نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

در ادامه نمونه سوالات امتحانات دی ماه می توانید نمونه سوال آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دانلود نمایید .

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول

در این پست نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی ، نمونه سوال امتحان آمار و احتمال یازدهم رشته ی ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

مثال هایی از سوالات نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول که در این امتحان مطرح شده است را می توانید مشاهده کنید .

سوال 1- با توجه به دامنه گزاره نمای داده شده مجموعه جواب آن را به دست آورید .

آ) طبق عبارت  قسمت آ دربرگه سوالات (D=R)                          ب) x مربع کامل است. (D=N)

سوال 2- ارزش گزاره های مرکب زیر را بنویسید.

آ)121عددی اول است یا 91مضرب 7نیست .                     ب)کیش یک جزیره است وکیش درخلیج فارس قرار دارد.

پ)اگرامروز پنج شنبه باشد ،آن گاه فردا جمعه است .

سوال 3- نقیض گزاره های زیر را بنویسید.

آ) زاویه محاطی روبه رو به قطر90درجه است یا قطر دایره ازمرکز دایره می گذرد.

ب) اگر a عددی زوج باشد ان گاه a عددی زوج است.

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

سوال 4 - اگردوعضو به مجموعه متناهی  A اضافه کنیم ،به تعداد زیرمجموعه های آن 24 واحد اضافه می شود .مشخص کنید که مجموعه  A چند عضو دارد.

سوال 5- ارقام 0، 3،5و 9 را درنظر بگیرید .مطلوب است تعیین :

آ) فضای نمونه ای  S که شامل تمام اعداددورقمی بدون تکرار باشد. ب)پیشامد A آن که عدد دورقمی مضرب 5باشد.

پ) پیشامد  B  آن که عدد دورقمی بزرگتر از50باشد .                 ت)پیشامد A اشتراک   B

سوال 6- تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هرعدد اول 3 برابر احتمال وقوع هرعدد غیر اول است ،اگر دریک پرتاب این تاس ، A پیشامد وقوع عددی کوچکتراز 4باشد.  P(A) رابیابید.

 


نظرات ارسال شده 0