نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب برای شما نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال1- مجموع همه ی عددهای طبیعی مضرب 7 و کوچک تر از 300 را به دست آورید.

 

نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

سوال2- جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید.

الف) کمترین مقدار تابع f(x)=3x2-12x+1 برابر با .......... است.

ب) اگر (A(4,5 و (B(2,1 و (O(0,0، طول میانه ی OM در مثلث OAB برابر است با .......... .

 

سوال3- نشان دهید تابع X≥2 و f(x)= (x-2)2  وارون پذیر است، سپس ضابطه ی وارون آن را بنویسید.

پاسخ : تابع x2 را 2 واحد به سمت راست می بریم و چون x≥2 هست، قسمت راست را نگه می داریم. چون خط افقی در یک نقطه ی نمودار را قطع می کند، پس تابع یک به یک و وارون پذیر است.

 

سوال4- با توجه به نمودار تابع (y=f(x، مقادیر خواسته شده را به دست آورید.

(طبق نمودار مندرج در فایل دانلود)

الف) (lim f(x

x→-1

ب) (lim f(x

x→1-

پ) (lim f(x

x→1+

ت) (lim f(x

x→1

سوال5- چه مدت طول می کشد تا عقربه ی دقیقه شمار به اندازه ی 5/3p رایدبان دوران کند؟

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به نمودارهای مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر نمودارهایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نظرات ارسال شده 0