نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف) قانون کولن

ب) میل مغناطیسی

2- با توجه به توضیحات داده شده در ستون A عبارت یا عبارت های مرتبط به هر قسمت را از ستون B انتخاب کنید.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه چهارم )

3- کدام یک از عبارت های زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) مواد فرومغناطیس نرم برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب اند.

ب) دو قطبی های مغناطیسی در یک ماده پارامغناطیسی دارای سمت گیری مشخصی و منظمی نیستند.

پ) قطب N مغناطیسی از قطب S مفناطیسی جدا شدنی نیست.

ت) فولاد(آهن به اضافه دو درصد کربن) یک ماده ی فرو مغناطیس سخت است.

4- در هر یک از عبارت های زیر پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه ( مماس،عمود) بر خط میدان در آن نقطه است.

ب) تراکم میدان مغناطیسی نشانگر ( بزرگی،راستای) میدان مغناطیسی در آن ناحیه است.

پ) ضریب خود القایی سیملوله،با این کمیت نسبت وارون دارد.(سطح حلقه ها-طول سیم لوله)

ت) هر چه شار مغناطیسی در یک پیچه(سریع تر-آهسته تر) تغییر کند،نیروی محرکه ی بزرگتری در آن القاء می شود.

5-در شکل زیر الکترونی را در میدان الکتریکی از نقطه ی A تا B جا به جا می کنیم.

الف) در کدام نقطه میدان الکتریکی قوی تر است؟

ب) در این جا به جایی انرژی پتانسیل الکتریکی الکترون افزایش می یابد یا کاهش؟

پ) پتانسیل الکتریکی نقطه های AوB را با هم مقایسه کنید.

6-در شکل روبرو ، دو آهن ربای میله ای (1) و (2) در مقابل هم قرار گرفته اند

الف) نوع قطب آهن ربا را در محل عدد (1) بنویسید.

ب) جهت میدان مغناطیسی را در نقطه A رسم کنید.

پ) قدرت آهن ربایی دو آهن ربای (1) و (2) را با یکدیگر مقایسه کنید.

7-شکل زیر دو سیم بلند و موازی حامل جریان را نشان می دهد اگر میدان مغناطیسی برآیند حاصل از این سیم ها در نقطه A صفر باشد،مطلوبست:

الف) جهت جریان را درسیم 2 مشخص کنید.

ب) نیروی بین دو سیم جاذبه است یا دافعه؟

9- فاصله ی صفحات خازن مسطحی از یکدیگر 3mm و سطح هر یک از آنها 0/5m2  است.خازن در خلا به پتانسیل 2DV وصل است.ظرفیت و انرژی ذخیره شده بین دو صفحه را بدست آورید.

11- در مدار شکل رو به رو مطلوبست

الف) شدت جریان الکتریکی در مدار

ب) اختلاف پتانسیل بین دو نقطه  (A ,B  (VA-VB

پ) انرژی مصرف شده در مقاومت R را در مدت 1 دقیقه حساب کنید.

12- در شکل روبرو بزرگی و جهت نیروی وارد بر 0/2 متر از سیم حامل جریان 5 آمپری از طرف میدان مغناطیسی یکنواخت با بزرگی 0/6 تسلا را تعیین کنید.

13- سیمی به طول 72 متر را به صورت پیچه ی مسطحی به شعاع 6 سانتی متر در می آوریم و جریان 10 آمپر را از آن عبور می دهیم

الف) تعداد حلقه های پیچه را بدست آورید.

ب)بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه چند تسلا است؟

14- سیملوله ای شامل 500 دور سیم روکش دار است.اگر جریان عبوری از آن 1 آمپر و طول سیم لوله 20CM باشد

الف) بزرگی میدان مغناطیسی روی محور آن چند تسلا می باشد،

ب) اگر الکترونی با سرعت 4X10M/S تحت زاویه ی 30 درجه نسبت به محور سیملوله حرکت کند نیروی وارد بر آن را بدست آورید.                                                                                                                                                                                          q=1.6X10-19C

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.95 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0