21 نمونه سوال ریاضی هشتم + بارم بندی [ به روزرسانی دی 98 ]

دانلود رایگان بیست مجموعه نمونه سوال دی و خرداد ریاضی هشتم همراه با بارم بندی 98- 99

مجموعه نمونه سوال ریاضی هشتم با جواب

ریاضی از دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی از جمله پایه هشتم متوسطه است و از جمله درس های مفهومی است که حل کردن مثال و نمونه سوال های مختلف در آن در یادگیری درس اهمیت بسیاری دارد. 

ما در این صفحه مجموعه نمونه سوال ریاضی هشتم را گرد آوری کرده ایم. این مجموعه از نمونه سوالات دربردارنده نمونه سوال امتحان ریاضی هشتم نوبت اول و همچنین نمونه سوال ریاضی هشتم در نوبت دوم  وهمراه با پاسخ می باشد که می توانید به رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.

توجه! برای دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی هشتم به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی هشتم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

 برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه سوال " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در جدول زیر بارم بندی امتحان ریاضی هشتم در سال تحصیلی 98-99 را در نوبت اول و نوبت دوم مشاهده می کنید. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی منشتر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی می باشد.

نمونه سوال ریاضی هشتم

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول 

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

ج) جملات جبري 2x2y- و 5x2y متشابه اند.

د) در هر شکل، هر زاویه خارجی برابر است با مجموع زاویههاي داخلی غیر مجاور آن.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.22 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب(نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

الف) نمایش اعشاری عدد (2/5)1- بین کدام دو نقطه قرار دارد؟

1) 0 و1-

2) 0 و 1

3)1- و 2-

4) هیچ کدام

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول(نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- نمونه دولتی

1-درستی هر عبارت را با علامت √ و نادرستی هر عبارت را با علامت × مشخص کنید.

الف-هر عدد گویاي غیر صفر را میتوان به صورت یک کسر علامت دار نوشت.

ب: اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ، ک.م.م آنها برابر عدد بزرگتر است.

ج:دو خط عمود بریک خط خود با هم موازیند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم  نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

2-گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف) اگر یکی از زاویه های داخلی یک  n ضلعی 215 درجه باشد، نوع n ضلعی کدام است؟

محدب -مقعر

ب) اگر وسط اضلاع مجاور یک مربع را به طور متوالی به هم وصل کنیم، کدام شکل پدید می آید؟

مربع- لوزی

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.04 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 96- استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

5-با استفاده از روش غربال ، اعداد اول 37 تا 69 را به دست آورید.( نوشتن روش حل الزامی است)

53 -52 -51- 50 -49- 48 -47- 46 -45- 44- 43 -42- 41 -40 -39- 38- 37

69- 68- 67- 66 -65- 64- 63- 62 -61- 60 -59- 58 -57 -56 -55 -54

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

حاصل عبارت ها را به دست آورید.

13) با روش تقسیم کردن اول یا مرکب بودن عدد ۶۷ را تشخیص دهید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

2- نمرات ریاضی یک کلاس 21 نفره در جدول زیر دسته بندی شده است. جدول را کامل کنید. سپس میانگین نمرات کلاس را به صورت تقریبی به کمک جدول به دست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

12-حاصل را به صورت عددي توان دار بنويسيد.

=510*353*710

=18(3-) *86

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

در معادله ي مختصاتی زیر ، مختصات بردار x را بیابید.

قرینه ي ذوزنقه ي ABCD را نسبت به خط d رسم کرده ایم. اندازه ي زاویه وضلع خواسته شده را بیابید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.94 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه هشتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم  8

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی (مازندران)

4) در شکل یک پنج ضلعی منتظم داریم .اندازه زاویه ی x چند درجه است؟ (راه حل نوشته شود)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.15 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه نهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

7-الف) عبارت جبری مقابل را ساده كنید.

2(a+b)

ب) به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاكتورگیری)

=8x2y-20xy2

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.2 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه دهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم 10

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

با توجه به شکل مقابل :

الف) یک تساوی ضرب برداری و یک تساوی مختصاتی بنویسید.

ب) بردار m را بر حسب بردارهای واحد مختصات بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم(نمونه یازدهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم11

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98

حاصل عبارات زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.99 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

با توجه به شکل داده شده نوع تبدیل و اجزای متناظر را علامت گذاری کنید و مشخص کنید دو مثلث به چه حالتی همنهشت هستند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.53 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 97

ب) شكل روبرو قسمتي از يك بشقاب قديمي است. اين بشقاب چندضلعي بوده است؟ (با راه حل كامل و چندضلعي منتظم مي باشد)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.8 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با (نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96

ب) عبارت زیر را تجزیه کنید. سپس به ازای مقادیر داده شده حاصل عبارت را بدست آورید.

=y4+y2/y2x+x

(x=3 , y=-2)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (نمونه دوازدهم)

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم با جواب 12

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (لرستان)

9-معادله مختصاتی زیر را از روش دلخواه حل کنید.

10-اداره برق برای ثابت ماندن دکل برق سیمی به طول 10 متر را از بالاترین نقطه آن در فاصله 6 متری دکل به زمین متصل کرده است.ارتفاع دکل را بدست آورید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.33 مگابایت
منبع : همکلاسی

7-الف) عبارت جبری مقابل را ساده كنید.

2(a+b)

ب) به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاكتورگیری)

=8x2y-20xy2

@article4661@

نظرات ارسالی

X Xy
11 اسفند 1398
ن نرگس ❤❤❤❤❤❤❤
25 بهمن 1398
ط طناز
14 بهمن 1398
م محفام
11 بهمن 1398
ا اتنت
01 بهمن 1398
ن نرگس شریفی
25 بهمن 1398
ز زهرا فرامرزی
24 دی 1398
S Sajedeh
16 دی 1398
م مائده علیزاده
13 دی 1398
ت تیم همکلاسی
15 دی 1398
ن ندا و حدیث
12 دی 1398
س سحر نظری
12 دی 1398
ت تیم همکلاسی
17 دی 1398
. ......
08 دی 1398
م مبینا
08 دی 1398
ف فاطمه قره قلی
06 دی 1398
ت تیم همکلاسی
07 دی 1398
ف فاطی
01 دی 1398
ف فائزه توکلی
22 آذر 1398
م مهیار
16 آذر 1398
e ehsan chatraei
16 آذر 1398
بهروز
11 آذر 1398
م ملیکا اسدی
11 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
14 آبان 1398
ح حسین کرمی
03 دی 1398
ب بهاره
27 مهر 1398
ف فاطمه محمدی
12 شهریور 1398
ف فرید مرتضوی
25 تیر 1398
b barish
11 تیر 1398
د دانش آموز دانش آموزی
09 خرداد 1398
ک کیمیا مومن پور
08 خرداد 1398
r rراضیسلاسلام عالی بودr
07 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
26 تیر 1398
ا ابوالفضل
28 اسفند 1397
م محمد
18 اسفند 1397
ر رامین
30 دی 1397
N N
22 دی 1397
N N
21 دی 1397
p paria
14 دی 1397
م مهدی
14 دی 1397
N N
14 دی 1397
M Mobin
06 دی 1398
B Bita
12 دی 1397
J J❤❤❤❤p
10 دی 1398
N N
07 دی 1397
ح حسین شفیع پور
06 دی 1397
ا اسماعیل رضای
03 دی 1397
ف فاطمه فرمانی
24 مهر 1398
ن نفس
28 مهر 1397
س سهیلا نجابتی
24 مهر 1397
م مریم حیدری
14 مهر 1397
م مریم حیدری
14 مهر 1397
ا ابوالفضل جعفریان
01 شهریور 1397
ع عباس نامور
04 خرداد 1397
ا امیر امیری
31 اردیبهشت 1397
Z Zeinab
22 اردیبهشت 1397
ش شیدا
08 اردیبهشت 1397
N N
04 اردیبهشت 1397
m mahdi
14 فروردین 1397
ح حسین
05 اسفند 1396
س سودا
07 خرداد 1398
ک کوروش
30 دی 1396
m mra
29 دی 1396
ع علیرضا
27 دی 1396
م مژده
23 دی 1396
M Mobin
06 دی 1398
S SaRa
22 دی 1396
i iliya
18 دی 1396
K Kiana
17 دی 1396
s soheil
17 دی 1396
م محمدرضا
17 دی 1396
d delshekaste
23 دی 1396
N N
16 دی 1396
م مبینا
16 دی 1396
ز زهرا فرامرزی
24 دی 1398
K Koosha
16 دی 1396
ت تیم همکلاسی
27 بهمن 1398
م محمد
15 دی 1396
س سلطانی
15 دی 1396
د دانیال
15 دی 1396
A A.S
15 دی 1396
s sahand
15 دی 1396
م مجید مرادی
14 دی 1396
m majid
14 دی 1396
ع علی
14 دی 1396
م مهدی هراتی
14 دی 1396
s sobhan
13 دی 1396
s sobhan
13 دی 1396
A Asl
13 دی 1396
M Mahdi
13 دی 1396
♡BEHNAZ♡
13 دی 1396
f fatemeh
12 دی 1396
f fatemeh
12 دی 1396
S Saghar
11 دی 1396
ا امیر
11 دی 1396
ا ابوالفضل باقری
10 دی 1396
ح حدیث
10 دی 1396
ح حدیث
10 دی 1396
ر رضا
09 دی 1396
م مهدی تکلو
09 دی 1396
ل لعیا
08 دی 1396
a ahmad moradi
08 دی 1396
م محمد
08 دی 1396
د دانیال
07 دی 1396
م محمد مهدی قربانی
07 دی 1396
ن ناصر عبدالهی
07 دی 1396
ز زهرا محمودی
06 دی 1396
م مهرسا
09 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی