24 اردیبهشت 1397
لیست کامل امتحانات

دانلود آرشیو کامل ورایگان نمونه سوالات نهم متوسطه به همراه پاسخ تشریحی

special

در ادامه این مطلب میتوانید به آرشیو کامل نمونه سوالات نهم تمام دروس با پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

شما میتوانید در این مقاله که آرشیوی از نمونه سوالات نهم متوسطه میباشد و شامل نمونه سوالاتی از درس های عربی ، پیام های آسمانی ، ریاضی ، فارسی ، علوم تجربی ،مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی و آموزش قرآن میباشد به راحتی به آرشیو کاملی از نمونه سوالات نهم متوسطه به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید ، این سوالات خود به دو بخش نمونه سوالات نهم متوسطه نوبت اول (دی ماه ) و نمونه سوالات نهم متوسطه نوبت دوم ( خرداد ماه ) تقسیم میشوند .

در ادامه امیدواریم که این آرشیو غنی از نمونه سوالات نیازهای شما دانش آموزان نهم متوسطه را به خوبی پوشش بدهد .


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات ریاضی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدایدی از نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .


آرشیو نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم )
نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات ریاضی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات علوم نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات علوم نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات علوم نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات علوم نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات علوم نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی علوم نهم با جواب نوبت اول ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی زیست نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی شیمی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو ) نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوال امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

نمونه سوالات امتحانی علوم نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات علوم نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات عربی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات عربی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات عربی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات عربی نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات عربی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

نمونه سوالات امتحانی عربی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات عربی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم با جواب تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی نهم با جواب تشریحی ( نمونه سوم ) نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمانی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوال پیام های آسمانی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم ) نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی پیام های آسمان نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات پیام های آسمانی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .
****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات مطالعات اجتماعی  نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات مطالعات اجتماعی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فارسی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فارسی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات فارسی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات فارسی نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات فارسی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی فارسی ، املا و انشا نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی فارسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی املا و انشا نهم نوبت اول ( نمونه دو ) نمونه سوالات امتحانی فارسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه چهارم )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه ششم )

نمونه سوالات امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی املا نهم نوبت دوم ( نمونه هشتم )

نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ( نمونه چهارم )

نمونه سوال امتحانی انشا نهم نوبت دوم ( نمونه پنجم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فارسی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .
****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات قرآن نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات قرآن نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات قرآن نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات قرآن نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات قرآن نهم نوبت دوم(خرداد ماه )
نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی قرآن نهم با جواب تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی قرآن نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم ) نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )

نمونه سوال امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

نمونه سوالات امتحانی آموزش قرآن نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )


ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات قرآن نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .****************************************


دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .
آرشیو نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم نوبت اول(دی ماه )
آرشیو نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم نوبت دوم(خرداد ماه )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم )

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )


نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات زبان انگلیسی نهم به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .
مشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : -0 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1397

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :