نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

نمونه سوال هندسه یازدهم رشته ی ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی نمونه سوالات امتحانی آن در این بخش اماده شده است .

توضیح نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول

در مطالب امتحانات امروز  برای شما دانش آموزان نمونه سوال امتحان هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دریافت کنید. همچنین بعضی از نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول در بخش توضیحات میتوانید مشاهده نمایید .

سوال 1- اوضاع نسبی خط ودایره را بارسم شکل بیان کنید.

سوال 2- ثابت کنید درهردایره قطر بر وتر ،آن وتر وکمان های نظیر آن وتررا نصف می کند.

سوال 3- مقادیر مجهول را بیابید .(درقسمت (ب) APو AQ بردایره مماس هستند)شکل موجود درنمونه سوال می باشد

سوال 4- طریقه رسم مماس مشترک خارجی دودایره متخارج را بارسم شکل به طوردقیق بیان وطول آن راپیدا کنید.

سوال 5- دودایره به شعاع های 9و4مماس خارج هستند .مطلوب است طول مماس مشترک خارجی این دودایره.

سوال 6- چندضلعی محاطی ومحیطی  را با دورسم شکل مناسب تعریف کنید.

سوال 7- قضیه: یک چهرضلعی محیطی است اگروفقط اگر مجموع اندازه های دوضلع مقابل برابرمجموع اندازه های دوضلع دیگر باشند.

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول )

سوال 8- مساحت مثلث متساوی الاضلاعی را به دست آورید که دردایره ای به شعاع  R محاط شده باشد.

سوال 9- بازتاب را تعریف وسه مورد ازویژگی های آن رابیان کنید.

سوال 10- ثابت کنید دوران یک تبدیل طولیاست. (دردوحالت مختلف )

سوال 11- درستی ونادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

دردودایره اگرطول دوکمان برابر باشند،اندازه های آن دوکمان هم برابرند.                          درست .......    نادرست ......

درهردایره ،کمان های بین دووترموازی .............. .                                                درست .......     نادرست......

سوال 12- جاهای خالی را با عبارت های مناسب پرکنید.

دریک دایره ازوترنامساوی آن که بزرگ تراست ،فاصله اش ازمرکز دایره .......است.

درهردایره ،کمان های بین دووتر متقاطع درون دایره برابر است با ..... است


نظرات ارسال شده 0