نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس هندسه دهم ریاضی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان دهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم ریاضی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان هندسه دهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای دهم ریاضی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دهم ریاضی مراجعه کنید .

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

دانلود نمونه سوالات امتحان هندسه دهم ریاضی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان هندسه دهم ریاضی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوالات هندسه دهم نوبت اول ( دی 95 )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

 

سوال 3- به کمک مثال نقض احکام کلی زیر را رد کنید:

الف) در هر مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده بزرگ ترین ارتفاع مثلث است.

ب) در هر مثلث نقطه همرسی ارتفاع ها داخل مثلث است.

سوال 4- ثابت کنید اگر وسط های اضلاع یک چهار ضلعی را متوالیا بهم وصل کنیم چهار ضلعی حاصل متوازی الاضلاع خواهد بود.

 

سوال 5- ثابت کنید چهار ضلعی که در آن قطر ها منصف یکدیگر باشند، متوازی الاضلاع است.

 

سوال 6- چند ضلعی شبکه ای را تعریف کرده قضیه پیک را بیان کنید

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

 

نقیض هر یک از گزاره های زیر را بنویسید:

 ج) هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائمه ندارد

 

سوال 2- ثابت کنید درمتوازی الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

 

سوال 3- ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز های داخلی متوازی الاضلاع مستطیل است.

 

سوال 4- ثابت کنید مجموع فاصله هر نقطه درون مثلث متساوی الاضلاع از سه ضلع آن برابر است با ارتفاع آن

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

 

سوال 2- ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است

سوال 3- درستی ونادرستی جملات زیر را مشخص کنید

آ)اگرخطی بر دو خط متقاطع ازصفحه ای درمحل تقاطع عمود باشد بر آن صفحه عمود است

ب)هرچهار ضلعی که قطرها یش برابر باشند مستطیل است .

پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود .

ت)نقطه همرسی میانه ای هرمثلث هرمیانه را به نسیت 2به 1 تقسیم می کند .

 

سوال 4- اندازه ی محیط های دو مثلث متشابه 12و18 است  اگر مساحت مثلث بزر گتر 15 باشد، مساحت مثلث کوچکتر رابیابید

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- جاهای خالی زیر را پرکنید

ج)درهر n ضلعی تعداد قطرها برابر ....است

د) درهرمثلث قائم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر.... اندازه وتر است

سوال 2- لوزی به طول ضلع 4سانتی متر وقطر 5سانتی متر رسم کنید .

 

سوال 3- ثابت کنید نیمساز های زوایانی هرمثلث همرسند

 

سوال 4- ثاتت کنید درهرمتوازی الاضلاع ضلع ها روبرو برابرند


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

 

سوال 3-ثابت کنید چهارضلعی حاصل ازبه هم وصل کردن متوالی وسط های اضلاع هرچهارضلعی یک متوازی الاضلاع است .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

سوال 4-ثابت کنید درهرمثلث که با رسم میانه های آن ایجاد می شوند هم مساحت اند .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

سوال 5-درشکل مقابل صفحه P موازی قاعده مخروط قائم است وبه فاصله 3از قاعده ان قرار دارد اگر شعاع قاعده مخروط 8وشعاع دایره مقطع 2باشد ارتفاع مخروط را بیابید

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1- جمله های زیر را کامل کنید .

  • . خط راستي که اشتراک دو صفحه متقاطع است، ............... آن دو صفحه ناميده مي شود.

سوال 2- مربعی به قطر6سانتی متر(روش رسم را توضیح دهید )

 

سوال 3- ثابت کنید ضلع روبه روبه زاویه 30درجه درمثلث قائم الزاویه نصف وتراست .

 

سوال 4-درشکل مقابل طبق عبارت مندرج سوال 7سوالات برگه در فایل دانلود طول x وy  را بدست آورید

(شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1-درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید

پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود .

ت)نقطه همرسی میانه های هرمثلث هرمیانه را به نسبت 2به 1تقسیم می کند

 

سوال 2- ثابت کنید هرنقطه روی نمیساز یک زاویه ا زدو ضلع آن زاویه به یک فاصله است .

 

سوال 3- ثابت کنید عمود منصف های اضلاع هرمثلث همرسند .

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- جاخهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .

پ)سطح مقطع استوانه با صفحه مایلی که از قاعده ن عبور نکند .............است .

ت)ازدرون یک مثلث متساوی الساقین حول ارتفاع وارد بر قاعده آن یک .............ایجاد می شود .

سوال 2- سطح مقطع یک صفحه با یک پاره خط را با رسم شکل توضیح دهید

 

سوال 3- نقیض گزاره مستطیلی وجود دارد که مربع نیست را به ساده ترین صورت بنویسید .

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم) :

2-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف: نیمساز های زاویه های داخلی هر مثلث هم رس اند.                 درست     نادرست 

ب: مستطیل یک نوع مربع است.                                                درست       نادرست

3-متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول ضلع هایش 3 و 5 و طول یک قطر آن 6 باشد.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه دهم) :

2-ثابت کنید اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند ، زاویه روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاویه روبرو به ضلع کوچکتر.

3-الف) نقیض گزاره " هر مربعي مستطیل هم هست."را بنویسید.

ب) عکس قضیه " اگر در یک چهار ضلعي زاویه های مقابل برابر باشد، آنگاه این چهارضلعي متوازی الاضلاع است" رابنویسید.

 

نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم)
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه دهم)

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم مراجعه کنید .


نظرات ارسال شده 0