دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم ریاضی نمونه سوالات هندسه نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف. ذوزنقه ی محاطی و محیطی، مربع است.

ب. دو خط موازی تنها تحت یک انتقال برهم تصویر می شوند.

پ. در هر مثلث نسبت هر ضلع به سینوس زاویه ی مقابل به آن ضلع مقداری ثابت است.


سوال2- نقطه ی M درون دایره ی C(0,6) و به فاصله ی 4 از مرکز آن قرار دارد. وتری به طول 9 از نقطه ی M می گذرد. قطعه ی کوچک تری که M روی این وتر ایجاد می کند. کدام گزینه است؟

1) 5          2) 4          3) 8          4) 9/2


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال1- دو دایره یکدیگر را در نقاط A و B قطع می کنند. اگر P نقطه ای دلخواه روی یکی از دو دایره و بیرون دایره ی دیگر باشد و امتدادهای PA و PB دایره ی دیگر را در نقاط C و D قطع کنند، ثابت کنید با تغییر نقطه ی P روی دایره ی مفروض، اندازه ی کمان CD ثابت می ماند.

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)


سوال2- ثابت کنید اگر در دایره ای، دو وتر نابرابر باشند، وتری که بزرگ تر است، به مرکز نزدیک تر است.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

الف) زاویه .............، زاویه ای است که رأس آن واقع بر محیط دایره و یک ضلع آن مماس بر دایره و ضلع دیگرش شامل وتری از دایره باشد.

 ب) هر ................. هم محاطی است و هم محیطی .

ج)در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه هر ............... به سینوس زاویه روبرو به آن برابر است با ........... دایره محیطی آن.


سوال 2-  ثابت کنید  در یک چهارضلعی محاطی، زوایای مقابل مکمل هم هستند.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

الف) اگر دو دایره مماس برونی باشند، سه مماس مشترک دارند.

ب)بازتاب شیب خط را حفظ می کند.

 پ) مرکز دوران نقطه ثابت دوران غیرهمانی است


سوال 2- زیر عبارت درست خط بکشید.

  الف) اگر دایره ای بر همه ضلع های یک چند ضلعی مماس باشد، آن چند ضلعی را (محاطی/محیطی)  می گوییم.

ب)لوزی یک چهارضلعی (محاطی/محیطی ) است.

پ)تعداد نقاط ثابت تبدیل در هر بازتاب (بیشمار/ منحصربفرد) است.بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال 1- جواب صحیح را انتخاب نمایید.

زاویه ----  زاویه است که یک راس آن بر روی دایره و اضلاع آن مماس و وتر دایره است

الف) مرکزی                ب) محاطی                    ج) ظلی                   د) دایره ای


سوال 2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) تبدیلی که طول پاره خط را حفظ می کند ----- نام دارد.

 ب) در هر مثلث قائم الزاویه نسبت اندازه هر ضلع به سینوس زاویه روبرو به آن ضلع برابر است با اندازه ----دایره محیطی مثلث.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم) :

سوال 1- صحیح و غلط را مشخص کنید.

 الف )ذوزنقه متساوی الساقین هم محیطی و هم محاطی است.

ب )هر دو شکل متشابه، متجانس هستند.

ج )هدف مسایل هم پیرامونی این است که بدون اینکه محیط چندضلعی تغییر کند، مساحت آن چندضلعی را تغییر دهیم.


سوال 2- از بین دو عبارت داخل پرانتز، عبارت صحیح را انتخاب کنید

در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه ی هر ضلع به (کسینوس- سینوس )زاویه ی روبرو به آن برابر است با قطر دایره محیطی مثلث.بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- ثابت كنيد یک ذوزنقه محاطي است اگر و تنها اگر متساوی الساقين باشد.


سوال 2- شعاع دو دایره 4و14 و طول خط المركزین آنها 2a+1است اگر طول مماس خارجی آنها 2a باشد مقدارa را بدست آوردیدبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- در شکل زیر ثابت کنید اندازه زاویه ظلیABC برابر با نصف کمان روبرو آن است

(طبق شکل مندج درفایل دانلود )


سوال 2- ثابت کنید؛ هرگاه دو وتر دلخواه AB,CD درنقطه ای مانند M درون دایره یکدیگر را قطع کنند وآنگاه MA.MB=MC.MD


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

سوال 1-مفاهیم زیر را تعریف کنید .

 الف)چند ضلعی محاطی : ..........................................................................

ب)تبدیل : ........................................................................................................


سوال 2- قضیه :اگردریک چهارضلعی مجموع طول های اضلاع مقابل هم دوبه دو مساوی یکدیگر باشند آنگاه ان چهارضلعی محیطی است ؟بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ  :

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻤﺎﻧﯽ - اﻧﺘﻘﺎل


سوال 2-  .  ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ )در ﻫﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ، ﻧﻘﻄﻪ اي را ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺑﺮﺧﻮدآن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد............ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب)درتجانس به مرکز Oوبه نسبت Kاگر K>0باشد تجانس را .......می نامیمبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

سوال 1-   ثابت کنید در یک دایره وترهای نظیر دو کمان مساوی با هم برابرند


سوال 2-  ثابت کنید یک چهار ضلعی محاطی است اگر و تنها اگر در آن زاویه های مقابل مکمل یکدیگر باشندبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

الف) اگرخط بر دایره مماس باشد پس یک نقطه ی مشترک دارند

ب)درهرمثلث قائم الزاویه نسبت اندازه ی هر ضلع به سینوس زاویه ی روبه رو به آن ضلع برابر است با اندازه ی شعاع دایره ی محیطی مثلث


سوال 2- A) زوایه ای که راس روی مرکز دایره باشد کدام است ؟

الف)ظلی                        ب)محاطی              ج)مرکزی                د)محیطی

B)درکدام یک ا زتبدیلات زیر اندازه پاره خط تغییر می کند

الف)تقارن                  ب.تجانس               ج.انتقال                     د.دوران


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

سوال 1- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:

   الف) یک چند ضلعی محاطی است اگر و تنها عمود منصفهای همه ضلعهای آن در یک نقطه هم راس باشند

ب) یک ذوزنقه متساوی الساقین همواره محاطی است.  

ج) یک متوازی الاضلاع در حالت کلی همواره محاطی است.


سوال 2-  جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید

الف) اگر نقطه ای مانندB رو ی دایره C(O,R) باشدفاصله آن تا مرکز دایره ..........شعاع دایره است .

ب) یک چهار ضلعی ---- است اگر و تنها اگر مجموع اندازه های دو ضلع مقابل برابر مجموع اندازه های دو  ضلع مقابل دیگر باشد.

ج) چند ضلعی را ---- گوییم هرگاه تمام ضلها و زاویه های آنها برابر باشندبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

سوال 1- در شکل زیر ثابت کنید اندازه زاویه ظلیBAC برابر با نصف کمان روبرو به آن است .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )


سوال 2- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) انتقال میتواند موقعیت و اندازه شکل را تغییر دهد.

 ب) بازتاب، هیچگاه تبدیل همانی نیست.

 پ) تجانس، همواره طولپا است..


نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0