27 اردیبهشت 1397
نمونه سوالات امتحانی یازدهم تجربی

دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی

special

در ادامه این مطلب میتوانید به آرشیو کامل نمونه سوالات یازدهم تجربی تمام دروس با پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

شما میتوانید در این مقاله که آرشیوی از نمونه سوالات یازدهم تجربی میباشد و شامل نمونه سوالاتی از درس های زیست ، شیمی ، ریاضی ، فیزیک ، فارسی ، دین و زندگی ، عربی ، زبان انگلیسی ، جغرافیا ، زمین شناسی ، انسان و محیط زیست و نگارش میباشد به راحتی به آرشیو کاملی از نمونه سوالات یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید ، این سوالات خود به دو بخش نمونه سوالات یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه ) و نمونه سوالات یازدهم تجربی نوبت دوم ( خرداد ماه ) تقسیم میشوند .

در ادامه امیدواریم که این آرشیو غنی از نمونه سوالات نیازهای شما دانش آموزان یازدهم تجربی را به خوبی پوشش بدهد .

دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدایدی از نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .


امتحانات دی ماه ریاضی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه ریاضی یازدهم تجربی
نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال ریاضی یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )
نمونه سوال ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


***********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .


امتحانات دی ماه زیست یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه زیست یازدهم تجربی
نمونه سوال زیست یازدهم نوبت اول ( دی 96 )نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات زیست یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


*******************************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات شیمی یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات شیمی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات شیمی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه شیمی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه شیمی یازدهم تجربی
نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات شیمی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


****************************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه فیزیک یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه فیزیک یازدهم تجربی
نمونه سوال فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فیزیک یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


***********************************************دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات عربی یازدهم تجربی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات عربی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات عربی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .


امتحانات دی ماه عربی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه عربی یازدهم تجربی
نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات عربی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


******************************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه دین و زندگی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه دین و زندگی یازدهم تجربی
نمونه سوال دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی دین زندگی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال امتحانی دینی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

***********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات زمان شناسی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .


امتحانات دی ماه زمین شناسی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه زمین شناسی یازدهم تجربی
نمونه سوال زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات زمین شناسی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

**********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فارسی یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فارسی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه فارسی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه فارسی یازدهم تجربی
نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه جواب تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی ادبیات یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فارسی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه انسان و محیط زیست یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه انسان و محیط زیست یازدهم تجربی
نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم تجربی متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه زبان انگلیسی یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه زبان انگلیسی یازدهم تجربی
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول تجربی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


*********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه تاریخ یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه تاریخ یازدهم تجربی
نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول )نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوال تاریخ یازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات تاریخ یازدهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


**********************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات نگارش دهم تجربی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات نگارش دهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات نگارش دهم تجربی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه نگارش یازدهم تجربیامتحانات خرداد ماه نگارش یازدهم تجربی
نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات نگارش دهم تجربی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


مشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : -0 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 27 اردیبهشت 1397

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :