نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس آمار و احتمال یازدهم ریاضی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان یازدهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای یازدهم ریاضی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

 

سوال2- در هر یک از موارد زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف. کدام یک از عبارات زیر یک گزاره با ارزش درست است؟

1) آیا درس خوانده ای؟                        2) ابن سینا یک پزشک ایرانی است.

3) مولانا ریاضی دان است.                  4) به به چه هوای خوبی.

 

ب. در نمودار جعبه ای زیر به ترتیب B،A و C نمایان گر چه پارامترهایی هستند؟

(طبق نمودار مندرج در فایل دانلود)

1) دامنه تغییرات – چارک اول – چارک سوم

2) کم ترین داده – چارک سوم – بیش ترین داده

3) چارک اول – میانه – چارک سوم

4) کم ترین داده – چارک اول – میانه

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

 

سوال2-  از بین سه کارت سفید و 4 کارت سبز به تصادف 1 کارت بدون جای گذاری بیرون می آوریم، سپس کارت دوم را خارج می کنیم، احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند؟

 

سوال3- در جعبه ای 6 مهره ی آبی و 4 مهره ی سفید موجود است. سه مهره به تصادف خارج می کنیم. مطلوب است احتمال آن که :

الف) حداقل 2 مهره آبی باشند.                      ب) هیچ کدام از مهره ها آبی نباشند.

 

سوال4- احتمال آن که شخص A تا 20 سال دیگر، ناراحتی قلبی پیدا کند 0/6 و همین احتمال برای شخص B برابر 0/7 است. احتمال آن که حداقل یکی از آن ها تا 20 سال دیگر بیماری قلبی پیدا کند. چه قدر است؟

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

 

سوال 2- صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید:

الف) تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه4 تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه15است

ب)  آماره یک مشخصه عددی است که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است

ج)اگرA,B  دو پیشامد مستقل باشند متمم های آنها نیز مستقلند

 

سوال 3- گزینه صحیح راا نتخاب کنید:

الف) از این روش بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همه پاسخ های ممکن اطلاع کافی ندارد

1)مشاهده                  2)مصاحبه                     3)پرسش نامه        4)دادگان

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

 

سوال 2- جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب  پرکنید.

 الف ) به هر عضو از فضای نمونه یک .....................گوییم. 

ب)هرگاه حداقل دوپیشامد ساده ازفضای نمونه ای S احتمال نابرابر داشته باشند S را فضای نمونه ای با احتمال ........ گوییم

ج) به هریک از افراد یا اشیایی که دادههای مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری میشود،........... گفته میشود.

د) فرایند نتیجه گیری درباره پارامترهای جامعه بر اساس نمونه، .................... است

 

سوال 3- در پرتاب یک تاس احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم احتمال این که عدد مشاهده شده بیشتر از4باشد را تعیین کنید

بخشی از مطالب اراده شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

 

سوال 2-با افزودن 2عضو به اعضای مجموعه متناهی A به تعداد زیرمجموعه های آن 48واحد اضافه می شود مجموعه A درابتدا چند عضو داشته است ؟

 

سوال 3- اگرA,B دومجموعه باشند به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید A-(A

 

سوال 4- عددی تصادف ازمجموعه {1000و...و3و2و1} انتخاب می کنیم احتمال این که عدد مضرب 4باشد 7نباشد چه قدراست ؟

 

سوال 5- درجعبه ای 6مهره آبی و4مهره سفید موجود است 3مهره به تصادف خارج می کنیم مطلوب است احتمال ان که :

الف)حداقل دومهره آبی باشند                        ب)هیچ کدام ازمهره ها آبی نباشند

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

 

سوال 2- اگر دو عضو به مجموعهA اضافه شود به تعداد زیر مجموعه های آن48واحد اضافه میشود تعیین کنید مجموعهA دارای چند عضواست

 

سوال 3-عددی به تصادف از1تا200 انتخاب میکنیم مطلوب است احتمال اینکه عدد انتخابی بر3 بخش پذیر بوده ولی بر4بخش پذیرنباشد

 

سوال 4- در پرتاب یک تاس اگر احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد باشد احتمال اینکه در پرتاب این تاس عددی کمتر از 4بیابیدراحسابی کنید

 

سوال 5- 60درصد از کارکنان یک شرکت مرد و چهل درصد آنها زن هستند میدانیم که 20درصد ازمردان و45درصد از زنان تصحیلات دانشگاهی دارند اگر به تصادف 3نفر از بین آنها انتخاب شوند با چه احتمالی2 نفر از آنان تصحیلات دانشگاهی دارند


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

 

سوال 2- اگر دو عضو از مجموعهA کم کنیم از تعداد زیر محجموعه های آن 192 واحد کم می شود.مجموعه A  چندعضودارد؟

 

سوال 3- در پرتاب دو تاس متمایز دو پیشامد به شرح زیر تعریف می کنیم :

A: مجموعه اعداد رو شده برابر5باشد

B: یکی از اعداد رو شده 5باشد

احتمال این که حداقل یکی از این دو پیشامد رخ دهد چقدر است ؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

 

سوال 2- روشهای گرد آوری داده به صورت   ..................و  ..................و  ..................و  ..................می باشد

 

سوال 3- اگر از مجموعهAو3عضو کم کنیم از تعداد زیرمجموعه های آن112 واحد کم می شودA چند عضو دارد؟

 

سوال 4- عددی به تصادف از بین اعداد1تا100 انتخاب می کنیم  .احتمال های زیر را محاسبه کنید

الف) عدد انتخابی بر2یا 3بخش پذیر باشد

ب)عددانتخابی بر2بخش پذیرباشد ولی بر3بخش پذیر نباشد

 

سوال 5-سه اسبa,b,c با هم مسابقه می دهند .اسب های a,c دارای احتمال بردن مساوی هستند وشانس b دوبرابر شانس بردن a است احتمال آن که دواسب aیا b ببرند را بدست آورید

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

 

سوال 2-   نقیض گزاره های زیر را بنویسید

الف) زاویه محاطی رو به رو به قطر90  درجه است یا قطر دایره از مرکز دایره می گذرد

ب)اگرa عددیزوج باشد آن گاه a2 عددی زوج است

سوال 3- اگر2عضوبه مجموعه A   اضافه کنیم ، به تعداد زیرمجموعه های آن24  تا  اضافه می شود . مجموعه Aچندعضودارد؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

 

سوال 2- در سوالات زیر گزینه مناسب را مشخص کنید:

1)در مصاحبه از150 مشتری یک کافی شاپ، سوال شد" درچه زمانی ازروزنوشیدن قهوه را ترجیح می دهند " (صبح ،ظهر، عصر، شب). متغیر از نوع ................. و جامعه .................. است.

الف)کیفی – مشتریان کافی شاپ           ب)کیفی – مردم شهر    ج)کمی – مردم شهر    د) کمی مشتریان کافی شاپ

2) درنمونه گیری طبقه ای 60نفر ازبین 50زن و10مرد باید ....مرد و......زن را به طور تصادفی انتخاب کنیم

الف)3-3       ب)2-4             ج) 4-2             د)5-1

 

سوال 3-یکی از گزاره های زیر را به دلخواه انتخاب کرده و نقیض آن را بنویسید

الف) 2عددی اول است یا 5عددی فرد است .

ب)اگر a عددی زوج باشد آن گاه a+1 عددی فرد است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

 

سوال 2- الف)احتمال این که یک خانواده 3فرزندی فقط یک فرزند داشته باشد .............است

ب) تاسی را دو بار پرتاب می کنیم. پیشامد برابر بودن دو عدد رو شده و پیشامد فرد بودن مجموع دو عدد روشده با هم سازگار ناسازگار اند

 

سوال 3- در یک مسابقه، شانس پیروزی  تیم a دوبرابر تیم bویک سوم تیم c است احتمال باخت تیم c چقدراست ؟

 

سوال 4- ازبین سه کارت با شماره های 1و2و3کارتی را به تصادف انتخاب وسکه ای را به تعداد عدد کارت پرتاب می کنیم اگر 2بارروبیابید احتمال این که شماره کارت خارج شده 2باشد چقدراست ؟

 

سوال 5-احتمال موفقیت یک عمل جراحی روی یک بیمار6/0 و روی بیمار دیگر8/0  است. اگر این عمل روی هر دوبیمار انجام شود، احتمال این که روی هیچ کدام موفقیت آمیز نباشد چقدر است؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

 

سوال 2- یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج سه برابر احتمال وقوع هر عدد فرد

است.در پرتاب این تاس احتمال مشاهده اعداد2و3 را بدست آورید

 

سوال 3- برای داده های زیر واریانس و انحراف معیار را بدست آورید.

3-و2-و1و4و5


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

 

سوال 2- عددی به تصادف از بین اعداد1تا 100 انتخاب می کنیم. احتمال آنکه عدد انتخابی بر3 بخش پذیر باشد، ولی بر5 بخش پذیر نباشد را محاسبه نمایید

 

سوال 3- خانوادهای دارای4 . فرزند است. احتمال اینکه دوفرزند این خانواده پسرباشند ................. است

 

سوال 4-نمرات کارنامه دانش آموزی از15درس به صورت زیر است .

0و1و3و14و14و15و16و16و17و17و18و18و18و19و20

اولا: میانگین و میانه و مد دادهها را به دست آورید

ثانیا: کدام شاخص وضعیت تحصیلی این دانش آموز را بهتر مشخص میکند؟ چرا؟ 

ثالثا: نمودار جعبهای را برای دادههای فوق رسم کنید.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

 

سوال 2- فرض کنید جامعه ای ازN=100  عضو تشکیل شده باشد و می خواهیم يک نمونه به اندازۀn=20 از آن انتخاب می کنیم. نام هرروش نمونه گیری را بگویید

الف) جامعه به دو قسمت 50تایی تقسیم می شود وبخواهیم از هرقسمت نمونه تصادفی ده تایی انتخاب کنیم

ب) اگر جامعه را به تصادف به10  قسمت مساوی تقسیم کنیم و دو قسمت را به عنوان نمونه انتخاب کنیم.

 

سوال 3- اگر مجموعه40داده آماری برابر100ومجموع مربعات ان ها 340باشد مطلوبست

الف)واریانس

ب)ضریب تغییرات

 

سوال 4-   نمونه گیری اريب را همراه با يک مثال تعريف کنید.

 

سوال 5-   مد و میانه را برای داده های زير بدست آوريد

47و53و42و59و60و72و46و53و48و51و43


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم ) :

 

سوال 2-جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید

 الف ) منطق ریاضی به بررسی دقیق  ...................می پردازد.

ب ) اگر دو پیشامد مستقل و ناسازگار باشند حداقل یکی از آنها ................ ...است.

ج ) چارک سوم برابر  ....................نیمه دوم داده ها است.

د ) در نمونه گیری ..................... همه واحد های آماری هم شانسند، تقریبًا سریع انجام می شود، اما ممکن است به برخی از ویژگی های جامعه مورد نظر دست نیابیم.

 

سوال 3-30درصد از کارمندان اداره ای زن هستند70 درصد کارمندان زن و هم چنین45 درصد کارمندان مرد این اداره دارای مدرک کارشناسی ارشدند . یکی از کارمندان به تصادف انتخاب می شود احتمال


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم ) :

 

سوال 2-یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج، دو برابر احتمال وقوع  هر عدد فرد است .در پرتاب تاس،احتمال مشاهده اعداد3و4را به دست اورید

سوال 3-یک عدد به طور تصادفی از میان اولین10عدد زوج مثبت انتخاب می کنیم .احتمال اینکه  عدد انتخاب شده مضرب3یا  4نباشد

نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )
نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم )
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم مراجعه کنید .


نظرات ارسال شده 1

M
M

خوب بود ممنون سایت بسیار خوبی دارید