نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم  علوم وفنون ادبی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی  علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم علوم وفنون ادبی انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

تاريخ ادبيات : 

1 – موضوع كتاب » مرصاد العباد « ..................................... و ................................... است ../

2 – فکر و انديشة غالب بر آثار موالنا جالل الدين را بيان كنيد. .............................................................................

3 – جمله ی صحيح را با  ص  و جمله ی غلط را با  غ  مشخص كنيد.

الف ) در قرن دهم دو جریان شعری رونق داشت یکی شعر فصیح بابا فغانی و دیگری مکتب وقوع .  ................. 

ب ) بیدل دهلوی به دلیل کاربرد مضمون های پیچیده و استعاره های رنگین » خلّاق المعانی ثانی « لقب گرفت ................. 

4 – چه عواملي موجب شد شاعران ايراني به دربارهای هندی روی آورند.؟

 ..........................................................................................................................

نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه چهارم)

سبک شناسي :

5 – كدام مورد از ويژگي های زباني سبک » عراقي « نيست.؟

الف) کاربرد » می « به جای » همی « 

ب ) جایگزین شدن » در « به جای » اندر 

ج ) کاربرد دو حرف اضافه برای متمم

 د )از بین رفتن لغات اصیل فارسی

6 – هر يک از ويژگي های فکری زير مربوط به كدام سبک است.؟

الف ( ستایش خرد ) ......................................... 

 ب )رواج روحیة عرفانی واخلاقی.......................................... 

7 – كدام يک از آثار زير مربوط به سبک » هندی « نيست.؟

الف )هفت اقلیم          ب ) مجالس المؤمنین        ج) جامع عباسی      د )تاریخ بیهقی

8 – يکي از دلایل حذف مختصات سبکي زبان قديم در آثار سبک هندی را توضيح دهيد.

موسيقي شعر : 

 6 – بيت زير را بخوانيد و مرز پايه های آوايي مصراع اول را در جاهای خالي بنويسيد.

 عنکبوتی را به حکمت دام داد // صَدرِ عالم را دَرو آرام داد 

«مصراع اول :  ................................. / را بِ حِـــــک مَت / .................................... 

10 – در بيت زير ، پايه های آوايي مصراع اول را مشخص كنيد.» 

مرا گَه گَه به دردی یاد کن // که دردت مرهمِ جان می نماید «مصراع اول : ) .

11 – وزن واژه های مصراع » خداوندا شبم را روز گردان « را در جاهای خالي بنويسید.) 

12 – برای هر يک از موارد زير » وزن واژه ی « مناسب بنويسيد.

الف ) خداوندا : وزن واژه .......................................... 

 ب )کجایی :  .............................................. 

 13 - بيت زير را متناسب با پايه های آوايي تفکيک كنيد سپس وزن واژه و خوشة هجايي هر يک را بنويسيد .

الف ) بخندد همی باغ چون رویِ دلبر // ببوید همی خاک چون مُشکِ اَذفر

14- نام وزن واژه ی خوشه های هجايي زير را بنويسيد .

الف ) - u  .................................... 

ب ) -  u ............................... 

15- كدام يک از بيت های زير ، دارای نظم همسان دو لختي است.

الف ) چو دل بَر نَهی بر سرایِ کُهن // کُنَد ناز وَز تو بپوشد سخن 

ب)باغ سلام می کند ، سرو قیام می کند // سبزه پیاده می رود ،غنچه سوار می رسد

16 – وزن واژه های مصراع زير را بنويسيد .»

 ای باد بامدادی ، خوش می روی به شادی «

17 – خوشه های هجايي مصراع زير را بنويسيد.» ای دوست شکر خوشتر ، یا آنکه شکر سازد « ) .

.................................. / ................................... / ........................................ / ...................................

زيبايي شناسي :

18 – در كدام گزينه تشبيه فشرده وجود ندارد؟

الف ) دل گرفتار بالی عشق توست

 ب ) اگر چو مرغ بنالم ، تو همچو سرو ببالی

19 – در مصراع » چو دريای خون شد همه دشت و راغ « مشبه و مشبه به را مشخص كنيد ..

مشبه :  ....................................مشبه به :  ....................................

20 – تشبيه » كيميای عشق « را به صورت جمله ی اِسنادی بنويسيد . ........................................................ 

21 – در مصراع زير آرايه ی مجاز را مشخص كنيد ، سپس قرينة آن را بنويسيد.»

 سَرِ آن ندار امشب که برآید آفتابی « مجاز : ) ............................... ( قرینه : ) .............................................

22 – معنای مجازی » نهاده « را در واژه های مشخص شده بنويسيد.

الف ) به یاد روی شیرین بيت می گفت // چو آتش تیشه می زد و کوه می سُفت ) ....................................... 

ب ) درخت تو گر بارِ دانش بگیرد // به زیر آوری چرخ نیلوفری را  ....................................... 

23 – در موارد زير استعاره ها را مشخص كنيد.

الف)آینه ات دانی چرا غمّاز نیست // چون که زنگار از رُخش مُمتاز نیست ) ........................................................ 

ب) گفتا که مَرو به غُربت و می بارید // از نرگسِ تَر ، به الله مروارید ) .........................................................

24 – در كدام گزينه جان بخشي وجود ندارد.

الف) ای ابشار ، نوحه گر از بهرِ چیستی ؟ 

ب) شب ایستاده است // خیره نگاهِ او ج ( گفتی که خُردة مینا بر خاکش ریخته

25 – در مصراع » ژالة صبحدم از نرگسِ تَر بگشاييد « يک استعاره بيابيد و آن را به يک تشبيه كامل تبديل كنيد.

الف ) استعاره : ........................  

ب ) تبدیل استعاره به تشبیه :  .........................................................

26 – در كدام گزينه » كنايه « وجود ندارد؟

الف ) شاد و خوشحال بودن           ب) دست و پا گم کردن 

ج ) دسته گل آب دادن                 د ) دامن کشان رفتن

 27 – در بيت » زاغي از آنجا كه فراغي گُزيد // رَختِ خود از باغ به راغي كشيد « كنايه را بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد.

الف ) کنایه :  ................................................. 

 ب ) مفهوم کنایه : .............................................

نقد و تحليل شعر و نثر :

 26 - دو مورد از ويژگي های زباني عبارت زير را بنويسيد .» پس از ابرِ کَرم ، بارانِ مُحبّت بر خاکِ آدم بارید و خاک را گِل کرد و به یدِ قدرت از گِل دل کرد «

الف : ) ................................................... ( ب : ) ............................................................. 

28 – شعر زير را بخوانيد و به سوالات آن پاسخ دهيد

1 - ای دفتــرِ حُسنِ تو را فهرست ، خطّ و خال ها // تفصیــل ها پنهان شــده در پردة اِجمــال ها

2 - آتش فُـــروزِ قهــرِ تو ، آیینــه دارِ لطــفِ تــو // هــم مغرب اِدبارها ، هــم مشـــرق اِقبال ها

3 – پیــشانیِ عفـوِ تــو را پُر چین نســازد جُـرمِ ما // آیینــه کی بَر هم خورد از زشتیِ تمــثال ها

4 - با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه ، از بی کسی // شد ریشه ریشه دامنــم از خـارِ استدالل ها

5 - هر شـب کواکب کـم کنـند از روزی مــا پاره ای // هر روز تنــگ تر گردد سوراخِ این غَربال ها

6 - هر چــند صــائب ، می روم سـامان نومیدی کنم // زلفش به دستم می دهد سر رشتة آمال ها 

( صائب تبریزی )

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی