نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی را دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- استدلال استنتاجی را تعریف کنید.

 

سوال 2- یک لوزی رسم کنید که طول قطرهای آن 3 و 4 باشد.

 

سوال 3- مستطیلی رسم کنید که طول هر قطر آن 4 سانتی متر باشد؟ چند مستطیل با این شرایط قابل رسم است

 

سوال 4- به کمک استدلال استنتاجی ثابت کنید که نیمساز های یک مثلث هم رسند.

 

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

 

 

سوال 5- ابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر داشته باشیم زاویهی روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر از زاویهی روبرو به ضلع کوچکتر است.

 

سوال 6- عکس قضیه ی باال را بنویسید و با استفاده از برهان خلف آن را ثابت کنید.

 

سوال 7- میانگین هندسی دوعدد 3و27 رابیابید.

 

سوال 8- نسبت مساحت های دومثلث متشابه 16است .نسبت محیط های آنها را به دست آورید .

 

سوال 9- طول ضلع های مثلث ABC  9،7و14 سانتی متراست مثلث PQR با مثلث ABC متشابه است وطول بزرگترین ضلع آن 21سانتی متر است محیط مثلث PQR را بدست آورید.

 

سوال 10- نسبت طول ضلع های زاویه درمثلث قائم الزاویه ای 2به 3 می باشد اگر مساحت مثلث 27باشد طول وترآن چقدراست..

 

سوال 11- درشکل زیر بااستفاده ازقضیه تالس مقدارx  را به دست آورید .(طبق شکل مندرج درفایل دانلود)

 

سوال 12- درشکل زیر طبق سوال برگه سوالات ثابت کنید : SEFB =SEFC  

 

 توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل دانلود (Pdfموجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0