نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی را دریافت کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- عبارت مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب کنید

آ)اگر مولفه ای ا زنیرو بر جابه جایی عمود باشد کارآن مولفه (صفر- مثبت ) است .

ب)نیروی دگر چسبی جیوه وشیشه (بیش تر – کمتر ) از نیروی هم چسبی بین مولکول های جیوه است .

پ)اساس کاردماسنج (ترموکوپل – نواری دوفلزه ) تفاوت ضریب انبساط طولی است .

ت)بازده ماشین کارنو (برابر 100درصد – کم تر ا ز100درصد )است

 

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

 

سوال 2- درستی ونادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید .

آ)نیروی وزن کمیتی عددی است .

ب)اگرجسمی را مقابل فنرفشرده قرار داده ورها کنیم کارنیروی فنر روی جسم مثبت است .

پ)هرچه ا زسطح زمین بالاتر برویم چگالی هوا کش م ییابد

ت)با کاهش فشار هوا نقطه ذوب یخ کاهش می یابد .

ث)نسبت تراکم موتورهای دیزلی کم تر ا زموتورهای بنزینی است .

سوال 3- مطابق شکل جسمی را ازیک نقطه با تندی های متفاوت درسه مسیر پرتاب می کنیم

تا درنهایت به زمین برسند کارنیروی وزن دراین سه مسیر را باهم مقایسه کنید (طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

 

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 1

ع
علی زیرک

بسیار عالی و کاربردی بود.امیدوارم دبیران دیگر نیز بتوانند سوالات خود را در این سایت قرار دهند