نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .
تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- سوالات کامل کردنی:

برای متغیر های پیوسته از نمودار .................................. استفاده می شود.

برای متغیر های کیفی از نمودار های ................... و ...................... استفاده می شود.

اگر ضريب تغییرات 10داده برابر2باشدومیانگین آنها 4واریانس داده ها ...........است


سوال 2- فرض کنید جامعه ای ازN=100  عضو تشکیل شده باشد و می خواهیم يک نمونه به اندازۀn=20 از آن انتخاب می کنیم. نام هرروش نمونه گیری را بگویید

الف) جامعه به دو قسمت 50تایی تقسیم می شود وبخواهیم از هرقسمت نمونه تصادفی ده تایی انتخاب کنیم

ب) اگر جامعه را به تصادف به10  قسمت مساوی تقسیم کنیم و دو قسمت را به عنوان نمونه انتخاب کنیم.

نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )


سوال 3- اگر مجموعه40داده آماری برابر100ومجموع مربعات ان ها 340باشد مطلوبست

الف)واریانس

ب)ضریب تغییرات


سوال 4-   نمونه گیری اريب را همراه با يک مثال تعريف کنید.


سوال 5-   مد و میانه را برای داده های زير بدست آوريد

47و53و42و59و60و72و46و53و48و51و43


سوال 6- اگر داده های آماری11و15و17و16و14و9و12و15و18و14و11 را با نمودار جعبه ای نمايش دهیم. انحراف معیار اعداد داخل جعبه چه قدر  است؟


سوال 7- از بین3 کارت سفیدو4 کارت سبز به تصادف1 کارت بدون جايگذاری بیرون می آوريم. سپس کارت دوم را خارج می کنیم

احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0