نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت دوم(خرداد ماه مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت دوم (خردادماه):

جملات صحیح رابا( ص)وغلط رابا(غ)مشخص کنید

الف)درپزشکی شخصی بیماران ازعوامل جانبی داروهابیشتردرامان می مانند

ب)درانتشارتسهیل شده،انرژی مصرف می شود

پ)پرده های صوتی توسط هوای دم مرتعش می شوند

ت)صدای دوم قلب قوی٬گنگ وطولانی،که ناشی ازبسته شدن دریچه های سینی است

ث)خون تصفیه شده،توسط سیاهرگه اازکلیه خارج می شود

ج)سلولهای بافت آوندآبکش،دیواره نخستین سلولزی دارند

چ)تغییررنگ گل گیاه ادریسی،درمحیط اسیدی وقلیایی،به دلیل تجمع آلومینیم درآن است

گزینه صحیح راانتخاب کنید

کدام مورد شامل موضوعات اخلاق زیستی نمی شود

الف_محرمانه بودن اطلاعات ژنی

ب_فناوری های ژن درمانی

پ_حقوق جانوران

ت_هیچکدام

درکدام موردبافت پوششی سنگ فرشی  کلایهبه کاررفته است

الف_نفرون

ب_مری.

پ_دیوارهمویرگ.

ت_روده

نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

درسیستم تنفسی کدام دوجاندارسازوکارفشارمثبت ومنفی بودهوعکس یکدیگراست

الف_قورباغه وانسان

ب_قورباغه وپرنده

پ_قورباغه وماهی

ت_قورباغه وملخ

مطالب مرتبط

(افزای شارتفاع منحنیQRSمی تواندنشان دهنده کدام مشکل قلبی باشد.

الف_سکته قلبی.

ب_تنگی دریچه ها.

پ_اشکال دربافت هادی قلب

ت_آسیب به بافت قلب

کدام سیستم دفعی درمیگووجود دارد

الف_غدد شاخکی.

ب_لوله های مالپیگی.

پ_متانفریدی.

ت_پروتونفریدی

کدام موردبه آمیلوپلاست اشاره می کند

الف_نرکیب نارنجی هویچ

(کدام موردبه آمیلوپلاست اشاره می کند

الف_نرکیب نارنجی هویج.

ب_رنگ سبزگیاهان.

پ_خاصیت آنتی اکسیدان دارد.

ت_نشاسته سیب زمینی

کدام گزینه ازعوامل درونی موثربربازوبسته شدن روزنه ها است

الف_شدت نور.

ب_مقداررطوبت.

پ_مقدارآب.

ت_مقدارکربن دی اکسید

باتوجه به جمله گزینه مناسب داخل پرانتزراانتخاب ودرجای خالی قراردهید

نگر ش ها،رو ش هاوابزارهای زیست شناسان  پس ازشناخت ساختار..........متحول شد.(نورون_

۲(کلریدیک اسید توسط سلول های............معده ساخته می شوند(اصلی_کناری)

۳(سازوکارایمنیدرکیسههایهوایی..................میباشد(مخاطمژکدار_ماکروفاژ)

۴(گره..............................به گره پیش اهنگ معروف است(سینوسی_دهلیزی،دهلیزی_بطنی)

۵(ادرارتولیدشده درلگنچه ازطریق................کلیه راترک می کند(میزنای_میزراه)

۶(ساختارپکتینی تیغه میانی درواقع نوعی...............است(پلیساکارید_لیپید)

۷(توبره وا ش نوعی گیاه................است(انگلی_حشره خوار) 

باتوجه به عبارات،درجاهای خالی کلمه مناسب بنویسید

اسا س علوم تجربی است

سیستم گوارشی پارامسی........................است

درگلبول های قرمزآنزیمی بهنام..........................دی اکسید کربن راباآب ترکیب وتولید کربنیک اسیدمیکند

فضای بین پیراشامه وبرونشامه بامایع.........................پرشده،که ضمن حفاظت ازقلب،به حرکت روان آن کمک می کند.

هورمون................بااثربرکلیه ها،بازجذب آب وسدیم راافزایش می دهد

کلاهک مریستم نوک...............رادربرابرآسیب های مکانیکی حفظ می کند

محل روزنه های آبیدرانتها ی البه...........می باشد

درشکل(الف)بخش قشری ولگنچه کلیه ودرشکل(ب)غشای پایه وبافت پوششی مویرگ پیوسته

ودرشکل پ)جوانه انتهایی وگره ودرشکل(ت)مسیرآپوپلاستی ومسیرسیمپلاستی رامشخص کنید

پاسخ کوتاه دهید

الف_نیترژن مورداستفاده گیاهان بهچه شکلی است

ب_چراباغبان ها تعدادیازگل هاومیوه های جوان رامی چینند

پ_چه عاملی باعث شده،که دیواره سلول های نگهبان روزنه باجذب آب،افزایش طول یابند

(ذکریک عامل)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.66 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

s saman
21 اردیبهشت 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی