نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- درستی ونادرستی جمله های زیر را مشخص کنید .

الف.بسیاری ازکمیت های فیزیکی مستقل ازیکدیگر هستند .

ب.هرگاه پسربچه ای درحال دویدن زمین خورده وساکن شود انرژی اوازبین می رود .

پ.ویژگی مواد درتمام مقیاس ها ثابت است .

ت.دماسنج ترموکوپل خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به حالت تعادل می رسد .

ث.اجسام پیرامون محیط را می توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند دستگاه می نامیم .

 

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

سوال 2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید .

الف.تغییر هرکمیت را نسبت به زمان معمولا .........آن کمیت می نامیم

ب.دوجسم باردار درمجاورت هم انرژی پتاسیل .....دارند .

پ.علت کروی بودن قطره آب درهنگام سقوط نیروی ...... است .

ت.برای ساخت ....... ازدوتیغه فلزی متفاوت استفاده می شود .

ث.مرحله تخلیه در ماشین بنزینی یک فرآیند ...........است .

سوال 3-الف.دودماسنج معیار رانام ببرید

ب)کاربردگرماسنج بمبی چیست ؟

پ)نمودارچگالی نسبت به دما رابرای آب ازدمای صفردرجه سلسیوس تا دمای 12سانتی گراد رسم کنید .

ت)درقدیم مردم معمولا دریک شب سرد زمستان اجسام گرم را باخود به بستر م یبردند ازمیان تیغه آهن 2کیلوگرمی ویا کسیه آب 2کیلو گرمی هم دما کدام یک شما راگرم ترنگخه می دارد؟

ث)درکدام روش انتقال گرما ماده جابه جا نمی شود ؟

ج)منظور ازاین جمله چیست که دراثر گلخانه ای چون دریچه ای یک طرفه است ؟


نظرات ارسال شده 0