25 نمونه سوال ریاضی هشتم + بارم بندی [ به روز رسانی اسفند 99 ]

25 نمونه سوال استاندارد ریاضی هشتم با جواب در نوبت دی و خرداد 99-1400 (رایگان)

مجموعه نمونه سوال ریاضی هشتم با جواب

به روزرسانی آذر 99 : (اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98)

ریاضی از دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی از جمله پایه هشتم متوسطه است و از جمله درس های مفهومی است که حل کردن مثال و نمونه سوال های مختلف در آن در یادگیری درس اهمیت بسیاری دارد. 

ما در این صفحه مجموعه نمونه سوال ریاضی هشتم را گرد آوری کرده ایم. این مجموعه از نمونه سوالات دربردارنده نمونه سوال امتحان ریاضی هشتم نوبت اول و همچنین نمونه سوال ریاضی هشتم در نوبت دوم  وهمراه با پاسخ می باشد که می توانید به رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.

توجه! برای دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی هشتم به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی هشتم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

 برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در جدول زیر بارم بندی امتحان ریاضی هشتم را در نوبت اول و نوبت دوم مشاهده می کنید. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی منشتر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول 

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1-گزینه درست را انتخاب کنید .

الف)حاصل عبارت 14-21+7 کدام است ؟

1)5-

2)17

3)13- 

4)17-

ب)کدام یک دوعدد نسبت به هم اول است؟

1)12,15

2)14,17

3)25,15

4) 14,21

ج)کدام شکل محور تقارن ندارد؟

1)مستطیل

2)ذوزنقه

3)لوزی

4)مربع

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.48 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول نمونه دوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98

1—درستی تیک یا نادرستی x هرعبارت را مشخص کنید.

الف) حاصل ضرب هر عدد غیر صفر در قرینة معکوسش برابر با 1 -می باشد.

ب) بی شمار عدد اول وجود دارد که مضرب 13 باشد

ج) متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد.

د) عدد -27  بر 3 بین دو عدد 8 -و 9 -قرار دارد

هـ)در کاشی کاری با یک نوع کاشی نمی توان از هشت ضلعی منتظم استفاده کرد.

2-جاهای خالی را کامل کنید.

الف) بزرگ ترین عدد صحیح فرد منفی عدد ............. است.

ب) مستطیلی که قطرهایش بر هم عمود باشند. یک....... است.

ج)اگرa وb دوعدد اول باشند آنگاه axb یک عدد ........است

د)مساحت مربعی به ضلع a 3 به صورت جبری برابر با ........ است.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.51 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول نمونه سوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98 ( امتحان هماهنگ استانی- البرز)

1-گزينه صحيح را انتخاب کنيد:

الف) کوچک ترين شمارنده ی اول عدد17125 +1927 کدام است؟

a)2

b)3

c)5

d)7

ب) عددی اول مانند P داده شده است. چند عدد طبيعي وجود دارد که ازp2 کوچکتر و نسبت به P اول باشد؟

a) p

b) p2 –p

c)p-1

d) p2-p-1

ج) اگر نصف عددی از خود آن عدد بزرگتر باشد، آن عدد........ است.

a) کسری b

b) اعشاری

 c)منفي

 d ) گويا

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.38 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول نمونه چهارم

تاریخ برگزاری امتحان: دی ماه 98 

1-عبارات درست را باتیک و نادرست را با x مشخص کنید.

عدد یک ، عددی اول است.

حاصل ضرب دو عدد اول، عددي مرکب است

مثلث متساوي الاضلاع، یک سه ضلعی منتظم است.

قرینه عبارتa –b برابر با b-a است.

2-جاهاي خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید.

ضریب عددي-3x2y  عدد .........است

تنها عدد گویایی که معکوس ندارد عدد ........... است

هفت ضلعی منتظم ................... محور تقارن دارد و مرکز تقارن ...........

عددهاي 8 و ............. جواب هاي معادله ي  x 2=……می باشد

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.86 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

ج) جملات جبري 2x2y- و 5x2y متشابه اند.

د) در هر شکل، هر زاویه خارجی برابر است با مجموع زاویههاي داخلی غیر مجاور آن.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

الف) نمایش اعشاری عدد (2/5)1- بین کدام دو نقطه قرار دارد؟

1) 0 و1-

2) 0 و 1

3)1- و 2-

4) هیچ کدام

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول (نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- نمونه دولتی

1-درستی هر عبارت را با علامت √ و نادرستی هر عبارت را با علامت × مشخص کنید.

الف-هر عدد گویاي غیر صفر را میتوان به صورت یک کسر علامت دار نوشت.

ب: اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ، ک.م.م آنها برابر عدد بزرگتر است.

ج:دو خط عمود بریک خط خود با هم موازیند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هشتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم  نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

2-گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف) اگر یکی از زاویه های داخلی یک  n ضلعی 215 درجه باشد، نوع n ضلعی کدام است؟

محدب -مقعر

ب) اگر وسط اضلاع مجاور یک مربع را به طور متوالی به هم وصل کنیم، کدام شکل پدید می آید؟

مربع- لوزی

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.04 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه نهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96- استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

5-با استفاده از روش غربال ، اعداد اول 37 تا 69 را به دست آورید.( نوشتن روش حل الزامی است)

53 -52 -51- 50 -49- 48 -47- 46 -45- 44- 43 -42- 41 -40 -39- 38- 37

69- 68- 67- 66 -65- 64- 63- 62 -61- 60 -59- 58 -57 -56 -55 -54

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

حاصل عبارت ها را به دست آورید.

13) با روش تقسیم کردن اول یا مرکب بودن عدد ۶۷ را تشخیص دهید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

2- نمرات ریاضی یک کلاس 21 نفره در جدول زیر دسته بندی شده است. جدول را کامل کنید. سپس میانگین نمرات کلاس را به صورت تقریبی به کمک جدول به دست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

12-حاصل را به صورت عددي توان دار بنويسيد.

=510*353*710

=18(3-) *86

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

در معادله ي مختصاتی زیر ، مختصات بردار x را بیابید.

قرینه ي ذوزنقه ي ABCD را نسبت به خط d رسم کرده ایم. اندازه ي زاویه وضلع خواسته شده را بیابید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم  8

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی (مازندران)

4) در شکل یک پنج ضلعی منتظم داریم .اندازه زاویه ی x چند درجه است؟ (راه حل نوشته شود)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه ششم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

7-الف) عبارت جبری مقابل را ساده كنید.

2(a+b)

ب) به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاكتورگیری)

=8x2y-20xy2

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 10

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

با توجه به شکل مقابل :

الف) یک تساوی ضرب برداری و یک تساوی مختصاتی بنویسید.

ب) بردار m را بر حسب بردارهای واحد مختصات بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه هشتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم11

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه نهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

با توجه به شکل داده شده نوع تبدیل و اجزای متناظر را علامت گذاری کنید و مشخص کنید دو مثلث به چه حالتی همنهشت هستند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.53 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

ب) شكل روبرو قسمتي از يك بشقاب قديمي است. اين بشقاب چندضلعي بوده است؟ (با راه حل كامل و چندضلعي منتظم مي باشد)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.8 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با (نمونه یازدهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96

ب) عبارت زیر را تجزیه کنید. سپس به ازای مقادیر داده شده حاصل عبارت را بدست آورید.

=y4+y2/y2x+x

(x=3 , y=-2)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (نمونه دوازدهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب 12

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (لرستان)

9-معادله مختصاتی زیر را از روش دلخواه حل کنید.

10-اداره برق برای ثابت ماندن دکل برق سیمی به طول 10 متر را از بالاترین نقطه آن در فاصله 6 متری دکل به زمین متصل کرده است.ارتفاع دکل را بدست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.33 مگابایت
منبع : همکلاسی

7-الف) عبارت جبری مقابل را ساده كنید.

2(a+b)

ب) به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاكتورگیری)

=8x2y-20xy2

@article4661@

نظرات ارسالی

م مهدی ازاد
X Xy
ن نرگس ❤❤❤❤❤❤❤
ط طناز
م محفام
ا اتنت
ن نرگس شریفی
ز زهرا فرامرزی
S Sajedeh
م مائده علیزاده
ت تیم همکلاسی
ن ندا و حدیث
س سحر نظری
ت تیم همکلاسی
. ......
م مبینا
ف فاطمه قره قلی
ت تیم همکلاسی
ف فاطی
ف فائزه توکلی
م مهیار
e ehsan chatraei
بهروز
م ملیکا اسدی
ت تیم همکلاسی
ح حسین کرمی
ب بهاره
ف فاطمه محمدی
ف فرید مرتضوی
b barish
د دانش آموز دانش آموزی
ک کیمیا مومن پور
r rراضیسلاسلام عالی بودr
ت تیم همکلاسی
ا ابوالفضل
م محمد
ر رامین
N N
N N
p paria
م مهدی
N N
M Mobin
B Bita
J J❤❤❤❤p
N N
ح حسین شفیع پور
ا اسماعیل رضای
ف فاطمه فرمانی
ن نفس
س سهیلا نجابتی
م مریم حیدری
م مریم حیدری
ا ابوالفضل جعفریان
ع عباس نامور
ا امیر امیری
Z Zeinab
ش شیدا
N N
m mahdi
ح حسین
س سودا
ک کوروش
m mra
ع علیرضا
م مژده
M Mobin
S SaRa
i iliya
K Kiana
s soheil
م محمدرضا
d delshekaste
N N
م مبینا
ز زهرا فرامرزی
K Koosha
ت تیم همکلاسی
م محمد
س سلطانی
د دانیال
A A.S
s sahand
م مجید مرادی
m majid
ع علی
م مهدی هراتی
s sobhan
s sobhan
A Asl
M Mahdi
♡BEHNAZ♡
f fatemeh
f fatemeh
S Saghar
ا امیر
ا ابوالفضل باقری
ح حدیث
ح حدیث
ر رضا
م مهدی تکلو
ل لعیا
a ahmad moradi
م محمد
د دانیال
م محمد مهدی قربانی
ن ناصر عبدالهی
ز زهرا محمودی
م مهرسا
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی