نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی را دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان در نیمسال دی به شرح زیر می باشد:

سوال 1- مفاهیم زیر را تعریف کنید .

الف) مدل سازی درفیزیک

ب) کمیت فرعی

پ)قانون پایستگی انرژی

ت) قضیه کار- انرژی جنبشی

ث) حرکت براونی

 

سوال 2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.

الف) ازنقاط قوت دانش فیزیک ویژگی ....... آن است .

ب) کمیت هایی که برای بیان آن ها افزون بر عدد ویکا لازم است جهت آن نیز مشخص شود،کمیت های ...... نامیده می شود .

پ) ........ و ......... و........عواملی هستند که نقش مهمی درافزایش دقت اندازه گیری دارند.

ت) نسبت جرم به حجم یک ماده ....آن ماده گفته می شود.

ث)اگر نیرویی بر جابجایی جسم عمود باشد کارآن نیرو ....... است .

ج)مجموع انرژی ذره های تشکیل دهنده یک جسم ....... آن جسم نامیده می شود .

چ)نیروی بین مولکول ها ی همسان مانند نیروهای بین مولکول های آب را نیروی ..... ونیروی بین مولکول های مایع جسم دیگر را نیروی ....... می نامیم .

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

 

سوال 3- عبارت های درست را ازداخل پرانتز انتخاب کنید :

الف)اگر دستگاهی کاری را سریع ترانجام دهد،(توان – بازده ) آن بیشتر است .

ب)دمای نیروی وزن (منفی – مثبت ) تغییر انرژی گرانشی است .

پ)دمای ذوب نانو ذرات طلا (کم تراز- بیشتراز-مساوی با ) دمای ذوب شمش طلا است .

ت)(کشش سطحی – چسبندگی سطحی )ناشی ازهم چسبی مولوکول های سطح مایع است .

 


نظرات ارسال شده 1

ح
حدیث

ممنون واقعا