نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه دهم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه دهم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید می توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول دو قطر آن 6 و 8 باشد

2-ثابت کنید اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند ، زاویه روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاویه روبرو به ضلع کوچکتر.

نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه دهم)

3-الف) نقیض گزاره " هر مربعي مستطیل هم هست."را بنویسید.

ب) عکس قضیه " اگر در یک چهار ضلعي زاویه های مقابل برابر باشد، آنگاه این چهارضلعي متوازی الاضلاع است" رابنویسید.

4-اگر 12=AD باشد?c ∥ DE وطول DE دوسوم طول BC را داشته باشد، آنگاه طول DB را محاسبه کنید

5-ثابت کنید در دو مثلث متشابه نسبت تشابه آنها با نسبت محیط ها برابر است.

6-با کمک تشابه مثلث ها ثابت کنید مثلث ACX با مثلث ABX مشابه مي باشد


7- طول اضلاع مثلثي6 و4 و3 مي باشد و طول بزرگترین ضلع مشابه آن 8 مي باشد. محیط مثلث دوم را محاسبه نمایید. 

8-کامل کنید.الف) مجموع فاصله های یک نقطه داخل یک مثلث متساوی الاضلاع ، از سه ضلع برابر ............... است.

ب) ارتفاع مثلث متساوی االضالع به ضلع a برابر است با .........

9-ثابت کنید هر چهارضلعي که قطرهایش همدیگر را نصف کنند، متوازی الاضلاع مي باشد

10-عکس قضیه فیثاغورس را بیان نمایید.

11-ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز زوایای داخلي هر متوازی الاضلاع یک مستطیل مي باشد

12-در یک لوزی اندازه هر ضلع 10√2 ونسبت اندازه های دو قطر آن یک سوم است. مساحت لوزی را بدست آورید. 

13-اگر مساحت مثلث NMB برابر 4 باشد، مساحت متوازی الاضلاع ABCD را بیابید.

14-به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید.الف( در فضا از یک نقطه چند خط مي گذرد؟

ب) اگر خطي با یکي از دو صفحه موازی، موازی باشد، نسبت به دیگری چه وضعیتي دارد؟

ج) از هر نقطه غیر واقع بر یک صفحه، چند خط مي توان به آن صفحه عمود کرد؟

د)از دو خط متقاطع، اگر یکي از خطوط را حول دیگری دوران دهیم چه جسم هندسي ای ساخته مي شود؟

15-در شکل زیر نمای بالا، روبه رو و سمت چپ را رسم کنید.(فلش روبرو را نشان مي دهد )


16-الف) اگر صفحه ای به شکل عمودی کره ای را قطع کند، سطح مقطع حاصل چیست؟

ب) سطح مقطع یک استوانه در برخورد با صفحه ی افقي به چه شکلي است؟

ج) نیم دایره ای به شعاع r را حول قطر آن دوران داده ایم. شکل حاصل چیست؟

د) دوران یک مربع حول یک ضلع آن چه شکلي خواهد بود؟

17-کامل کنید .الف) اشتراک دو صفحه یک ............ را تشکیل مي دهد.

ب) دو خط بدون برخورد در دو صفحه جداگانه ....................................... را تشکیل مي دهند.

18-درستي یا نادرستي جملات را مشخص نمایید .

الف ) خطي که بر صفحه ای عمود است ، بر تمام خطوط آن صفحه که از آن نقطه مي گذرد عمود است.

ب) اگر خطي با یکي از خطوط صفحه ای موازی باشد، با آن صفحه موازی است.

ج) از دو خط متقاطع در صفحه، بي شمار صفحه مي گذرد .

د ) در فضا دو خط عمود بر یک خط با همدیگر موازی اند .


همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید :

الف) روش ترانه: ترانه یک چوب 5/2 متری را به صورت عمودی روی زمین در  درخت ٔ چوب در آن زمان 5/1 متر بود. هم زمان طول سایه ٔجایی محکم کرد. طول سایه 21 متر بود. با توجه به شکل ارتفاع این درخت چند متر است؟

ب) روش شهرزاد: شهرزاد آینه ای کوچک را که در مقیاس بزرگ می توان یک  O در شکل روی زمین و در مسیر خط راستی که از پای ٔنقطه در نظر گرفت، نقطه درخت تا پای خودش کشیده است، قرار داد؛ سپس روی این خط آنقدر به جلو و عقب ه به آنچه از خواص ّحرکت کرد تا بتواند، تصویر نوک درخت را در آینه ببیند. با توج آینه ها و انعکاس نور می دانید، بگویید چگونه می توان با داشتن طول های OA و OB  قد شهرزاد (فاصله چشم او تا زمین)، ارتفاع درخت را به دست ٔروی زمین و اندازه آینه از پای ٔ پای او از آینه 5/2متر و فاصلهٔ آورد. اگر قد شهرزاد 061 سانتی متر و فاصله درخت 02 متر باشد، ارتفاع درخت چند متر است؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس دهم ریاضی متوسطه دوم در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی دهم ریاضی مراجعه کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.64 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0