دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم ریاضی نمونه سوالات آمار و احتمال نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

الف. بررسی یک نمونه نامعلوم از یک جامعه ی معلوم، .......... نام دارد.

ب. اگر A و B دو پیشامد مستقل باشند، آن گاه .......... .

پ. برای متغیرهای پیوسته از نمودار .......... استفاده می شود.


سوال2- در هر یک از موارد زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

الف. کدام یک از عبارات زیر یک گزاره با ارزش درست است؟

1) آیا درس خوانده ای؟                        2) ابن سینا یک پزشک ایرانی است.

3) مولانا ریاضی دان است.                  4) به به چه هوای خوبی.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال1- ارزش گزاره های مرکب زیر را تعیین کنید.

الف) (1+2=9)˄(9<10)

ب) اگر عدد 9 زوج باشد آن گاه 9 مربع کامل نیست.


سوال2-  از بین سه کارت سفید و 4 کارت سبز به تصادف 1 کارت بدون جای گذاری بیرون می آوریم، سپس کارت دوم را خارج می کنیم، احتمال آن را بیابید که هر دو کارت هم رنگ باشند؟بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال 1- جاهای خالی زیر را پر کنید:

الف) هر چه ضریب تغییرات کمتر باشد میزان پراکندگی داده ها .............خواهد بود

ب) اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمت خاصی انحراف پیدا کند آن روش نمونه گیری ..........  است

ج) به هر یک از افراد یا اشیا که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری شود............و هر زیر مجموعه جامعه آماری که با روش خاص انتخاب شود یک ........ گویند.


سوال 2- صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید:

الف) تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه4 تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه15است

ب)  آماره یک مشخصه عددی است که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است

ج)اگرA,B  دو پیشامد مستقل باشند متمم های آنها نیز مستقلندبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید

الف) معکوس بعضی از اعداد صحیح، یک عدد صحیح است.

ب)ارزش گزاره "2  عدد اول نیست اگروتنها اگر2  مربع کامل است." درست است.

ج) پارامترهای یک جامعه همیشه ثابتاند در حالیکه آماره از نمونهای به نمونه دیگر تغییر میکند.


سوال 2- جاهای خالی را با کلمات یا عبارات مناسب  پرکنید.

 الف ) به هر عضو از فضای نمونه یک .....................گوییم. 

ب)هرگاه حداقل دوپیشامد ساده ازفضای نمونه ای S احتمال نابرابر داشته باشند S را فضای نمونه ای با احتمال ........ گوییم

ج) به هریک از افراد یا اشیایی که دادههای مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری میشود،........... گفته میشود.

د) فرایند نتیجه گیری درباره پارامترهای جامعه بر اساس نمونه، .................... است


بخشی از مطالب اراده شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :


سوال 1-قانون توزیع پذیری p(q  r )=(p   q) ( p  r )  را به کمک جدول ارزش گزاره ها را ثابت کنید


سوال 2-با افزودن 2عضو به اعضای مجموعه متناهی A به تعداد زیرمجموعه های آن 48واحد اضافه می شود مجموعه A درابتدا چند عضو داشته است ؟بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

 الف)علم بررسی یک نمونه نا معلوم از یک جامعه معلوم را .......................گویند

ب  )هر زیر مجموعه از جامعه آماری را......................گویند . فرایند انتخاب ان از یک جامعه به منظور تعمیم اطلاعات ان به جامعه را ...................گویند

ج  )معیار های گرایش به مرکز عبارت انداز...............و...............و................


سوال 2- اگر دو عضو به مجموعهA اضافه شود به تعداد زیر مجموعه های آن48واحد اضافه میشود تعیین کنید مجموعهA دارای چند عضواست

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را تعیین کنید .

 الف) عبارت (( درس هندسه از درس حسابان آسان تر است . )) یک گزاره است .

ب) تهی یک پیشامد ساده از فضای نمونه ای است

ج) در آمار یک معیار سنجش برای میزان پراکندگی حول میانگین ، انحراف معیار است .

د) هرچه سطح اطمینان بیشتر باشد طول فاصله اطمینان کمتر است


سوال 2- اگر دو عضو از مجموعهA کم کنیم از تعداد زیر محجموعه های آن 192 واحد کم می شود.مجموعه A  چندعضودارد؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- . واحد آماری و نمونه را تعریف کنید


سوال 2- روشهای گرد آوری داده به صورت   ..................و  ..................و  ..................و  ..................می باشد

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

سوال 1-   جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

الف) گزاره نمای شامل متغیر x که با سور وجودی همراه است زمانی درست است که  ..........................

ب) برای هرپیشامد مثلA احتمال رخ دادن آن با   .........   نمایش داده می شود که عددی حقیقی در بازه   ............   است.

پ)معیارهای گرایش به مرکز عبارتند از   ............  و  ............  و  ............. 

ت) )وقتی در میان داده ها داده دور افتاده داریم ، معمولا بهترین شاخص گرایش به مرکز   ...............   است

ث) در هر گزاره نما به مجموعه عضوهایی که به ازای آن ها گزاره نما یه    ..............   تبدیل شود ، مجموعه جواب گزاره نما می گویند.

ج) فرآیند نتیجه گیری درباره پرامتر جامعه بر اساس نمونه  .................... است.

چ) مجموع انحراف داده ها از میانگین برابر با   ................   است.

سوال 2-   نقیض گزاره های زیر را بنویسید

الف) زاویه محاطی رو به رو به قطر90  درجه است یا قطر دایره از مرکز دایره می گذرد

ب)اگرa عددیزوج باشد آن گاه a2 عددی زوج است

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

1.به مجموعه ی تمام حالات ممکن یک آزمایش تصادفی .......گویند

 2.مجموع فراوانی نسبی داده ها در هر جدول فراوانی برابر .................. است

3.درداده های 3و7و4و2و2و3و4و5و2میانه برابر ...........ومد برابر.........است

4. . اگر داده های آماری با هم برابر باشند ضریب تغییرات برابر ...................... است.


سوال 2- در سوالات زیر گزینه مناسب را مشخص کنید:

1)در مصاحبه از150 مشتری یک کافی شاپ، سوال شد" درچه زمانی ازروزنوشیدن قهوه را ترجیح می دهند " (صبح ،ظهر، عصر، شب). متغیر از نوع ................. و جامعه .................. است.

الف)کیفی – مشتریان کافی شاپ           ب)کیفی – مردم شهر    ج)کمی – مردم شهر    د) کمی مشتریان کافی شاپ

2) درنمونه گیری طبقه ای 60نفر ازبین 50زن و10مرد باید ....مرد و......زن را به طور تصادفی انتخاب کنیم

الف)3-3       ب)2-4             ج) 4-2             د)5-1

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

سوال 1- نقیض هر کدام از گزاره های زیر را بنویسید

1.درهرمثلث مجموع زوایای داخلی 180درجه است


سوال 2- الف)احتمال این که یک خانواده 3فرزندی فقط یک فرزند داشته باشد .............است

ب) تاسی را دو بار پرتاب می کنیم. پیشامد برابر بودن دو عدد رو شده و پیشامد فرد بودن مجموع دو عدد روشده با هم سازگار ناسازگار اند

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

سوال 1- جاهای خالی را کامل کنید.

  الف) علم احتمال بررسی یک ............................از یک ..................................معلوم است. 

ب) برای متغیر های پیوسته از نمودار  ................................... استفاده می  کنیم . 

ج ) برای متغیرهای کیفی از نمودارهای  .................و................. استفاده می  کنیم .

 د) تعداد دفعاتی که هر داده دیده می شود را ..................................آن داده می  گویند.

ه) میانه نیمه اول داده ها ی مرتب شده را ..................................داده ها می  گوییم.

ط) اگر میانه را از کل داده ها کم کنیم میانه اعداد حاصل.................................است.

 ظ) در نمونه گیری طبقه ای بهتراست تفاوت بین طبقه ها .................وتفاوت در داخل طبقات................ باشد.  

غ) در نمونه گیری خوشه ای بهتراست تفاوت بین خوشه ها.... ............. .وتفاوت در داخل خوشه ها................ باشد.


سوال 2- یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج سه برابر احتمال وقوع هر عدد فرد

است.در پرتاب این تاس احتمال مشاهده اعداد2و3 را بدست آورید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

سوال 1-   درست یا نادرست بودن گزاره زیر را تعیین کنید

5 اول نیست اگر و تنها اگر5 مربع کامل باشد

 

سوال 2- عددی به تصادف از بین اعداد1تا 100 انتخاب می کنیم. احتمال آنکه عدد انتخابی بر3 بخش پذیر باشد، ولی بر5 بخش پذیر نباشد را محاسبه نمایید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

سوال 1- سوالات کامل کردنی:

برای متغیر های پیوسته از نمودار .................................. استفاده می شود.

برای متغیر های کیفی از نمودار های ................... و ...................... استفاده می شود.

اگر ضريب تغییرات 10داده برابر2باشدومیانگین آنها 4واریانس داده ها ...........است


سوال 2- فرض کنید جامعه ای ازN=100  عضو تشکیل شده باشد و می خواهیم يک نمونه به اندازۀn=20 از آن انتخاب می کنیم. نام هرروش نمونه گیری را بگویید

الف) جامعه به دو قسمت 50تایی تقسیم می شود وبخواهیم از هرقسمت نمونه تصادفی ده تایی انتخاب کنیم

ب) اگر جامعه را به تصادف به10  قسمت مساوی تقسیم کنیم و دو قسمت را به عنوان نمونه انتخاب کنیم.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم ) :

سوال 1- کدام یک از عبارت های زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) داده دور افتاده بر مقدار میانگین تأثیر دارد ولی بر مقدار میانه و مد بی تاثیر است.

ب) روش نمونه گیری ای که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزا یک نمونه تصادفی ساده از هر طبقه انتخاب می شود ، نمونه گیری سیستماتیک نامیده می شود

ج) آماره مشخصه ای عددی است که توصیف کننده جامعه است و تغییر نمی کند


سوال 2-جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید

 الف ) منطق ریاضی به بررسی دقیق  ...................می پردازد.

ب ) اگر دو پیشامد مستقل و ناسازگار باشند حداقل یکی از آنها ................ ...است.

ج ) چارک سوم برابر  ....................نیمه دوم داده ها است.

د ) در نمونه گیری ..................... همه واحد های آماری هم شانسند، تقریبًا سریع انجام می شود، اما ممکن است به برخی از ویژگی های جامعه مورد نظر دست نیابیم.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم ) :

سوال1 -جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید

الف)واقعیت هایی درباره یک شی یا فرد که در محاسبه ، برنامه ریزی و پیش بینی به کار می روند   ...............می نامند.

ب )برای متغیر های پیوسته  از نمودار .................استفاده می شود.

ج )روش نمونه گیری که در ان با طبقه بندی جامعه به زیر جامعه مجزا یک نمونه تصادفی ساده از هر طبقه انتخاب می شود، نمونه گیری ................نام دارد.

د)مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است و از داده های نمونه به دست می آید......................نام دارد.


سوال 2-یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج، دو برابر احتمال وقوع  هر عدد فرد است .در پرتاب تاس،احتمال مشاهده اعداد3و4را به دست اورید

نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0