نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک دهم ریاضی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان دهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم ریاضی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان فیزیک دهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای دهم ریاضی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دهم ریاضی مراجعه کنید .

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

دانلود نمونه سوالات امتحان فیزیک دهم ریاضی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان فیزیک دهم ریاضی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول ( دی 95 )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول ( نمونه چهارم )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال 2- مطابق شکل جسم را از یک نقطه با تندی های متفاوت در سه مسیر متفاوت،پرتاب می کنیم.تا در نهایت به زمین برسند.کار نیروی وزن در این سه مسیر را با هم مقایسه کنید

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

سوال 3-   نقطه ذوب قطعات بزرگ طلا با قطعات در حد نانو را با هم مقایسه کنید.

سوال4- روشهای انتقال گرما را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

 

سوال 2-  الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟

ب) اگر دمای یک جسم 50  درجه فارنهایت باشد،  دمای آن چند درجه کلوین است؟

 

سوال 3-  اثر مویینگی را با آب و جیوه با ذکر علت و بیان نتیجه مختصراً شرح دهید (با رسم شکل)

 

سوال 4- در شکل زیر یک چرخهی ترمودینامیکی مربوط به نیم مول گاز تک اتمی داده شده است:

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

ت) همرفت واداشته

ث) قانون دوم ترمودینامیک(به بیان ماشین گرمایی)

 

سوال 2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.

الف) قانون .................... بیان می کند که در دمای ثابت، فشار گاز با حجم آن رابطه وارون دارد

ب) بر اساس .................. ممکن نیست گرما به خودی خود از جسم با دمای پایین تر به جسم با دمای بالاتر منتقل شود

 

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

 

سوال 2- عبارت مناسب داخل پرانتز انتخاب کنید

الف)کارنیروی وزن به مسیر حرکت وابسته (است – نیست ) وهنگامیکه جسمی با تندی ثابت درراستای قائم حرکت می کند کارنیروی وزن صفراست .(است – نیست )

ب)کارنیروی کشسانی فنرهمواره منفی (است – نیست )

پ)سطح آب درلوله موئینی که سطح داخلی آن چرب شده باشد (برآمده - فرورفته) است و(بالاتر- پایین تر ) ازسطح آب درظرف حاوی مایع قرار می گیرد .

ت) درماشین استرلینگ گرما از(بیرون – درون ) دستگاه به ان داده می شود .

بخشی از مطالب ارائه شه در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

 

سوال 3- علت فیزیکی هرکدام ازپدیده ها را بنویسید

 الف) آب روی سطح چرب پخش نمی شود .        ب) چرامایعات بر عکس گازها تراکم ناپذیرند ؟

سوال 4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف) یک سوژن می تواند به دلیل وجود ........ روی سطح آب شناور بماند .

ب) ماده ی درون ستارگان از........ تشکیل شده است .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

 

سوال 2- الف)سعید وحمید یکسانی دارند .آن ها ازیک نقطه درپایین کوه توچال به سمت ایستگاه پنج حرکت می کنند اما سعید پیاده وحمید با تله کابین به ایستگله پنج می رسند کارنیروی وزن روی این دو نفررا با ذکر دلیل مقایسه کنید .

 

سوال 3-مقدارگازآرمانی دریک استوانه که بایک پیستون مسدود شده است رادرنظر بگیرید .

الف)چگونه می توانیم انبساطی هم فشارروی گازانجام دهیم.

ب)علامت های WوQ رابرای این فرآیند تعیین کنید .

پ)نمودارهای P-T,V-T آن را رسم کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- درستی ونادرستی جمله های زیر را مشخص کنید .

ت.دماسنج ترموکوپل خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به حالت تعادل می رسد .

ث.اجسام پیرامون محیط را می توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند دستگاه می نامیم .

سوال 2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف.تغییر هرکمیت را نسبت به زمان معمولا .........آن کمیت می نامیم

ب.دوجسم باردار درمجاورت هم انرژی پتاسیل .....دارند .

پ.علت کروی بودن قطره آب درهنگام سقوط نیروی ...... است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- عبارت مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب کنید

پ)اساس کاردماسنج (ترموکوپل – نواری دوفلزه ) تفاوت ضریب انبساط طولی است .

ت)بازده ماشین کارنو (برابر 100درصد – کم تر ا ز100درصد )است

 

سوال 2- درستی ونادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید .

آ)نیروی وزن کمیتی عددی است .

ب)اگرجسمی را مقابل فنرفشرده قرار داده ورها کنیم کارنیروی فنر روی جسم مثبت است .

پ)هرچه ا زسطح زمین بالاتر برویم چگالی هوا کش م ییابد

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

 

سوال 1- جاهای خالی را باعبارات مناسب تکمیل کنید

ت)هریک درجه سلسیوس تغییر دما معادل با ........... (یک - 273) کلوین است .

ج)درانبساط بی دررودما ی گاز......... (افزایش – کاهش )می یابد .

چ)منبع دما پایین درکولن درکولر گازی ........ (هوای اتاق – هوای بیرون ) می باشد .

 

سوال 2- هریک ا زستون راست مربوط به کدام عبارت از ستون چپ است ؟

1)هریک ژول بر ثانیه                            آ)نیروی ارشمیدس

2)شناور ماندن تیغ فلزی رئی سطح آب        ب)وات

3)فشارسنج بوردون                              پ)کشش سطحی

نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )
نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم مراجعه کنید .

 
 

نظرات ارسال شده 0