نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند . در بخش امتحانات سال یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:

   الف) یک چند ضلعی محاطی است اگر و تنها عمود منصفهای همه ضلعهای آن در یک نقطه هم راس باشند

ب) یک ذوزنقه متساوی الساقین همواره محاطی است.  

ج) یک متوازی الاضلاع در حالت کلی همواره محاطی است.


نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم )


سوال 2-  جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید

الف) اگر نقطه ای مانندB رو ی دایره C(O,R) باشدفاصله آن تا مرکز دایره ..........شعاع دایره است .

ب) یک چهار ضلعی ---- است اگر و تنها اگر مجموع اندازه های دو ضلع مقابل برابر مجموع اندازه های دو  ضلع مقابل دیگر باشد.

ج) چند ضلعی را ---- گوییم هرگاه تمام ضلها و زاویه های آنها برابر باشند


سوال 3-  گزینة صحیح را انتخاب کنید:

 سوال اول) در چند مورد از تبدیلات زیر مساحت شکل حفظ می شود ؟

بازتاب –دوران –تجانس –انتقال

الف)1          ب)2                 ج)3               د)4

سوال دوم) در هر بازتاب نسبت به خط  dتبدیل یافته تمام نقاط روی خط ------- است. بنابر این تعداد نقاطثابت تبدیل در هر بازتاب --------- است

الف) روی خط – صفر           ب)روی خط – یکی      ج)روی خط – بیشمار    د)خارج خط – بیشمار


سوال 4-طول خط المرکزین دودایره مماس درونی 4سانتی متر ومساحت ناحیه محدود بین آنها 120پی سانتی متر مربع است طول شعاع های دودایره را پیدا کنید .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.77 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0