نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز،نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاهای خالی را باکلمه یا عبارات مناسب پرکنید .

الف) فیزیکدانان برای بررسی پدیده ها از.......... استفاده می کنند

ب) برای بیان برخی ازکمیت های فیزیک تنها ازیک عدد ویکای مناسب آن استفاده می شود اینگونه کمیت ها .... نامیده می شوند

سوال 2- الف)قضیه ی کار – انرژی جنبشی را تعریف کنید

ب) اگر تندی جسمی ثابت باشد کاربرآیند نیروهای وارد بر جسم چقدر است ؟

سوال 3- علت فیزیکی هرکدام ازپدیده ها را بنویسید

 الف) آب روی سطح چرب پخش نمی شود .        ب) چرامایعات بر عکس گازها تراکم ناپذیرند ؟

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

سوال 4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف) یک سوژن می تواند به دلیل وجود ........ روی سطح آب شناور بماند .

ب) ماده ی درون ستارگان از........ تشکیل شده است .

 

سوال 5 – شرح دهید .

الف) علت دیر ذوب شدن برف روی قله ی کوه ها را بنویسید

ب) علت سریع پخته شدن غذا را دردیگ زودپزبنوسید

ج) چرادرمحلی که با الکل روی پوست بدن را تمیز می کنیم احساس خنکی می شود ؟

د)چرا درتابستان پوشیدن لباس سفید مناسب تر است ؟

 

سوال 6- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف) درانتقال گرما به طریق ....... انتقال گرمایی به وسیله ی امواج یا اشعه ی فروسرخ صورت می گیرد .......


نظرات ارسال شده 0