دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس دهم ریاضی نمونه سوالات فیزیک نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال دهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات دهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال 1- شکل زیر صفحه تندی سنج یک خودرو را نشان می دهد.تندی خودرو چند کیلومتر بر ساعت است؟عدد غیر قطعی و خطای اندازه گیری را در گزارش خود مشخص کنید.

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )


سوال 2- مطابق شکل جسم را از یک نقطه با تندی های متفاوت در سه مسیر متفاوت،پرتاب می کنیم.تا در نهایت به زمین برسند.کار نیروی وزن در این سه مسیر را با هم مقایسه کنید

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال 1-هریک از کمیت های داده شده را با ذکر واحد آن درSIبیان کنید

الف) چگالی:

ب) ظرفیت گرمایی ویژه:

ج) انرژی مکانیکی:

د) نیروی ارشمیدس:


سوال 2-  الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟

ب) اگر دمای یک جسم 50  درجه فارنهایت باشد،  دمای آن چند درجه کلوین است؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف) قانون پایستگی انرژی                                         ب) اصل ارشمیدس

پ) تف سنجی                                                         ت) همرفت واداشته

ث) قانون دوم ترمودینامیک(به بیان ماشین گرمایی)بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :


سوال 1- حاصل تبدیل واحد زیر را به صورت نماد علمی بنویسد

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )


سوال 2- عبارت مناسب داخل پرانتز انتخاب کنید

الف)کارنیروی وزن به مسیر حرکت وابسته (است – نیست ) وهنگامیکه جسمی با تندی ثابت درراستای قائم حرکت می کند کارنیروی وزن صفراست .(است – نیست )

ب)کارنیروی کشسانی فنرهمواره منفی (است – نیست )

بخشی از مطالب ارائه شه در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال 1- جاهای خالی را باکلمه یا عبارات مناسب پرکنید .

الف) فیزیکدانان برای بررسی پدیده ها از.......... استفاده می کنند

ب) برای بیان برخی ازکمیت های فیزیک تنها ازیک عدد ویکای مناسب آن استفاده می شود اینگونه کمیت ها .... نامیده می شوند


سوال 2- الف)قضیه ی کار – انرژی جنبشی را تعریف کنید

ب) اگر تندی جسمی ثابت باشد کاربرآیند نیروهای وارد بر جسم چقدر است ؟


سوال 3- علت فیزیکی هرکدام ازپدیده ها را بنویسید

 الف) آب روی سطح چرب پخش نمی شود .        ب) چرامایعات بر عکس گازها تراکم ناپذیرند ؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

الف)دردمای یکسان چگالی یک میخ آهنی با چگالی یک تیرآهن تفاوت ندارد.

ب)مرتبه بزرگی عدد52برابر102 است

پ)اصول طیف وسیعی ازپدیده های فیزیکی را توصیف می کنند .

ت)تندی کمیتی برداری است .


سوال 2- الف)سعید وحمید یکسانی دارند .آن ها ازیک نقطه درپایین کوه توچال به سمت ایستگاه پنج حرکت می کنند اما سعید پیاده وحمید با تله کابین به ایستگله پنج می رسند کارنیروی وزن روی این دو نفررا با ذکر دلیل مقایسه کنید .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- درستی ونادرستی جمله های زیر را مشخص کنید .

الف.بسیاری ازکمیت های فیزیکی مستقل ازیکدیگر هستند .

ب.هرگاه پسربچه ای درحال دویدن زمین خورده وساکن شود انرژی اوازبین می رود .

پ.ویژگی مواد درتمام مقیاس ها ثابت است .

ت.دماسنج ترموکوپل خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به حالت تعادل می رسد .

ث.اجسام پیرامون محیط را می توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند دستگاه می نامیم .بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- عبارت مناسب را ازداخل پرانتز انتخاب کنید

آ)اگر مولفه ای ا زنیرو بر جابه جایی عمود باشد کارآن مولفه (صفر- مثبت ) است .

ب)نیروی دگر چسبی جیوه وشیشه (بیش تر – کمتر ) از نیروی هم چسبی بین مولکول های جیوه است .

پ)اساس کاردماسنج (ترموکوپل – نواری دوفلزه ) تفاوت ضریب انبساط طولی است .

ت)بازده ماشین کارنو (برابر 100درصد – کم تر ا ز100درصد )استبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :


سوال 1- جاهای خالی را باعبارات مناسب تکمیل کنید

آ)اگر درون جسم جامدحفره ای ایجاد کنیم چگالی ظاهری جسم ..............(ثابت می ماند – کاهش می یابد)

ب)هرچه کارمعینی در زمان بیش تری انجام شود توان ...............(کم تر – بیش تر)است .

پ)فشارسنج پزشکی فشار......(کل – پیمانه ای ) است .

ت)هریک درجه سلسیوس تغییر دما معادل با ........... (یک - 273) کلوین است .

ج)درانبساط بی دررودما ی گاز......... (افزایش – کاهش )می یابد .

چ)منبع دما پایین درکولن درکولر گازی ........ (هوای اتاق – هوای بیرون ) می باشد .

نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات فیزیک دهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات دهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0