دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس دهم ریاضی نمونه سوالات هندسه نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال دهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات دهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال 1- ثابت کنید عمود منصف های اضلاع یک مثلث همرسند.


سوال 2-   ثابت کنید هر نقطه روی نیم ساز یک زاویه تا دو ضلع زاویه به یک فاصله است


سوال 3- به کمک مثال نقض احکام کلی زیر را رد کنید:

الف) در هر مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده بزرگ ترین ارتفاع مثلث است.

ب) در هر مثلث نقطه همرسی ارتفاع ها داخل مثلث است.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال 1- متوازی الاضلاعی رسم   باشد.که طول اضلاع آن 3و5 وطول قطر آن 6باشد (روش رسم را توضیح دهید )

نقیض هر یک از گزاره های زیر را بنویسید:

الف) هر لوزی یک مربع است.

ب) مستطیلی وجود دارد که مربع نیست.

 ج) هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائمه ندارد

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال 1- مستطیلی رسم کنید که طول قطرهای آن 6 سانتی مترباشد


سوال 2- ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- جاهای خالی زیر را پرکنید

الف) اگر نقطه ای به فاصله یکسان ازدوضلع زاویه باشد ........ آن نقطه ........... قرار دارد .

ب) استدلالی که بر بر اساس نتیجه گیری منطقی بر پایه حقایقی که درستی آنها را پذیرفته ایم با شد را ...... می گویند .

ج)درهر n ضلعی تعداد قطرها برابر ....است

د) درهرمثلث قائم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر.... اندازه وتر است


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :


سوال 1- با استفاده از خط کش وپرگار یک زاویه 30درجه رسم کنید


سوال 2- اگر مجموع تعداد ضلع ها وقطرها یک چند ضلعی محدب برابر 66 باشد تعداد اضلاع را پیدا کنید .


سوال 3-ثابت کنید چهارضلعی حاصل ازبه هم وصل کردن متوالی وسط های اضلاع هرچهارضلعی یک متوازی الاضلاع است .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1- جمله های زیر را کامل کنید .

  • سه ميانة هر مثلث در نقطه اي درون آن مثلث ............... هستند.
  •  دو خط در فضا با هم موازي يا متقاطع يا ............... هستند.
  • . خط راستي که اشتراک دو صفحه متقاطع است، ............... آن دو صفحه ناميده مي شود.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1-درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید

آ)اگر خطی بر دو خط متقاطع ا زصفحه ای در محل تقاطع عمود باشد بر آن صفحه عمود است .

ب)هرچهارضلعی که قطرهایش برابر باشند مستطیل است .

پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود .

ت)نقطه همرسی میانه های هرمثلث هرمیانه را به نسبت 2به 1تقسیم می کندبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- جاخهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید .

آ)تعداد قطرهای یک هفت ضلعی برابر ..........است

ب)هریال مکعب با .......یال دیگر آن متنافر است .

پ)سطح مقطع استوانه با صفحه مایلی که از قاعده ن عبور نکند .............است .

ت)ازدرون یک مثلث متساوی الساقین حول ارتفاع وارد بر قاعده آن یک .............ایجاد می شود .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم) :

1-جاهای خالی را با عبارتهای مناسب کامل کنید

الف: هر گاه دو چند ضلعی با نسبت k متشابه باشد، نسبت مساحت های آن............است.

ب: اگر قضیه ای و عکس آن درست باشد به آن ...................گفته می شود.

ج: یک جمله خبری که دقیقا درست یا نادرست باشد................نامیده می شود.

2-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف: نیمساز های زاویه های داخلی هر مثلث هم رس اند.                 درست     نادرست 

ب: مستطیل یک نوع مربع است.                                                درست       نادرست


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه دهم) :

1-متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول دو قطر آن 6 و 8 باشد

2-ثابت کنید اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند ، زاویه روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاویه روبرو به ضلع کوچکتر.


نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوالات امتحانی هندسه دهم ریاضی نوبت دوم (نمونه نهم)

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات هندسه دهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات دهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0