نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید و نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی را مطالعه کنید .

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- اگر  {A={3,3x+y,1} ، B={4,1,x+y و A=B باشد، در این صورت x,y را بیابید.

 

سوال2- مجموع تعداد زیر مجموعه های یک مجموعه ی n عضوی و یک مجموعه ی n+2 عضوی باربر با 160 است. n را بیابید.

 

سوال3- تمام افرازهای مجموعه ی {A={a,b,c را بنویسید.

 

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

 

سوال4- ثابت کنید برای دو مجموعه ی ناتهی A و B اگر A×B=B×A آن گاه A=B خواهد بود.

 

سوال5- در پرتاب یک تاس، احتمال مشاهده ی هر عدد، متناسب با مربع همان عدد است. اگر این تاس را به هوا پرتاب کنیم، احتمال اینکه عدد مشاهده شده اول باشد چقدر است؟

 

سوال6- دو تاس را پرتاب کرده ایم. اگر در هر دو تاس عددی اول ظاهر شود، احتمال اینکه مجموع دو تاس زوج باشد را بیابید.

 

سوال7- اگر یک روز ساحل جزیره ی هرمز آرام باشد، فردای آن روز به احتمال 80 درصد، ساحل آرام خواهد بود و به احتمال 20 درصد طوفانی خواهد بود. اگر طوفانی باشد، فردای آن روز به احتمال 60 درصد، ساحل آرام خواهد بود و به احتمال 40 درصد طوفانی خواهد بود. اگر امروز ساحل آرام باشد، احتمال اینکه در دو روز بعد ساحل طوفانی باشد چقدر است؟

 

سوال8- با استفاده از جدول ارزشی درستی p˅(q˄p)=p را نشان دهید.

 


نظرات ارسال شده 0