نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در ا امتحان دی ماه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به شرح زیر می باشد:

 

سوال 1- ثابت کنید اندازه هر زاویه ظلی با نصف کمان روبرو به آن برابر است.

 

سوال 2- ثابت کنید هرگاه دو وتر دلخواه AB و CD در نقطه M درون دایره همدیگر را قطع کنند، آنگاه:

MA.MB=MC.MD

 

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

 

سوال 3- در شکل روبرو مقدار x و زاویه BNT را بدست آورید.

(شکل مندرج درفایل دانلود )

 

سوال 4- مقدار a را چنان بیابید که اندازه مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع های 8 و 3 و خط المرکزین 13 برابر

3-5a باشد.

 

سوال 5- در مثلث ABC ،12=AB و 15=AC است. دایره گذرنده از رأس A و مماس بر ضلع BC در وسط آن، اضالع AB و AC را به ترتیب در نقاط M و N قطع می کند. اگر 4=CN باشد، اندازه BM چقدر است؟

 

سوال 6- در شکل مقابل دو دایره بر هم مماس هستند و قطرهای AB و CD از دایره بزرگتر بر هم عمود هستند. اگر 16=AM و 10=DN ،شعاع دو دایره را پیدا کنید.

(شکل مندرج درفایل دانلود)

 

سوال 7- در شکل روبرو O مرکز دایره و BD=AC است. اندازه کمان CD چند درجه است؟

(شکل مندرج درفایل دانلود )

 

سوال 8- اندازه زاویه A را پیدا کنید.

(شکل مندرج در فایل دانلود)

 

سوال 9- مقدار x و y را پیدا کنید.

(شکل مندرج درفایل دانلود)

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (Pdfموجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0