نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم ریاضی متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1- در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار الکتریکی نقطه ای نشان داده شده است.نوع بار الکتریکی A و B را مشخص کنید.

2-الف) سه لامپ در مداری مطابق شکل قرار دارند،کلید K باز و لامپها روشن هستند.اگر کلید K بسته شود با ذکر دلیل گزینه صحیح کدام است؟

1)لامپ L1 خاموش و دو لامپ دیگر پر نور تر می شوند.

2) لامپ L1 پر نورتر و دو لامپ دیگر کم نورتر می شوند.

3) هر سه لامپ پرنورتر می شوند

4) هر سه لامپ کم نورتر می شوند

ب) با ذکر دلیل بگویید در کدامیک از حالات زیر اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد تقریبا برابر نیروی محرکه آن است؟

1) مقاومت خارجی مدار خیلی زیاد باشد.                     2) مقاومت خارجی مدار خیلی کم باشد.

3) مقاومت داخلی مولد برابر مقاومت خارجی باشد.      4) مقاومت داخلی مولد خیلی زیاد باشد.

نمونه سوالات امتحانی فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه پنجم )

3-الف) بر کدامیک از نامبرده های زیر میدان مغناطیسی ثابت بی اثر است؟( زیر آن ها خط بکشید)

بار الکتریکی متحرک-بار الکتریکی ساکن-آهن ربای دائمی متحرک-آهن ربای دائمی ساکن

ب) کدام یک از وسایل زیر وقتی از آن جریان پیوسته عبور می کند می تواند میدان مغناطیسی یکنواخت ایجاد می کند؟(زیر آن ها خط بکشید)

سیم پیچ در اطراف خود-سیم پیچ در درون خود-سیم پیچ مسطح در درون خود-سیم راست در اطرافش

پ) اگر در شکل مقابل قسمت (ب) شکسته شده تیغه آهنربای فولادی (الف) باشد.قسمتهای A,B,C,D چه قطب هایی هستند؟(زیر هر حرف بنویسید)

ت) درست یا نادرست بودن جملات زیر را در جلوی آن ها بنویسید.

1)ماده فرو مغناطیس نرم بسختی خاصیت آهنربایی را از دست می دهد.

2) مواد پارامغناطیس فقط در میدانهای مغناطیسی قوی آهنربا می شوند.

3)مواد فرو مغناطیس نرم بسهولت آهنربا شده و بسهولت هم این خاصیت را از دست می دهند.

4) در یک ماده فرو مغناطیسی سخت بعد از حذف میدان خاصیت مغناطیسی باقی می ماند.

ث) در شکل زیر،بعد از وصل کردن کلیدK چگونه نیرویی از طرف سیم پیچ به ترتیب بر آهنرباهای A ,B وارد می شود؟

4-الف) با ذکر دلیل بنویسید کدام یک از واحدهای زیر واحد شار مغناطیسی در SI است؟

1) ولت/ژول             2) ژول/ولت                  3) آمپر/ژول                     4) ژول/آمپر

ب) با ذکر رابطه تعیین کنید تغییر شار مغناطیسی در واحد زمان در SI کدام گزینه زیر است؟

1) انرژی الکتریکی           2) بار الکتریکی                3) شدت جریان القایی                4) نیروی محرکه القایی

پ) رابطه ضریب خود القایی را بنویسید.

ت) تعداد دور سیم پیچی را دو برابر می کنیم.اگر طول و بقیه مشخصه ها ثابت بماند ضریب خود القایی چند برابر می شود؟

5-بار الکتریکی 5- میلی کولنی،از نقطه ی A به پتانسیل الکتریکی 2 ولت به نقطه ی B منتقل می شود .اگر در این جابجایی کار نیروی میدان الکتریکی 5 میلی ژول باشد،پتانسیل نقطه ی B چند ولت است؟

6-دو بار الکتریکی هم نام q1=8mc و q2 در فاصله r نیروی F بر هم وارد می کنند.اگر 25 درصد از بار q1 را برداشته به q2 اضافه کنیم بدون تغییر فاصله ی بارها نیروی متقابل بین آنها 50 درصد افزایش می یابد.مقدار اولیه ی q2 چند میکروکولن است؟

7-در شکل زیر بین صفحات خازن C2 هوا است اگر فضای بین صفحات این خازن را از عایقی به ثابت دی الکتریک K=2 پر کنیم بار الکتریکی ذخیره شده در این خازن چند برابر می شود؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم ریاضی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.67 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0