نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

راجع نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- مستطیلی رسم کنید که طول قطرهای آن 6 سانتی مترباشد

سوال 2- ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

 

سوال 3- درستی ونادرستی جملات زیر را مشخص کنید

آ)اگرخطی بر دو خط متقاطع ازصفحه ای درمحل تقاطع عمود باشد بر آن صفحه عمود است

ب)هرچهار ضلعی که قطرها یش برابر باشند مستطیل است .

پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود .

ت)نقطه همرسی میانه ای هرمثلث هرمیانه را به نسیت 2به 1 تقسیم می کند .

 

سوال 4- اندازه ی محیط های دو مثلث متشابه 12و18 است  اگر مساحت مثلث بزر گتر 15 باشد، مساحت مثلث کوچکتر رابیابید

 

سوال 5- با توجه به مساحت چندضلعی های شبکه ای مساحت قسمت رنگی را محاسبه کنید .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

سوال 6- حالت های مختلف خط وصفحه درفضا را بارسم شکل بنویسید .

 

سوال 7- حالت های مختلف خط وصفحه درفضا را با رسم شکل بنویسید

 

سوال 8- درهرمورد مشخص کنید شکل حاصل ازدوران چه خواهد بود ؟  آن را نام ببرید وتصویر مناسبی ازآن رسم کنید

آ) دوران یک مستطیل حول یک ضلع آن

ب) دوران یک ذوزنقه قائم الزاویه حول ضلع عمود بر قاعد ه ها

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخلpdf موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0