نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول را آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:

سوال 1- در داخل پرانتز صحيح يا غلط بودن هرعبارت را انتخاب کنید .

الف) انرژی کمیتی برداری است.

ب) دما ،شدت ،روشنایی ومقدارماده همگی جزء کمیت های اصلی درسیستم بین المللی si است .صحیح ..... غلط....

ج) جابجایی نیرو وچگالی هرسه جزء کمیت های برداری است .      صحیح ..... غلط ......

د) اگر جسمی را شکسته وخرد کنیم چگالی آن را تغییر نمی کند .     صحیح ...... غلط.....

ی)افزایش انرژی درونی یک جسم همیشه بصورت گرم ترشدن آن جسم ظاهر می شود.    صحیح .....   غلط......  

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول ( نمونه چهارم )

 

سوال 2- جاهاي خالي رابا كلمه  يا عبارت مناسب پرکنید

الف) يکاي اندازه گیری  قابل اطمینان باید ......... ودارای قابلیت ...... درمکان های مختلف باشند

ب)اگر کاربرآیند نیروهای وارد بر جسمی منفی باشد حرکت جسم .............است .

ج)رنگی شدن آب درون لیوان بواسطه ی ریختن یک قطره جیوه به دلیل پدیده ی ...... است .

د)اگر تندی حرکت جسمی دوبرابر شود انرژی جنبشی آن ..... می شود .

ی) به دلیل ...... حشرات می توانند روی سطح آب حرکت کنند .

 

سوال 3- مفاهیم فیزیکی خواسته شده را تعریف کنید .

الف)چگالی :

ب)جامد بلورین :

ج)وات (یکای توان ):

د)دگر چسبی :

 

سوال 4- علت ترشدن شیشه توسط آب چيست؟

 

سوال 5- سه عامل موثر دردقت انئازه گیری را بنویسید .


نظرات ارسال شده 0