دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم ریاضی نمونه سوالات فیزیک نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ):

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید

الف. بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود خاصیتی ایجاد می کند که به آن ............... می گویند

ب.دریک میدان الکتریکی هرگاه بارالکتریکی +q خلاف جهت میدان جابه جا شود پتاسیل الکتریکی این بار ..... می یابد


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

1. فعالیت یا آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان خط های میدان مغناطیسی را در اطراف سیم لوله حامل جریان الکتریکی مشاهده کرد .

2. الف) چرا همهء چراغ های خودرو به طور موازی بسته می شوند ؟

ب) قاعدهء انشعاب را بنویسید. این قاعده بیانی از پایستگی بار است یا پایستگی انرژی؟

پ) چرا از پلاتین در دماسنج مقاومتی استفاده می شود؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم  (نمونه سوم) :

1-مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید؟

الف)نیرو محرکه الکتریکی                        ب) قانون لنز

2-جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید؟
الف) چگالی سطحی بار در نقاط .............. سطح جسم رسانای باردار از نقاط دیگر آن بیشتر است.
ب) اگر قطر حلقههای سیم لوله در مقایسه با طول آن، بسیار کوچک و حلقه های آن خیلی به هم نزدیک باشند، به این سیملوله
................. گفته می شود.
پ) دو سیم راست و موازی حامل جریانهای ...............، همدیگر را میربایند.
ت) ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط .................. آن تعیین میشود.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه چهارم ) :

1- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف) قانون کولن

ب) میل مغناطیسی

2- با توجه به توضیحات داده شده در ستون A عبارت یا عبارت های مرتبط به هر قسمت را از ستون B انتخاب کنید.

3- کدام یک از عبارت های زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) مواد فرومغناطیس نرم برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب اند.

ب) دو قطبی های مغناطیسی در یک ماده پارامغناطیسی دارای سمت گیری مشخصی و منظمی نیستند.

پ) قطب N مغناطیسی از قطب S مفناطیسی جدا شدنی نیست.

ت) فولاد(آهن به اضافه دو درصد کربن) یک ماده ی فرو مغناطیس سخت است.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه پنجم ) :

1- در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه ای نشان داده شده است.نوع بار الکتریکی A و B را مشخص کنید.

2-الف) سه لامپ در مداری مطابق شکل قرار دارند،کلید K باز و لامپها روشن هستند.اگر کلید K بسته شود با ذکر دلیل گزینه صحیح کدام است؟

1)لامپ L1 خاموش و دو لامپ دیگر پر نور تر می شوند.

2) لامپ L1 پر نورتر و دو لامپ دیگر کم نورتر می شوند.

3) هر سه لامپ پرنورتر می شوند

4) هر سه لامپ کم نورتر می شوند

ب) با ذکر دلیل بگویید در کدامیک از حالات زیر اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد تقریبا برابر نیروی محرکه آن است؟

1) مقاومت خارجی مدار خیلی زیاد باشد.                     2) مقاومت خارجی مدار خیلی کم باشد.

3) مقاومت داخلی مولد برابر مقاومت خارجی باشد.      4) مقاومت داخلی مولد خیلی زیاد باشد.

3-الف) بر کدامیک از نامبرده های زیر میدان مغناطیسی ثابت بی اثر است؟( زیر آن ها خط بکشید)

بار الکتریکی متحرک-بار الکتریکی ساکن-آهن ربای دائمی متحرک-آهن ربای دائمی ساکن

ب) کدام یک از وسایل زیر وقتی از آن جریان پیوسته عبور می کند می تواند میدان مغناطیسی یکنواخت ایجاد می کند؟(زیر آن ها خط بکشید)

سیم پیچ در اطراف خود-سیم پیچ در درون خود-سیم پیچ مسطح در درون خود-سیم راست در اطرافش

پ) اگر در شکل مقابل قسمت (ب) شکسته شده تیغه آهنربای فولادی (الف) باشد.قسمتهای A,B,C,D چه قطب هایی هستند؟(زیر هر حرف بنویسید)

نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0