نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم ( نمونه سوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-مفاهیم فیزیکی زیر را تعریف کنید؟

الف)نیرو محرکه الکتریکی                        ب) قانون لنز

2-جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید؟
الف) چگالی سطحی بار در نقاط .............. سطح جسم رسانای باردار از نقاط دیگر آن بیشتر است.
ب) اگر قطر حلقههای سیم لوله در مقایسه با طول آن، بسیار کوچک و حلقه های آن خیلی به هم نزدیک باشند، به این سیملوله
................. گفته می شود.
پ) دو سیم راست و موازی حامل جریانهای ...............، همدیگر را میربایند.
ت) ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط .................. آن تعیین میشود.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم  (نمونه سوم)

3-درستی یا نادرستی جملههای زیر را با حروف (د) یا (ن) مشخص کنید.
الف) برای یک رسانای اهمی جریان به طور مستقیم با ولتاژ کاهش می یابد.
ب) مقاومت ویژه نیم رساناها با افزایش دما افزایش می یابد.
پ) پایستگی بار به قاعده انشعاب جریان می انجامد.
ت) اکسیژن از مواد پارامغناطیس می باشد.

4-به سوالات زیر پاسخ دهید؟
الف) چرا خطوط میدان الکتریکی برآیند هرگز یکدیگر را قطع نمیکنند؟
الف) چرا معمولا شخصی که در داخل اتوموبیل یا هواپیما است از خطر آذرخش در امان می ماند؟
ب) فروریزش الکتریکی را تعریف کنید؟
پ) چرا چراغ های خودرو به صورت موازی بسته می شوند؟

5-دریافت خود را از شکل زیر بنویسید؟

7-

8- بار الکتریکی 5mc-  از نقطه A به پتانسیل الکتریکی 2 ولت به نقطه B منتقل میشود. اگر در این جا به جایی کار نیروی

میدان الکتریکی  5mJ  باشد،پتانسیل نقطه B چند ولت است؟

9-طول و قطر سیم مسی A دو برابر طول و قطر سیم مسی B میباشد. مقاومت سیم B چند برابر مقاومت سیم A است؟

10-در مدار شکل مقابل جریان 0/6 آمپر است:

الف) نیرو محرکه مولد ?2 چند ولت است؟

ب) توان خروجی باتری یک را بدست آورید؟

11-دو لامپ با مقاومت مساوی R را یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر میبندیم و آنها را هر بار به ولتاژ V وصل میکنیم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازی به توان مصرف شده در حالت متوالی چقدر است؟

12-سیمی به طول 0/5m در میدان مغناطیسی به شدت 0/2T قرار گرفته است و جریانی به شدت 10A از آن عبور می کند.بیشینه نیرویی که به سیم وارد میشود چند نیوتون است؟

13-از سیمی به طول  62/8m که که آن را به صورت یک پیچه به شعاع 2cm  در آورده ایم جریان 10A عبور می دهیم بزرگی میدان مغناطیس را در مرکز پیچه بدست آورید؟

14-شکل زیر مربوط به آزمایش اورستد است. افزایش یا کاهش جریان چه تاثیری در نتیجه آزمایش دارد؟

15-کدام باتری را در مدار شکل زیر قرار دهیم تا آهنربای میله ای آویزان شده از سیملوله دفع شود؟دلیل انتخاب خود را توضیح دهید؟

16-حلقه رسانایی به مقاومت 11 اهم به شکل مربع با ضلع 20cm عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی 200G قرار دارد. اگر در مدت 0/05S حلقه بچرخد به طوری که سطح حلقه موازی با خط های میدان مغناطیسی شود، اندازه جریان القایی متوسط را در حلقه حساب کنید؟

17- شکل زیر سیم لوله حامل جریانی را نشان می دهد که در حال دور شدن از یک حلقه رسانا است با ذکر دلیل جهت جریان القایی در حلقه را تعیین کنید؟

18-از سیم لولهای به ضریب خودالقایی H0/4 چه جریانی عبور کند تا انرژی ذخیره شده در سیملوله 0/8 J شود؟

19-جریان متناوبی که بیشینه آن  5A و دوره آن S 0/02 است از یک رسانای 5 اهمی میگذرد. در چه لحظه ای شدت جریان برای اولین بار بیشینه خواهد بود؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.98 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0