نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس هندسه یازدهم ریاضی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان یازدهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای یازدهم ریاضی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

 

سوال2- نقطه ی M درون دایره ی C(0,6) و به فاصله ی 4 از مرکز آن قرار دارد. وتری به طول 9 از نقطه ی M می گذرد. قطعه ی کوچک تری که M روی این وتر ایجاد می کند. کدام گزینه است؟

1) 5          2) 4          3) 8          4) 9/2

 

سوال3- مطابق شکل، زمین مثلثی شکل ABC، به وسیله ی سه رودخانه AB و AC وBC آبیاری می شود. می خواهیم مساحت زیر کشت را در اطراف رودخانه ها به دو برابر برسانیم، به طوری که آبیاری زمین توسط آب هر سه رودخانه صورت گیرد. چگونه باید عمل کنیم؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :


سوال2- ثابت کنید اگر در دایره ای، دو وتر نابرابر باشند، وتری که بزرگ تر است، به مرکز نزدیک تر است.

سوال3- ثابت کنید ترکیب دو بازتاب محوری با محورهای متقاطع در نقطه ی O، یک دوران به مرکز O و زاویه ی دو آلفا است که آلفا زاویه ی بین دو محور می باشد.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

 

سوال 2-  ثابت کنید  در یک چهارضلعی محاطی، زوایای مقابل مکمل هم هستند.

 

سوال 3- درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را معین کنید:

الف)دوران به مرکز o وزاویه a یک نقطه ثابت تبدیل دارد

ب)بازتاب نسبت به خط d شیب خط را حفظ می کند

ج)دردوشکل متجانس نسبت به مساحتها برابر قدرمطلق نسبت تجانس است .

د)هرگاه تجانسی همانی باشد طولپا هم هست

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

 

سوال 2- زیر عبارت درست خط بکشید.

  الف) اگر دایره ای بر همه ضلع های یک چند ضلعی مماس باشد، آن چند ضلعی را (محاطی/محیطی)  می گوییم.

ب)لوزی یک چهارضلعی (محاطی/محیطی ) است.

پ)تعداد نقاط ثابت تبدیل در هر بازتاب (بیشمار/ منحصربفرد) است.

 

سوال 3-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)تبدیل هایی که طول پاره خط را حفظ می کنند، تبدیلات .................... نامیده می شوند.

ب) در هر مثلث قائم الزاویه شعاع دایره محیطی ............ وتر است.

پ) یک چهارضلعی محاطی است، اگر و فقط اگر دو زاویه مقابل آن ................ باشند.

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

 

سوال 2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) تبدیلی که طول پاره خط را حفظ می کند ----- نام دارد.

 ب) در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبرو به آن ضلع برابر است با اندازه ----دایره محیطی مثلث.

 

سوال 3- سه مورد از ویژگی های تبدیل بازتاب را بنویسید.

 

سوال 4-   ثابت کنید ذوزنقه اگر متساوی الساقین باشد آنگاه محاطی است.،

 

سوال 5- دو دایره به شعاع های 9و4 مفروضند. اگر اندازهی مماس مشترك خارجی آنها12 باشد، طول خطالمرکزین این دو دایره را به دست آورید.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم) :

 

سوال 2- از بین دو عبارت داخل پرانتز، عبارت صحیح را انتخاب کنید

در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه ی هر ضلع به (کسینوس- سینوس )زاویه ی روبرو به آن برابر است با قطر دایره محیطی مثلث.

 

سوال 3-در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید.

الف )تبدیلی که هر نقطه صفحه را به خود آن نقطه نظیر می کند ..........نام دارد.

ب )شرط اینکه تجانس طولپا باشد، این است که . ...................

 

سوال 4- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 

الف) اندازه ی مماس مشترک خارجی دودایره به شعاع های 14و6واحد برابر15است طول خط المرکرین این دودایره چند واحد است ؟

1) 0 )02       2 )18    3 )01      4 )

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

 

سوال 2- شعاع دو دایره 4و14 و طول خط المركزین آنها 2a+1است اگر طول مماس خارجی آنها 2a باشد مقدارa را بدست آوردید

 

سوال 3- دو مورد از خواص دوران را بنویسيد.

 

سوال 4-ثابت كنيد تصویر هر خط، تحت یک تبدیل ایزومتری(طولپا)، خطي راست است

 

سوال 5- اگر وسط اضلاع مثلثي را به هم وصل كنيم، مثلثي حاصل مي شود كه با مثلث اصلي مجانس است. مركز تجانس و نسبت تجانس را به دست آورید.

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

 

سوال 2- ثابت کنید؛ هرگاه دو وتر دلخواه AB,CD درنقطه ای مانند M درون دایره یکدیگر را قطع کنند وآنگاه 

 

سوال 3- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) انتقال میتواند موقعیت و اندازه شکل را تغییر دهد.

ب) بازتاب، هیچگاه تبدیل همانی نیست.

پ) تجانس، همواره طولپا است. 

 

سوال 4- ثابت کنید: هر تبدیل طولپا، اندازه  زاویه را حفظ میکند.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

 

سوال 2- قضیه :اگردریک چهارضلعی مجموع طول های اضلاع مقابل هم دوبه دو مساوی یکدیگر باشند آنگاه ان چهارضلعی محیطی است ؟

 

سوال 3- درشکل مقابلدو دایره مماس درون ودو قطر AB,CD ازدایره بزرگتر برهم عمودند اگر ND=10 وAM=16 نسبت مساحت دایره کوچکتر به مساحت دایره بزرگتر چقدراست ؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )

 

سوال 4-جاهای خالی را پر کنید

الف)مساحت قطعه ای ازدایره C(O,6)  که روبروی زاویه محاطی 30درجه می باشد برابر است با .........

ب)درشکل مقابل اندازه زاویه A برابر .......درجه می باشد

پ)تبدیلی که در آن طول هرپاره خط با طول تصویرش برابر باشد را ........................می نامند

ت)یک تجاس با مقیاس ...............یک تبدیل همانی است .

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

 

سوال 2-  .  ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ )در ﻫﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ، ﻧﻘﻄﻪ اي را ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺑﺮﺧﻮدآن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد............ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب)درتجانس به مرکز Oوبه نسبت Kاگر K>0باشد تجانس را .......می نامیم

 

سوال 3-   .  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ، ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

 اﻟﻒ )اﯾﺰوﻣﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ب) ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﺪ

پ )ﺷﯿﺐ ﺧﻂ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

 

سوال 4-مقدارm را ﭼﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﯽ دو داﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي 7و12وخط المرکزین d=13برابر 7m-2 باشد

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

 

سوال 2-  ثابت کنید یک چهار ضلعی محاطی است اگر و تنها اگر در آن زاویه های مقابل مکمل یکدیگر باشند

 

سوال 3- تبدیل طول پا را تعریف کنید و دو تبدیل طول پا مثال بزنید

 

سوال 4- فرض کنید که یک پاره خط با محور بازتاب موازی باشد و  ثابت کنید بازتاب طول این پاره خط را حفظ می کند

 

سوال 5- پاره خطی که با بردار انتقال موازی نباشد را در نظر گرفته و ثابت کنید انتقال شیب این پاره خط را حفظ می کند

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

 

سوال 2- A) زوایه ای که راس روی مرکز دایره باشد کدام است ؟

الف)ظلی                        ب)محاطی              ج)مرکزی                د)محیطی

B)درکدام یک از تبدیلات زیر اندازه پاره خط تغییر می کند

الف)تقارن                  ب.تجانس               ج.انتقال                     د.دوران

 

سوال 3- چند ضلعی محدب منظم را تعریف کنید

 

سوال 4- جاهای خالی را پر کنید

الف)تبدیل یافته های یک شکل را ........می نامند

ب)چند ضلعی هایی که هم محاطی وهم محیطی باشند .........نامیده می شود

ج)درهرمثلث قائم االزاویه هرضلع قائم .........وتر وتصویران ضلع بر وتر است .

درحالتی که پاره خط AB با خطبازتاب نه موازی است ونه متقاطع ثابت کنید این پاره خط وبازتاب آن با هم برابرند .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

 

سوال 2-  جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید

الف) اگر نقطه ای مانندB رو ی دایره C(O,R) باشدفاصله آن تا مرکز دایره ..........شعاع دایره است .

ب) یک چهار ضلعی ---- است اگر و تنها اگر مجموع اندازه های دو ضلع مقابل برابر مجموع اندازه های دو  ضلع مقابل دیگر باشد.

ج) چند ضلعی را ---- گوییم هرگاه تمام ضلها و زاویه های آنها برابر باشند

 

سوال 3-  گزینة صحیح را انتخاب کنید:

 سوال اول) در چند مورد از تبدیلات زیر مساحت شکل حفظ می شود ؟

بازتاب –دوران –تجانس –انتقال

الف)1          ب)2                 ج)3               د)4

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

 

سوال 2- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) انتقال میتواند موقعیت و اندازه شکل را تغییر دهد.

 ب) بازتاب، هیچگاه تبدیل همانی نیست.

 پ) تجانس، همواره طولپا است..

 

سوال 3-  ثابت کنید: هر تبدیل طولپا، اندازه  زاویه را حفظ می کند.س

 

سوال4- در حالتیکه در یک تجانس، مرکز تجانس روی خط قرار نداشته باشد، ثابت کنید تجانس شیب را حفظ می کند.


نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم)
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )
نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم مراجعه کنید .


نظرات ارسال شده 0