15 نمونه سوال ریاضی نهم + بارم بندی [ به روز رسانی دی 98 ]

دانلود رایگان 15 مجموعه نمونه سوال هماهنگ استانی ریاضی نهم با جواب همراه با بارم بندی 98-99

فهرست

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم 

به روز رسانی 9 آذر 98: اضافه شدن بارم بندی

ریاضی از دروس پایه در تمام مقاطع تحصیلی از جمله پایه نهم متوسطه است و از جمله درس های مفهومی است که حل کردن مثال و نمونه سوال های مختلف در آن در یادگیری درس بسیار موثر است و از آنجا که در این مقطع برخی امتحانات نوبت اول و عمده امتحانات نوبت دوم به صورت نهایی و یا هماهنگ استانی برگزار می شود، آشنایی با نمونه سوالات مختلف برای موفقیت در امتحانات اهمیت بیشتری می یابد.

ما در این صفحه مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم را گرد آوری کرده ایم. این مجموعه از نمونه سوالات دربردارنده نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول با جواب و همچنین نمونه سوال ریاضی نهم در نوبت دوم می باشد که می توانید به رایگان از همکلاسی دریافت نمایید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید.

نمونه سوال ریاضی نهم

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات ریاضی نهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال آمده است، تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می کنید.

 برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه عبارت " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.

در جدول زیر بارم بندی امتحان ریاضی نهم در سال تحصیلی 98-99 درترم اول و ترم دوم  آمده است. جدول فوق برگرفته از راهنمای ارزشیابی منشتر شده توسط دفتر تالیف کتب درسی می باشد.

مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 1

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- هماهنگ استانی (خراسان رضوی- نوبت عصر)

1-درستی با نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید 

الف-مجموعه ای که 3عضو داشته باشد 9زیرمجموعه دارد 

ب-مجموعه ی اعداد طبیعی بین 7و8مجموعه تهی می باشد 

ج-عبارت های مندرج در فایل دانلود به ازای a=2 تعریف نشده است 

د-اگر کره ای رابایک صفحه برش دهیم سطح بریده شده دایره است 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات  هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 2

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97- هماهنگ استانی (زنجان)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

جملات درست را با ( √) و نادرست را با (×) مشخص کنید.

الف - دو مربع همواره متشابه اند.

ب - عدد π یک عدد گویاست .

ج- اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر است با خودش .

د - عبارت  سه عدد زوج متوالی یک مجموعه را مشخص می کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 6.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

کدام یک از عبارت های زیر مشخص کنندة یک مجموعه نیست؟ با ذکر دلیل مشخص کنید

الف) عددهای زوج و یک رقمی:

ب) دو عدد اول کوچتر از10:

الف-نسبت تشابه دوشکل هم نهشت برابر با .....است 

ب-هردومربع دلخواه همواره متشابه اند .

ج-زاویه بین دوخط درنقشه 40درجه است زاویه بین خط های متناظر آنها درطبیعت چنددرجه است ؟

د-دولوزی متشابه اند ونسبت تشابه انها 5هفتم است اگر اندازه ضلع لوزی کوچکتر 20سانتی متر باشد اندازه ضلع لوزی بزرگتر چند سانتی متر است ؟

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.94 مگابایت
منبع : گردآوری شده ازمدارس

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت اول(نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب 5

تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

از بین اعداد طبیعی زوج کوچکتر از سی، یک عدد را به تصادف انتخاب می‌کنیم.

الف) احتمال اینکه عدد انتخابی اول باشد چه‌قدر است؟

ب) احتمال اینکه عدد انتخابی مضرب 6 نباشد چه‌قدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 10

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( گیلان)

مساحت کل یک نیم کره تو پر به شعاع 4 سانتی متر را به دست آورید . (نوشتن فرمول الزامی است)

الف-قاعده هرمی مثلث قائم الزاویه به اضالع قائمه 4و11 سانتی متر و ارتفاع هرم 12سانتی متر است. حجم هرم را به

دست آورید. (نوشتن فرمول الزامی است)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب7

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( زنجان)

ب-اگرخانواده ای دارای سه فرزند باشد چقدر احتمال دارد:

1-دراین خانواده دقیقا سه دختر داشته باشد ؟

2-هرسه فرزند این خانواده هم جنس باشند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 8

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- عصر)

2-درهریک ازپرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید 

الف-نمایش اعشاری کدام یک ازکسرهای متناوب است ؟

1-سه دوم

2-سه بیستم 

3-هفت دوازدهم

4-هفت چهارم 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه چهارم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم 9

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 98- هماهنگ استانی ( خراسان رضوی- صبح)

ج-عرض ازمبداء خطی به معادله 5x+3y=6 برابراست با :

1-شش پنجم 

2-سه پنجم 

3-سه 

4-دو

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه پنجم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب1

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (البرز- عصر)

اگر تاسي را بيندازيم چقدر احتمال دارد:

الف)عدد رو شده زوج واّول باشد.

ب)عدد رو شده كوچکتر از5باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه ششم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب2

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (فارس)

ب ) عبارت های زیر را تجزیه کنید

4a2-25=

X2+7x+12=

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه هفتم)

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب3

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی-صبح)

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف )ریشه سوم 125عدد5می باشد

ب) هر عدد طبیعی، یک عدد حقیقی است

ج) هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه هستند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه هشتم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب4

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی - عصر)

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید

الف)عبارت سه شاعر ایرانی یک مجموعه را مشخص می کند.

ب) هر دو مستطیل دلخواه، باهم متشابه هستند

ج)ریشه سوم 8 عدد 2 می باشد

د)هرعدد صحیح یک عدد گویا است

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه نهم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب5

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (البرز- صبح)

سوال 7-الف)مساحت يک كلاه(عرق چين)به شکل رويه ی نيم كرهبه قطر 20سانتی متر را بیابید.

ب)نسبت حجم به سطح كل مکعبي  به طول ضلع  a به دست آوريد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم همراه با جواب (نمونه دهم)

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب6

تاریخ برگزاری امتحان: خرداد 96- هماهنگ استانی (خراسان رضوی- غایبین خرداد)

ب)کدام گزینه عددی گنگ است ؟

14/3

 پی 

  76/2

  0/03003000

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

a aqaaref.galle
16 دی 1398
ع علی سلامت
11 دی 1398
ف فاطمه
11 دی 1398
م محمدحسین
11 دی 1398
ت تیم همکلاسی
16 دی 1398
م مهدی زنگنه
10 دی 1398
ب باران
08 دی 1398
د دانیال
20 دی 1398
ا ابوالفضل منتشلو
06 دی 1398
ا اسما خدادادی
05 دی 1398
a aqaaref _galle
16 دی 1398
H Helena
07 آذر 1398
س سمانه مومنی مدرس ابتدایی و راهنمایی
21 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
23 آبان 1398
ف فاطمه زارعی
16 آبان 1398
ع علی رضا چراغی
15 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
16 آبان 1398
م محمد امین گلزار
10 آبان 1398
ت تیم همکلاسی
16 آبان 1398
م محمد مهدی خورشیدوند
03 شهریور 1398
ز زینب
08 مرداد 1398
H HOSSEIN
17 مرداد 1398
م متاسفانه متس
18 مرداد 1398
ا الهام
26 آذر 1398
م مائده
07 دی 1398
ن نابغه
09 دی 1398
هایوسوک
09 خرداد 1398
ن نساافشار
08 خرداد 1398
ع علی محمدی
08 خرداد 1398
N N
24 اردیبهشت 1398
ر رضا
26 فروردین 1398
ر رضا
26 فروردین 1398
م مارینا
09 فروردین 1398
ا امیر حافظ
20 بهمن 1397
f faty joon
21 دی 1397
n no name
13 دی 1397
ص صدف نیازبخش
12 دی 1397
م مطهری
12 دی 1397
p paryaaa
05 دی 1397
ر رضا غبیشاوی
02 دی 1397
d davood khan
24 آذر 1397
ک کامران کیوان پژوه
28 خرداد 1397
. ....
05 خرداد 1397
m m.reza
03 خرداد 1397
. ....
02 خرداد 1397
ر راژان
01 خرداد 1397
ن نیوشا
01 خرداد 1397
f fat
31 اردیبهشت 1397
ح حسین رییسی
29 اردیبهشت 1397
N Niayesh
15 فروردین 1397
h hana
14 فروردین 1397
E Erfan
05 اسفند 1396
ب به تو چه
03 اسفند 1396
A Arefeh_H
29 دی 1396
A AK
24 آبان 1397
n no name
13 دی 1397
ع علی
22 دی 1396
A Ali
21 دی 1396
ی یه آشنا
16 دی 1396
21 دی 1396
N Naele
16 دی 1396
م ممد
15 دی 1396
ج جواد
15 دی 1396
a ali
14 دی 1396
N Nazila
14 دی 1396
س سوسن بلا
13 دی 1396
M Mobin
12 دی 1396
N Nozari♡Amir
10 دی 1396
س سینا
10 دی 1396
M Mazeyar
10 دی 1396
a ali
14 دی 1396
m m
09 دی 1396
ک کوثر
09 دی 1396
S SH
08 دی 1396
s sara
08 دی 1396
K Komeil
08 دی 1396
K Komeil
08 دی 1396
م محمد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
t tiger
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
ح حسن
08 دی 1396
ا امیر عباس
08 دی 1396
B BAEK HYUN
07 دی 1396
ف فاطمه
07 دی 1396
ا ا
19 دی 1398
A Ali asghar
05 دی 1396
N N
03 دی 1396
* **SHEIDA**
01 دی 1396
ف فادیا
10 خرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی