21 نمونه سوال ریاضی نهم + بارم بندی [ به روز رسانی اسفند 99 ]

دانلود رایگان 21 مجموعه نمونه سوال هماهنگ استانی ریاضی نهم در نوبت دی و خرداد با جواب همراه با بارم بندی

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم 

به روز رسانی آذر 99: [ اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98]

ریاضی از دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی از جمله پایه نهم متوسطه است و از جمله درس های مفهومی است که حل کردن مثال و نمونه سوال های مختلف در آن در یادگیری درس بسیار موثر است و از آنجا که در این مقطع برخی امتحانات نوبت اول و عمده امتحانات نوبت دوم به صورت نهایی و یا هماهنگ استانی برگزار می شود، آشنایی با نمونه سوالات مختلف برای موفقیت در امتحانات اهمیت بیشتری می یابد.

ما در این صفحه مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم را گرد آوری کرده ایم. این مجموعه از نمونه سوالات دربردارنده نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول با جواب و همچنین نمونه سوال ریاضی نهم در نوبت دوم می باشد که می توانید به رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی نهم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات ریاضی نهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال آمده است، تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می کنید.

 برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه عبارت " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در جدول زیر بارم بندی امتحان ریاضی نهم در سال تحصیلی 98-99 درترم اول و ترم دوم  آمده است. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی منشتر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی می باشد. بارم بندی مربوط به سال جاری یعنی سال تحصیلی 99-1400 هنوز بر روی دفتر تالیف کتب درسی قرار نگرفته است. احتمالا تا آن زمان دبیرانتان از همین بارم بندی استفاده خواهند کرد. 

مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی نهم نمونه اول

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

الف)یک مجموعه 4 عضوی دارای ......... زیرمجموعه است

ب) اگر ∅ = A ، آنگاه B ∪ A برابر است با........ .

ج) اگر زاویه بین دو خط در طبیعت 125 درجه باشد ، زاویه بین دو خط متناظر آن در نقشه ....... درجه است.

د)از اجتماع مجموعه اعداد گویا و اعداد اصم ، مجموعه اعداد ......... حاصل می شود.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.34 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی نهم نمونه دوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

1-مثلث ABC به ضلع های 5 ، 12 و 13 سانتی متر با مثلث MNO به ضلع های x-2 ،24 و3y-1 سانتی متر متشابه است. (اندازه ها از کوچک به بزرگ نوشته شده اند.) نسبت تشابه و مقدار x و y را به دست آورید. (با راه حل)

نسبت تشابه =.....

x =........

Y=........

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.33 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی نهم نمونه سوم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

1-گزینة مناسب را انتخاب کنید

الف) کدام عبارت یک مجموعه را مشخص می کند؟

1)دو عدد طبیعی متوالی

2 )دو عدد اول

3) دو بازیگر مشهور سینما

4)اعداد طبیعی کوچکتر از صفر

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.62 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی نهم نمونه چهارم

تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

1-درستی یا نادرستی x  هر کدام از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف)عبارت نام سه کشور يك مجموعه را مشخص می کند.

ب)کسر 5 بر22 یک کسر متناوب ساده است.

پ)در یک مسئله ، حکم ، همان خواسته های مسئله است.

ت) حاصل عبارت  22+4-1 برابر است با 2-1

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.73 مگابایت
منبع : اختصاصی همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- هماهنگ استانی (خراسان رضوی- نوبت عصر)

1-درستی با نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید 

الف-مجموعه ای که 3عضو داشته باشد 9زیرمجموعه دارد 

ب-مجموعه ی اعداد طبیعی بین 7و8مجموعه تهی می باشد 

ج-عبارت های مندرج در فایل دانلود به ازای a=2 تعریف نشده است 

د-اگر کره ای رابایک صفحه برش دهیم سطح بریده شده دایره است 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات  هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- هماهنگ استانی (زنجان)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

جملات درست را با ( √) و نادرست را با (×) مشخص کنید.

الف - دو مربع همواره متشابه اند.

ب - عدد π یک عدد گویاست .

ج- اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر است با خودش .

د - عبارت  سه عدد زوج متوالی یک مجموعه را مشخص می کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 6.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هشتم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

کدام یک از عبارت های زیر مشخص کنندة یک مجموعه نیست؟ با ذکر دلیل مشخص کنید

الف) عددهای زوج و یک رقمی:

ب) دو عدد اول کوچتر از10:

الف-نسبت تشابه دوشکل هم نهشت برابر با .....است 

ب-هردومربع دلخواه همواره متشابه اند .

ج-زاویه بین دوخط درنقشه 40درجه است زاویه بین خط های متناظر آنها درطبیعت چنددرجه است ؟

د-دولوزی متشابه اند ونسبت تشابه انها 5هفتم است اگر اندازه ضلع لوزی کوچکتر 20سانتی متر باشد اندازه ضلع لوزی بزرگتر چند سانتی متر است ؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.94 مگابایت
منبع : گردآوری شده ازمدارس

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول (نمونه نهم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

از بین اعداد طبیعی زوج کوچکتر از سی، یک عدد را به تصادف انتخاب می‌کنیم.

الف) احتمال اینکه عدد انتخابی اول باشد چه‌قدر است؟

ب) احتمال اینکه عدد انتخابی مضرب 6 نباشد چه‌قدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 10

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( گیلان)

مساحت کل یک نیم کره تو پر به شعاع 4 سانتی متر را به دست آورید . (نوشتن فرمول الزامی است)

الف-قاعده هرمی مثلث قائم الزاویه به اضالع قائمه 4و11 سانتی متر و ارتفاع هرم 12سانتی متر است. حجم هرم را به

دست آورید. (نوشتن فرمول الزامی است)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( زنجان)

ب-اگرخانواده ای دارای سه فرزند باشد چقدر احتمال دارد:

1-دراین خانواده دقیقا سه دختر داشته باشد ؟

2-هرسه فرزند این خانواده هم جنس باشند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 8

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- عصر)

2-درهریک ازپرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید 

الف-نمایش اعشاری کدام یک ازکسرهای متناوب است ؟

1-سه دوم

2-سه بیستم 

3-هفت دوازدهم

4-هفت چهارم 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه چهارم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- صبح)

ج-عرض ازمبداء خطی به معادله 5x+3y=6 برابراست با :

1-شش پنجم 

2-سه پنجم 

3-سه 

4-دو

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه پنجم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (البرز- عصر)

اگر تاسي را بيندازيم چقدر احتمال دارد:

الف)عدد رو شده زوج واّول باشد.

ب)عدد رو شده كوچکتر از5باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (فارس)

ب ) عبارت های زیر را تجزیه کنید

4a2-25=

X2+7x+12=

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی-صبح)

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف )ریشه سوم 125عدد5می باشد

ب) هر عدد طبیعی، یک عدد حقیقی است

ج) هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه هستند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه هشتم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی - عصر)

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید

الف)عبارت سه شاعر ایرانی یک مجموعه را مشخص می کند.

ب) هر دو مستطیل دلخواه، باهم متشابه هستند

ج)ریشه سوم 8 عدد 2 می باشد

د)هرعدد صحیح یک عدد گویا است

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه نهم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (البرز- صبح)

سوال 7-الف)مساحت يک كلاه(عرق چين)به شکل رويه ی نيم كرهبه قطر 20سانتی متر را بیابید.

ب)نسبت حجم به سطح كل مکعبي  به طول ضلع  a به دست آوريد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دهم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی- غایبین خرداد)

ب)کدام گزینه عددی گنگ است ؟

14/3

 پی 

  76/2

  0/03003000

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

م محمد مختاری
ا امید دهگانی
ث ثناالسادات مولایی
a aqaaref.galle
ع علی سلامت
ف فاطمه
م محمدحسین
ت تیم همکلاسی
م مهدی زنگنه
ب باران
د دانیال
ا ابوالفضل منتشلو
ا اسما خدادادی
a aqaaref _galle
H Helena
س سمانه مومنی مدرس ابتدایی و راهنمایی
ت تیم همکلاسی
ف فاطمه زارعی
ع علی رضا چراغی
ت تیم همکلاسی
م محمد امین گلزار
ت تیم همکلاسی
م محمد مهدی خورشیدوند
ز زینب
H HOSSEIN
م متاسفانه متس
ا الهام
م مائده
ن نابغه
هایوسوک
ن نساافشار
ع علی محمدی
N N
ر رضا
ر رضا
م مارینا
ا امیر حافظ
f faty joon
n no name
ص صدف نیازبخش
م مطهری
p paryaaa
ر رضا غبیشاوی
d davood khan
ک کامران کیوان پژوه
. ....
m m.reza
. ....
ر راژان
ن نیوشا
f fat
ح حسین رییسی
N Niayesh
h hana
E Erfan
ب به تو چه
A Arefeh_H
A AK
n no name
ع علی
A Ali
ی یه آشنا
N Naele
م ممد
ج جواد
a ali
N Nazila
س سوسن بلا
M Mobin
N Nozari♡Amir
س سینا
M Mazeyar
a ali
m m
ک کوثر
S SH
s sara
K Komeil
K Komeil
م محمد
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
t tiger
s salammottahedikhales
s salammottahedikhales
ح حسن
ا امیر عباس
B BAEK HYUN
ف فاطمه
ا ا
A Ali asghar
N N
* **SHEIDA**
ف فادیا
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی