نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول( نمونه پنجم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول(دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات زیست دهم تجربی نوبت اول (دی ماه):

1-کدام یک از جمالت زیر درست و کدام یک نادرست است؟لطفاً بدون ذکر دلیل فقط با نوشتن

عبارت(درست – نادرست) پاسخ دهید

الف- پروانه ها هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.

ب-ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای، شبیه خوناب است و مایع بین یاخته ای به طور دائم مواد
مختلفی را با خون مبادله می کند.

ج-هرچه اختالف غلظت آب دردوسوی غشا کمتر باشد،فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع تر
جابه جا می شود.

د-تنفس یاخته ای، به انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز گویند که باید ابتدا به انرژی نهفته در ATP
تبدیل شود.

ه- ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن، مانعی در برابر
ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند.

و- خونی که از درون قلب عبور می کند، نمی تواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند.
به همین دلیل ماهیچۀ قلب با رگ های ویژه ای به نام سرخرگ اکلیلی که از سرخرگ ششی انشعاب
گرفته است، تغذیه می شود.

2-جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید:

الف- گیاهان . . . . . . . . . ، در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها نیز به ما کمک کند.

ب- در بافت های پوششی،. . . . . . . . . ، شبکه ای از رشته های پروتئینی و . . . . . . . . . . . است.

مطالب مرتبط

ج- آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی، . . . . . . . . . . . . نام دارد.

د- بنابراین کیسه های حبابکی، ساز و کار دیگری برای مقابله با ناخالصی های هوا دارند که آخرین

خط دفاع . . . . . . . . . . . به شمار می رود.

ه- بین دهلیز و بطن در هر طرف قلب، دریچه ای هست که در هنگام انقباض . . . . . ؛ از بازگشت

خون به . . . . . . . ، جلوگیری می کند.

نمونه سوال امتحانی زیست دهم تجربی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

سوالات چهار گزینه ای – لطفاً گزینه صحیح را انتخاب کرده و علامت بزنید:

الف- یک باکتری چند مورد از ویژگی های زیر را دارد؟

الف-نظم و ترتیب

ب-زاد و ولد

ج-پاسخ به محیط

د-تولید مثل

1-یک مورد

2-دو مورد

3-سه مورد

4-چهار مورد

ب- چند مورد جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟

"بافت پوششی غده ای دستگاه گوارش.......................... ."

الف-وظیفه ترشح بزاق را در غدد بزاقی بر عهده دارد.

ب-در معده و روده یافت می شود.

ج-در بخش زیرین خود دارای رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئنی است.

د-فضای بین سلولی نسبتاً زیادی دارد.

1-یک مورد

2-دو مورد

3-سه مورد

4-چهار مورد

ج-خون لوله ی گوارش از طریق . . . . . . وارد . . . . . . و سپس از طریق سیاهرگ فوق . . . . . .

به . . . . . . . می رود.

1 -سیاهرگ باب – کبد – کبدی – دهلیز راست

2-سیاهرگ باب – پانکراس – کبدی – دهلیز چپ

3-بزرگ سیاهرگ زیرین – کبد – کبدی – دهلیز راست

4-بزرگ سیاهرگ زیرین – پانکراس – کبدی – دهلیز چپ

د- ساده ترین . . . . . .. . ، برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی هستند، مانند . . . . . . . .ستارۀ دریایی

1-آبشش ها ، آبشش های

2-شش ها ، شش های

3-نایدیس ها ، نایدیس های

4-تنفس هوایی ، بادکنک های

ه-کدام گزینه های زیر نادرست است:

1-بیشتر جانوران ساز و کارهایی دارند که باعث می شود جریان پیوسته ای از هوای تازه در

مجاورت سطح تنفسی برقرار شود که به ساز و کارهای تهویه ای شهرت دارند.

2-مهره داران دو نوع ساز و کار متفاوت در تهویه دارند؛ مثالً وزغ ها به کمک ماهیچه های دهان

و حلق، با حرکتی شبیه »قورت دادن « هوا را با فشار به شش ها می راند به این ساز و کار پمپ
فشار مثبت می گویند.

3-در مارمولک ها، ساز و کار فشار منفی وجود دارد که در آن، هوا به وسیلۀ مکش حاصل از فشار
منفی، به شش ها وارد می شود.

4-پرندگان به علت پرواز، نسبت به سایر بی مهرگان، انرژی بیشتری مصرف می کنند و بنابراین به

اکسیژن بیشتری نیاز دارند. پرندگان عالوه بر شش دارای ساختارهایی به نام کیسه های هوادار

هستند که کارایی تنفس آنها را نسبت به پستانداران افزایش می دهد.

اشکال زیر را نام گذاری کنید:

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

N
06 دی 1397
U UNCO
30 آذر 1397
N
21 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی