نمونه سوالات هشتم

نمونه سوالات امتحانی تفکروسبک زندگی،پیام های آسمانی ،ریاضی ،عربی،فارسی، املا، انشا و نگارش ،علوم ،مطالعات اجتماعی ،زبان ،قرآن هشتم را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) و همراه با جواب می توانید دانلود کنید.

نمونه سوالات هشتم با جواب

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن نمونه سوالات جدید ]

دراین مطلب مجموعه ای از نمونه سوال هشتم متوسطه را برای شما دانش آموزان کلاس هشتمی گردآوری کرده ایم. این نمونه سوالات در آمادگی درسی شما پیش از آزمون های نوبت اول و نوبت دوم بسیار اثرگذار خواهند بود. چرا که حل نمونه سوالات مختلف به یادگیری بهتر درس کمک می کند.

این مجموعه نمونه سوالات، نمونه سوالات امتحانی هشتم نوبت اول (دی ماه) و همچنین نمونه سوالات امتحانی هشتم  نوبت دوم (خرداد ماه) را در درس های تفکروسبک زندگی، پیام های آسمانی، ریاضی، عربی، فارسی، انشا و املا، علوم، مطالعات اجتماعی، زبان، قرآن پوشش می دهد.

می توانید نمونه سوالات هر درس را به صورت جدا گانه دانلود نمایید. همچنین در این متن توضیح مختصری در خصوص نحوه ارزشیابی در هر یک از دروس ارائه شده است.

ما تا حد امکان بر آن بوده ایم تا نمونه سوالات به روز و متنوعی را در این مطلب پوشش دهیم. نمونه سوالات گرد آوری شده مربوط به آزمون ها و امتحانات برگزار شده در سال های99، 98، 97 ،96 و سال های پیشتر می باشد.

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص سطح و کیفیت نمونه سوالات ارائه شده با ما در میان بگذارید. نظرات شما در ارتقای نمونه سوالات جمع آوری شده بسیار موثر خواهد بود. 

برای دانلود نمونه سوالات هشتم  کافی است بر روی لینک هر درس که در ادامه مطلب آمده است کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

دانلود نمونه سوالات تفکروسبک زندگی هشتم با جواب

نمونه سوالات تفکروسبک زندگی هشتم همراه با جواب

ارزشيابي از آموخته ها و فعّاليت‌هاي دانش آموزان در درس تفكر و سبك زندگي، در چهار بخش انجام مي شود:

1) مشـاهدات معلّم از ميزان مشـاركت دانش‌ـموزان در گفتگوها در گروه هاي كوچك و بحث هاي كلاسـي، 5نمره.

2) بررسي نتايج كار دانش آموزان در كتاب درسي شامل تكميل برگه‌هاي خود ارزيابي ها و فعّاليت هاي نوشتني و كار در منزل، 5 نمره.

3 ) بررسي كار عملي پژوهشي كه در طول سال تحصيلي انجام مي دهند، 5نمره.

4) آزمون كتبي از مفاهيم (كادرهاي سبز) دروس آداب و مهارت هاي زندگي، 5 نمره

بیش از ده نمونه سوال تفکر و سلک زندگی هشتم در نوبت اول و نوبت دوم  را جمع‌اوری کرده ایم. با کلیک بر روی لینک زیر به صفحه دانلود نمونه سوالات فوق هدایت شده و می توانید این نمونه سوالات را دریافت کنید.

دانلود نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هشتم 

دانلود نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم با جواب

نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم همراه با جواب

چنان چه در مقدمه کتاب پیام های آسمانی هشتم آمده است: "ارزشیابی درس پیام‌های آسمان در دو قالب ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی انجام می‌گیرد. در ارزشیابی تکوینی، بیشتر به مهار ت ها توجه می شود و جنبهٔ کیفی و توصیفی دارد. دبیر در برگهٔ ثبت ارزشیابی، میزان یادگیری هر دانش آموز و انجام فعّالیت آموزشی او را می نویسد و نظر خود را ابراز م یکند. علاوه بر این، متناسب با فعّالیت‌های انجام شده، میزان یادگیری دانش آموز را تبدیل به ابزار کمّی می کند و به صورت نمره ارائه می دهد.
ارزشیابی پایانی آزمون کتبی دارد. در این آزمون، میزان یادگیری محتوای آموزشی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در امتحان نوبت اول درس اول تا هشتم مورد سنجش قرار می گیرد که این هشت درس در آزمون نوبت دوم هفت نمره را به خود اختصاص می دهد.  سؤا ل‌های آزمون باید پوشش متناسبی از سطوح یادگیری را دربرگیرد. درک مفاهیم، کاربرد آنها، قدرت تجزیه و تحلیل، ترکیب، مقایسه، تطبیق، توانایی استدلال و داوری از اهمِّ سطوحی است که باید بدان توجه کرد.

برای دریافت نمونه سوالات درس پیام های آسمانی هشتم دی  ماه و همچنین خرداد ماه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوالات پیام های آسمان هشتم  با جواب

دانلود نمونه سوالات ریاضی هشتم با جواب

 نمونه سوالات ریاضی هشتم با جواب

ریاضی هشتم متوسطه دارای نه فصل می باشد فصل اول عددهای صحیح و گویا وفصل دوم ،  عددهای اول فصل سوم چندضلعی ها ،فصل چهارم جبر و معادله ،فصل پنجم برداشت مختصات وفصل ششم مثلث ،فصل هفتم توان وجذر،فصل هشتم آمار و احتمال وفصل آخردایره را شامل می شود:

در نوبت اول از پنج فصل اول سوال طراحی می شود که در امتحان پایانی نوبت دوم این پنج فصل مجموعا هفت نمره را به خود اختصاص می دهند و سیزده نمره باقی مانده مربوط به فصل های ششم تا نهم می باشد که این چهار فصل به طور میانگین هریک 4 نمره دارند.

با کلیک بر روی لینک زیر نمونه سوالات ریاضی هشتم را در نوبت اول و نوبت دوم می توانید دریافت کنید.

دانلود نمونه سوالات ریاضی هشتم با جواب

دانلود نمونه سوالات عربی هشتم با جواب

 نمونه سوالات عربی هشتم با جواب

ارزشیابی کتبی درس عربی هشتم در نوبت اول و نوبت دوم از پانزده نمره حساب می شود که 5 نمره باقی مانده مربوط به آزمون شفاهی عربی می باشد. پنج نمره آزمون نمره  شفاهی به روان خوانی متون عربی و مکالمه تعلق می گیرد. بارم بندی نوبت اول و نوبت دوم مطابق با آنچه در جدول آمده است صورت می گیرد. 

بارم بندی عربی هشتم
ترجمه 7 نمره
واژه شناسی 2نمره
شناخت و کاربرد قواعد 2نمره
مهارت درک و فهم 3نمره
مهارت مکالمه 1نمره

در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب براي جاي خالي است؛

مثال: در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد. أنا ... إلي البيت اآلن. (أرجِـعُ رَجَعَتْ )

برای آشنایی بیشتر با نمونه سوالات عربی هشتم به صفحه زیر مراجعه کنید. در صفحه غوف مجموعه متنوعی از نمونه سوالات عربی هشتم را در نوبت اول و نوبت دوم می توانید دانلود نمایید.

دانلود نمونه سوالات عربی هشتم باجواب

دانلود نمونه سوالات علوم هشتم با جواب

نمونه سوالات علوم هشتم با جواب

کتاب درسی علوم هشتم در پانزده فصل ارائه شده است.  هشت فصل اول در نوبت اول مورد پرسش قرار می گیرند که این هشت فصل در نوبت دوم هشت و نیم نمره را به خود اختصاص می دهند. چنان چه در مقدمه کتاب درسی علوم هشتم آمده است مطالبی که تحت عناوین " تحقیق و پژوهش"  و " اطلاعات جمع آوری کنید" ،"آیا می دانید " نباید در ارزشیابی های پایانی مورد پرسش قرار گیرند و این مطالب صرفا جنبه آگاهی بخشی دارند.

در صفحه زیر می توانید نمونه سوالات علوم هشتم را در هر دو نوبت اول و دوم دریافت کنید.

دانلود نمونه سوالات علوم هشتم  با جواب

دانلود نمونه سوالات فارسی هشتم با جواب

نمونه سوالات فارسی هشتم با جواب

بنا به کتاب راهنمای ارزشیابی دروس هشتم ارزشیابی از درس فارسی هشتم به صورت کتبی و شفاهی صورت می گیرد که هرکدام از آزمون های کتبی و شفاهی هر یک ده نمره را به خود اختصاص می دهند. آزمون شفاهی شامل وخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزيابي، كارگروهي و مشاركت در گفت وگو، حفظ شعر،مطالعه و كتاب خواني و پژوهش، توانايي در سخنوري و فن بيان، پاسخ به فعاليت ها و تمرين ها، شعرخواني و روان خواني می شود که نمره ي هر يك از ريز مواد باال، به تشخيص معلّم و متناسب با فرآيند آموزش و شرايط كلاس و درس تعيين مي شود. 

بارم بندی آزمون کتبی فارسی نیز مطابق با جدول زیر صورت می گیرد:

بارم بندی فارسی هشتم نوبت اول نوبت دوم
معنی شعر و نثر 3 نمره 3 نمره
شناخت و معنی واژه 1نمره 1/5نمره
درک متن 2نمره 1/5 نمره
دانش های زبانی و ادبی 2نمره 2نمره
خود ارزیابی 1/5نمره 1/5نمره
تاریخ ادبیات 0/5نمره 0/5 نمره

برای دانلود نمونه سوالات فارسی هشتم در نوبت اول و نوبت دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید. 

دانلود نمونه سوالات فارسی هشتم باجواب

دانلود نمونه سوالات انشا و نگارش و املای هشتم 

املا و انشا هشتم

امتحان املا هشتم به صورت  ارزشیابی تکوینی و پایانی صورت می گیرد.

ارزشیابی تکوینی بیست نمره دارد و نمره آن با توجه به املای تقریری کلاسی و فعالیت های بخش نوشتن تعیین می شود . ارزشیابی پایانی نیز شامل املای تقریری می شود که بیست نمره دارد. نمره نهایی املا مجموع این دو نمره تقسیم بر دو است.

آزمون نگارش و انشا نیز شامل آزمون کتبی و شفاهی می شود. آزمون کتبی مجموعا هجده نمره دارد و دو نمره باقی مانده نیز به روخوانی دانش آموز تعلق می گیرد.

ما مجموعه ای از نمونه سوالات املا و انشا (نگارش) را گرد آوری کرده ایم که با کلیک بر روی لینک های زیر می توانید هرکدام از مجموعه نمونه سوالات فوق را دریافت نمایید.

دانلود نمونه سوالات املا هشتم 

دانلود نمونه سوالات انشا هشتم 

دانلود نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

ارزشیابی مطالعات هشتم به صورت زیر صورت می گیرد:

الف- بحث و گفتوگو كردن، اظهار نظر كردن ، بيان ايدهها و افكار ، همفكري كردن،استدلال ، طرح سوال، پاسخ به سوالات ، فهرست كردن، پيشنهاد كردن و..( 4نمره)

ب- تحقيق پرس وجو كردن، مصاحبه كردن، يادداشت برداري، گردآوري اطالعات ومراجعه به منابع ، تهيه گزارش بازدبد علمي(7نمره)

ج- ...درست كردن مدل و ماكت ، تكميل و ترسيم نقشه و نمودار ، آوردن نمونه به كلاس،طراحي پوستر، نوشتن متن، شركت درفعاليتهاي اجتماعي نظير درختكاري4نمره

-آزمونهاي كتبي(3نمره)

-خودارزيابي (1نمره)

-ارزشيابي از طريق والدين( 1نمره)

برای دریافت نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم درنوبت اول وونوبت دوم به لینک زیرمراجعه کنید:

دانلود مطالعات اجتماعی هشتم باجواب

دانلود نمونه سوالات زبان هشتم با جواب

 نمونه سوالات زبان هشتم با جواب

شیوه ارزشیابی درس زبان هشتم به صورت جدول زیرعنوان شده است:

آزمون مستمر
1 -ارزشيابي مستمر(20 نمره)شامل بخش هاي مختلف كتاب درسي و كتاب كار
آزمون پایانی

- ارزشيابي پاياني (در مجموع 20نمره) شامل بخش های زیر:

الف) صحبت کردن Speaking (پنج نمره) شامل Interview-Monologue-Roleplay

ب) گوش کردن Listening (پنج نمره) 

ج- درک مطلب از طریق خواندن و نوشتن (ده نمره)

نمره آزمون پاياني، مجموع ارزش يابي مستمر و ارزش يابي پاياني تقسيم بر دو خواهد بود

مجموع نمونه سوالات زبان متنوعی را در هر دو نوبت دی و خرداد ماه جمع آوری کرده ایم.  برای دریافت مجموعه نمونه سوالات به صفحه زیر مراجعه کنید. 

دانلود نمونه سوالات زبان هشتم  با جواب 

دانلود نمونه سوالات قرآن هشتم با جواب

نمونه سوالات قرآن هشتم با جواب

ارزشیابی از قرآن هفتم به دو صورت کتبی و شفاهی صورت می گیرد. آزمون کتبی و شفاهی هر یک ده نمره دارد و نمره نهایی دانش اموز مجموع این دو نمره است. در آزمون شفاهی توجه به موارد زیر چنان چه در راهنمای ارزشیابی آمده است، حائز اهمیت است:

پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهي است.

هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود 4 سطر از آيات صفحات قرآني دروس يا صفحات مذكور از قرآن كامل در جدول فوق است.

براي هر كلمه غلط خوانده شده بیست وپنج صدم( بيست و پنج صدم) نمره از امتياز آن پرسش كسر مي شود.

برای دانلود نمونه سوالات کتبی قرآن هفتم در نوبت اول و نوبت دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود نمونه سوالات قرآن هشتم  با جواب


نظرات ارسال شده 5

ا
امیر محمد ملازهی

خیلی خوب بود به ما خیلی کمک کرد

イムみム

عالی بود سولات خوبی داشت❤

ع
عرشیا قائدامینی

عالی بود خیلی خوب من راضی بودم ♥️

A
ARSHIA

THATS NICE. THANKS FOR IT

س
سید سبحان صنعتی

سلام اینکه که از سوالات علوم تجربی خوب بود متشکرم از شما