نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

ایت پست شامل نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

 

سوال 1- واژه های زیر را تعریف کنید:

چند ضلعی محیطی :

چند ضلعی محاطی :

 

سوال 2- قضیه : ثابت کنید اندازۀ زاویه ای که از برخورد دو وتر در یک دایره ایجاد می شود، برابر نصف مجموع اندازۀ دو کمانی از دایره است که به ضلع ها و امتداد ضلع های آن زاویه محدودند.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

 

 

سوال 3- دو دایره به شعاع 1 و 4 سانتی متر، مماس برون هستند. مقدار x را را چنان بیابید که اندازۀ مماس مشترک خارجی آنها برابر 1+3x باشد.

 

سوال 4- قضیه :ثابت کنید اگر از یک نقطه، یک مماس و یک قاطع نسبت به یک دایره رسم کنیم، قطعه ای از خط مماس محصور بین آن نقطه و نقطۀ تماس، واسطۀ هندسی بین دو قطعه قاطع است.

 

سوال 5- دایره ی (5,O(C و نقطه ی M به فاصله ی  5رادیکال 2 از مرکز دایره ی C داده شده است.MT و ′ MT در نقاط ′ TوT بر این دایره مماسند. الف- طول مماس های MT و ′ MT را به دست آورید. ب- نوع چهارضلعی ′ OTMT را با ذکر دلیل مشخص کنید.

 

سوال 6- در شکل زیر مقادیر x و y را بدست آورید.

(شکل مندرج درفایل دانلود)

 

سوال 7- در شکل زیر مقدار x را محاسبه کنید.

(شکل مندرج شده درفایل دانلود )

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (Pdfموجود می باشد.

 


نظرات ارسال شده 0