نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه نهم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید می توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-جاهای خالی را با عبارتهای مناسب کامل کنید

الف: هر گاه دو چند ضلعی با نسبت k متشابه باشد، نسبت مساحت های آن............است.

ب: اگر قضیه ای و عکس آن درست باشد به آن ...................گفته می شود.

ج: یک جمله خبری که دقیقا درست یا نادرست باشد................نامیده می شود.

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم)

2-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف: نیمساز های زاویه های داخلی هر مثلث هم رس اند.                 درست     نادرست 

ب: مستطیل یک نوع مربع است.                                                درست       نادرست

3-متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول ضلع هایش 3 و 7 و طول یک قطر آن 6 باشد.

4-قضیه: ثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع برابر نباشند، زاویه روبه روبه ضلع بزرگتر ، بزرگتر است از زاویه روبه رو به ضلع کوچکتر.

5-

6-دو مثلث ABC و C B A متشابه هستند.اگر طول اضلاع مثلث ABC ،   

5,2,3 سانتی متر و محیط مثلث. a,b,c را بدست آورید 

7-ابتدا نشان دهید دومثلث abc وade متشابه هستند سپس مقدارx را محاسبه کنید 


8-باتوجه به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه زیر ، اگر ,  8=  AC=6 AB باشد،طول , CH BH را محاسبه کنید


9-در شکل زیر نیمساز زاویه C را رسم کنید و طول های دو قطعه ای که این نیمساز روی AB جدا می کند محاسبه کنید


10-چندضلعی محدب را تعریف کنید و تعداد قطرهای یک 6 ضلعی محدب را بدست آورید

11-ثابت کنید اگر در یک چهار ضلعی هر دو زاویه مقابل هم اندازه باشد ، چهار ضلعی متوازی الاضلاع است.

12-با توجه به شکل زیر نشان دهید مساحت های دو مثلث , OBC AOD برابر هستند


13-در شکل زیر ارتفاع AP را رسم کرده و با محاسبه مساحتهای , , MAB MBC MAC و ارتباط آن با مساحت مثلث  ABC نشان دهید 

MH +MN+ MG =AP 

14-با توجه به نقاط مرزی و نقاط درون شبکه ای ، مساحت مثلث زیر را بدست آورید

15-مساحت ذوزنقه زیر را برحسب ,b a محاسبه نمایید


16-شکل زیر را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید.

الف: وضعیت دو صفحه , FJGL EIHK ؟ 

ب: وضعیت خط JL و صفحه EIHK؟

ج:وضعیت دو صفحه , ABCD EFGH؟ 

د:وضعیت دو خط , GL EI؟

17-وضعیت دو خط در فضا را نام ببرید

18-حالتهای مختلف خط و صفحه را نام ببرید.

19-با توجه به مفهوم دوران به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف: اگریکی از دو خط موازی را حول دیگری دوران دهیم شکل حاصل...................خواهد بود

ب: اگر نیم دایره را حول قطر دوران دهیم شکل حاصل..................خواهد بود.

ج:اگر مستطیل را حول طول یا عرض دوران دهیم شکل حاصل...................خواهد بود

20-نمای روبه رو، چپ و باالی مکعب های سمت راست در ستون سمت چپ رسم شده است.هر شکل را به نماهایمربوط به آن وصل کنید


همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید :

مثال: مطابق شکل روبه رو، یک تیر (دکل) انتقال برق به ارتفاع 12 متر در اثر وزش باد خم شده است و در موقعیت جدید، نوک آن از زمین 81 متر فاصله دارد. می خواهیم با قرار دادن یک تیر فلزی به طول 51 متر، عمود بر آن، آن را به طور موقت سرپا نگه داریم. پای این تیر فلزی را باید در چه فاصله ای از پای تیر انتقال برق محکم کنیم؟ 

حل: اگر تیر برق را با یک پاره خط و تیر فلزی نگه  دارنده را نیز با پاره خطی دیگر مشخص کنیم، شکل روبه رو را دوباره رسم می کنیم.

در هر مثلث قائم الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، آن را به دو مثلث قائم الزاویه تفکیک می کند که هر دو با هم و با مثلث  اصلی متشابه اند.

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دهم ریاضی متوسطه دوم در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دهم ریاضی مراجعه کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.91 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0