دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم ریاضی نمونه سوالات حسابان نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم ریاضی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم ریاضی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال1- مجموع همه ی عددهای طبیعی مضرب 7 و کوچک تر از 300 را به دست آورید.


سوال2- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.

الف) کمترین مقدار تابع f(x)=3x2-12x+1 برابر با .......... است.

ب) اگر (A(4,5 و (B(2,1 و (O(0,0، طول میانه ی OM در مثلث OAB برابر است با .......... .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :


سوال1- اگر x=-1 یک ریشه ی معادله ی 4x2-mx-7=0 باشد ریشه ی دیگر و مقدار m را به دست آورید.


سوال2- سه نقطه ی (A(1,3)،  B(-1,2 و (C(5,-5 سه راس مثلث ABC هستند.

الف) طول اضلاع مثلث را به دست آورید.

ب) نشان دهید ABC قائم الزاویه است.بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال 1- جاهای خالي را با عبارات مناسب پر کنيد.

الف) در تابع نمایي y=axباید داشته باشیم ............................. و................................

ب) یک رادیان تقریباً برابر است با  ..................................درجه

ج)تابع f بر (a,b) پیوسته است هرگاه در نقطه ..........پیوسته باشد ودر b  ...........باشد


سوال 2- معادله روبرو را حل کنيد.

(4-x2 )2-4(4-x2)-12=0

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 1- نقاط  A(4,2),B(1,-1) ,C(8,-2) سه راس مثلث ABC هستند طول میانه وارد بر ضلع AC را به دست آورید


سوال 2- شکل زیر، نمودار سهمی به معادله y=ax2+bx+c است علامت ضرایب a,b,c  این تابع را مشخص کنید

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال 1-   جاهای خالی را با عبارتهای مناسب پر کنید

الف)درهردایره یک رادیان اندازه زاویه ی مرکزی مقابل به کمانی است که با طول .......برابر است


سوال 2- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

الف)دوتابع را مساوی گویند هرگاه دامنه وبرد آن ها برابر باشند

ب)لگاریتم اعداد مثبت کمتر ازیک همواره منفی است


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :


سوال 1- جاهای خالی راباعبارت مناسب پرکنید.

الف)تعدادوترهادردایره ای که 20نقطه روی محیط آن قراردارندبرابراست با..........

ب)مجموع 9جمله ی اول دنباله ی هندسی 2,6,18,… برابر است با ................


سوال 2- اگر x=-1   یکی ازریشه های معادله ی 4x2-mx-7=0 باشد ریشه ی دیگرآن را بیابیدبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 1- کلمه یاعبارت مناسب را در جای خالی بنویسید

الف)حاصل 1+3+5+…+89 برابر است با .............

ب)اگرf(x)=[x+1] باشد حاصل f()  برابر است با .............


سوال 2- درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را تعیین کنید .

الف)بیشترین مقدارتابع f(x)=-2x2+8x+1 برابر 2 است .

ب) لگاریتم اعداد مثبت کمتر از یک همواره عددی منفی است.بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 1- آ ) ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﻀﺮب ﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ کنید

ب )مجموع 10 جمله اول دنباله هندسی مقابل را به دست آورید


سوال 2- خط 4x-3y +1=0  بردایره به مرکز (2,-2)  مماس است مساحت دایره را محاسبه کنید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :


سوال 1- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید

الف)لگاریتم اعداد مثبت کمترازیک همواره عددی منفی است


سوال 2-  - گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

اگرA(2,3)  راس یک مربع و3X-4Y=9 معادله ضلع ان باشد محیط مربع کدام است ؟

الف)9                 ب)24                     ج)12               د)16

مقدار cos 20 برابر است با :

الف)sin 110                 ب)sin200        ج)cos200         د)cos 110

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- حاصل جمع حداقل چند جمله ازدنباله -8,-5,-2,1,4 عددی بزرگتراز280می شود ؟


سوال 2- معادله زیر را حل کنید

Log 3(12x-1)-log 3(x2 -3)=log34

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

سوال 1- درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید

الف) هم دامنة تابع را ميتوان هر مجموعه دلخواهي شامل دامنه تابع در نظر گرفت

ب) درمعادله y,2x-3y2 =10 تابعی ازx است


سوال 2-  جاهای خالي را با عبارتهای مناسب کامل کنید

الف)تعداد وترهای که توسط 15نقطه ی متمایز روی محیط دایره تشکیل می شود برابر است با ............

ب) معادله عمود منصف ضلع BC ازمثلثی با رئوس A(3,-2) وb(-2,4)  وc(2,4) به صورت .........است

پ)اگرf(x)=-3x+1 آن گاه ضابطه تابع وارون f برابر است با : .........................

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

سوال 1- درجاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید

طول کمانی از دایره که توسط زاویه مرکزی یک دوم رادیان دردایره ای به شعاع 2قطع میشود برابر ..............است


سوال 2- درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را تعیین کنید:

الف) مقدار لگاریتم هر عدد مثبت کوچکتر از یک عددی منفی است.

ب)مقدارcos 20 درجه با cos 70 درجه برابر است .


بخشی از مطالب ارائه شده درصفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید

الف)اگر a  مقدارتابع ax با افزایش مقدرا x .................می یابد

ب)f(x)=[x+1]  دربازه (-2,-1)  برابر ...............است

ج)وارون تابع y= برابر .............است


سوال 2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف)جمله عمومی یک دنباله به صورت an=2n-1  است چندجمله ازاین دنباله را باهم جمع کنیم تا مجموع آنها برابر 255 شود ؟

ب)مجموع همه اعداد سه رقمی مضرب شش برابرچند است ؟بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

سوال 1- حداقل چند جمله از دنباله حسابی 19,15,11,… جمع کنیم تا حاصل منفی شود ؟


سوال 2- به ازای کدام مقدارk درمعادله ی 2x2 –x+k =0  بین ریشه ها رابطه x1+2x2=3  برقرار است .بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم ) :

سوال 1- توپی بر روی نیم دایره ای بالای یک محور مانند آنچه در شکل زیر نمایش داده شده است، حرکت می کند، پس از هربار برخورد توپ با زمین 20درصد از قطر دایره کاهش می یابد. پیش از10امین برخورد با زمین مجموع مسافت طی شده توسط توپ چقدر است؟

جواب سوال : - مطابق شکل پیش از10امین برخورد با زمین، توپ 10  نیم دایره را طی کرده است که

قطر نیم دایره ها از دنباله ی هندسی زیر پیروی می کند:

1,0/8,0/82,…,(0/8)2


سوال 2- مقدارm را چنین بیابید که چند جمله ای p(x)=x3-mx2- x+  4 بر2+1 بخش پذیر باشد


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم ) :


سوال 1- درستی یا نادرستی گزارههای زیر را مشخص کنید.

الف) الف. مجموع بیست جمله ی اول دنباله ی ل دنباله ی 3,8,13  برابر 1010 است

ب)فاصله ی دوخط موازی 3x+4y+1=0 و3x+4y +2=0  برابر است


سوال 2- نمودار تابعهای زیر را رسم کنید

(طبق نمودار مندرج در فایل دانلود )نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات حسابان یازدهم ریاضی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم ریاضی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .


نظرات ارسال شده 0