نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند . در بخش امتحانات سال یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ  :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﺎﻧﯽ - اﻧﺘﻘﺎل


سوال 2-  .  ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ )در ﻫﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ، ﻧﻘﻄﻪ اي را ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺑﺮﺧﻮدآن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد............ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب)درتجانس به مرکز Oوبه نسبت Kاگر K>0باشد تجانس را .......می نامیم


نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )


سوال 3-   .  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ، ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

 اﻟﻒ )اﯾﺰوﻣﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ب) ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﺪ

پ )ﺷﯿﺐ ﺧﻂ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.


سوال 4-مقدارm را ﭼﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻣﻤﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرﺟﯽ دو داﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي 7و12وخط المرکزین d=13برابر 7m-2 باشد


سوال 5- اگر دوشهرA,B  دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺎده اي ازA,B بسازیم بطوریکه پل MN برراستا رودخانه  ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﻞ را ﮐﺠﺎ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮAMNB کوهتاهترین مسیر ممکن است ؟


سوال 6- زمینی به شکل چند ضلعی داریم که دور ان حصار کشیده ایم چگونه م یتوان با ثابت نگه داشتن محیط زمین وثابت نکه داشتن تعداد اضلاع چند ضلعی بدون انکه اندازه ی حصار کشی تغییر کند مساحت زمین را افزایش داد ؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )


سوال 7- ﻗﻀﯿﻪ  :ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ ، ﻧﯿﻤﺴﺎز ﻫﺮ زاوﯾﻪ داﺧﻠﯽ ، ﺿﻠﻊ روﺑﺮو ﺑﻪ آن زاوﯾﻪ را ﺑﻪ 11 ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺿﻠﻊ ﻫﺎي آن زاوﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.27 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0