نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- ثابت کنید عمود منصف های اضلاع یک مثلث همرسند.

سوال 2-   ثابت کنید هر نقطه روی نیم ساز یک زاویه تا دو ضلع زاویه به یک فاصله است

سوال 3- به کمک مثال نقض احکام کلی زیر را رد کنید:

الف) در هر مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده بزرگ ترین ارتفاع مثلث است.

ب) در هر مثلث نقطه همرسی ارتفاع ها داخل مثلث است.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

 

سوال 4- ثابت کنید اگر وسط های اضلاع یک چهار ضلعی را متوالیا بهم وصل کنیم چهار ضلعی حاصل متوازی الاضلاع خواهد بود.

سوال 5- ثابت کنید چهار ضلعی که در آن قطر ها منصف یکدیگر باشند، متوازی الاضلاع است.

سوال 6- چند ضلعی شبکه ای را تعریف کرده قضیه پیک را بیان کنید

سوال 7- حالت های مختلف دو خط را با رسم شکل بیان کنید

سوال 8- دو صفحه عمود بر هم را تعریف کنید.

سوال 9- حجم شکل حاصل از دوران یک ذوزنقه قائم الزاویه به قاعده های 2و6وارتفاع 4 حول ارتفاع را بدست آورید

 سوال 10- ذوزنقه قائم الزاویه ای به قاعده های 2و8و ارتفاع 9 را حول  ارتفاع دوران می دهیم. سپس با صفحه ای به موازات قاعده ها ،جسم حاصل را برش میزنیم تا مساحت سطح مقطع حاصل 16 پی شود فاصله


نظرات ارسال شده 0