نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- متوازی الاضلاعی رسم   باشد.که طول اضلاع آن 3و5 وطول قطر آن 6باشد (روش رسم را توضیح دهید )

نقیض هر یک از گزاره های زیر را بنویسید:

الف) هر لوزی یک مربع است.

ب) مستطیلی وجود دارد که مربع نیست.

 ج) هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائمه ندارد

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

سوال 2- ثابت کنید درمتوازی الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

 

سوال 3- ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز های داخلی متوازی الاضلاع مستطیل است.

 

سوال 4- ثابت کنید مجموع فاصله هر نقطه درون مثلث متساوی الاضلاع از سه ضلع آن برابر است با ارتفاع آن

 

سوال 5- با توجه به مساحت چند ضلعی های شبکه ای مساحت قسمت سایه زده شده را بدست آورید.

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

سوال 6- جای خالی را کامل کنید:

 الف) دو خط متنافر باهم نقطه مشترک ............... و در یک صفحه قرار ............

ب) دو صفحه بر هم عمودند هر گاه یکی از آنها شامل ............ باشد که بر دیگری عمود است.

ج) حداقل ................. نقطه در فضا وجود دارد که روی یک صفحه قرار ندارند.

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخلpdf موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0