نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید

الف) معکوس بعضی از اعداد صحیح، یک عدد صحیح است.

ب)ارزش گزاره "2  عدد اول نیست اگروتنها اگر2  مربع کامل است." درست است.

ج) پارامترهای یک جامعه همیشه ثابتاند در حالیکه آماره از نمونهای به نمونه دیگر تغییر میکند.


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )


سوال 2- جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب  پرکنید.

 الف ) به هر عضو از فضای نمونه یک .....................گوییم. 

ب)هرگاه حداقل دوپیشامد ساده ازفضای نمونه ای S احتمال نابرابر داشته باشند S را فضای نمونه ای با احتمال ........ گوییم

ج) به هریک از افراد یا اشیایی که دادههای مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری میشود،........... گفته میشود.

د) فرایند نتیجه گیری درباره پارامترهای جامعه بر اساس نمونه، .................... است


سوال 3- در پرتاب یک تاس احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم احتمال این که عدد مشاهده شده بیشتر از4باشد را تعیین کنید


سوال 4- سه صندوق سیب، هرکدام شامل 100 سیب داریم. سیبهای صندوق اول سبز و  سیبهای صندوق دوم قرمزاست صندوق سوم شامل10سیب سبزو90 سیب قرمز است. صندوقی را به تصادف انتخاب میکنیم و سیبی را از آن برمیداریم و میبینیم که سبز است. احتمال این که همه سیبهای صندوق سبز باشند چقدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0