نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

 

سوال1- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را تعیین کنید.

الف) اگر فاصله ی خطی از مرکز دایره از شعاع دایره کمتر باشد، آن گاه خط و دایره دو نقطه ی اشتراک دارند.

ب) تمام چند ضلعی ها، همواره محیطی یا محاطی می باشند.

ج) بازتاب شیب خطوط را حفظ می کند.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

سوال2- در سوالات زیر، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف) نقطه ی همرسی نیمسازهای زوایای داخلی یک مثلث، همواره .......... آن مثلث است.

1) مرکز ثقل          2) مرکز دایره ی محاطی داخلی          3) مرکز دایره ی محیطی          4) مرکز دایره ی محاطی خارجی

 

ب) بارتاب نسبت به خط، .......... نقطه ی ثابت تبدیل دارد.

1) 1          2) 2          3) 3          4) بی شمار

 

سوال3- واژه های زیر را تعریف کنید.

الف) زاویه ی محاطی          ب) چند ضلعی محیطی          ج) تبدیل ایزومتری

 

سوال4- ثابت کنید اندازه ی هر زاویه ی ظلی برابر است با نصف کمان روبه رو به آن زاویه.

 

سوال5- ثابت کنید در یک دایره، کمان های نظیر دو وتر مساوی باهم برابرند.

 

سوال6- هرگاه M نقطه ای بیرون دایره باشد و از M مماس و قاطعی نسبت به دایره رسم کنیم، ثابت کنید مربع اندازه ی مماس برابر است با حاصل ضرب اندازه های دو قطعه ی قاطع.

 

سوال7- شعاع های دو دایره 4 و 8 سانتی متر است. اگر طول مماس مشترک داخلی آن ها 9 سانتی متر باشد، فاصله ی بین مرکزهای دو دایره را بیابید.

 

سوال8- نشان دهید اگر یک چهارضلعی محیطی باشد، آن گاه مجموع اندازه های دو ضلع مقابل، برابر مجموع اندازه های دو ضلع مقابل دیگر است.

 


نظرات ارسال شده 0