نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( نمونه سوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه):

1-درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

الف) بين 40 و 50 سه عدد اول وجود دارد.

ب) 9ضلعي منتظم مركز تقارن دارد.

ج) بزرگترين وتر در دايره شعاع نام دارد .

 د) شعاع دايره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است.

2-جاهاي خالي را با كلمات و عبارات رياضي مناسب پر كنيد.

الف) اگردر مثلثي مجذوريك ضلع با مجموع مجذورهاي دو ضلع ديگر برابر باشدآن مثلث ------------ است.

ب) دو بردار مساوي ، با يكديگر موازي ، هم اندازه و--------- هستند.

ج)مقدار عبارت 2x2- به ازای x=2 برابر--------- است.

د) اندازه زاويه محاطي مقابل به قطر دايره برابر با ------ است.

نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

3-مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد.

الف) كداميك از اعداد زير گويا نيست؟

1) 3/14

2) صفر

3) جذر 18

4) 9-

ب) در پرتاب يك سكه و يك تاس چند حالت وجود دارد؟

1) 8

2) 36

3) 4

4)12

ج) حاصل تواني عبارت x3)2) برابر است با :

1) x6

2)x9

3)x5

4)x1

د) كدام دسته از اعداد زير اضلاع مثلث قائم الزاويه است ؟

1) (14,12,10)

2) (4,5,6)

3) (5,12,13)

4) (10,20,30)

4-الف) جمع متناظر با محور زير را بنويسيد.

ب) حاصل عبارت زير را به دست آوريد. (جواب را ساده كنيد).

مطالب مرتبط

5-عدد 137 عددي اول است يا مركب؟ چرا؟

6-الف) در شكل هاي زير مقاديرx ,y را بدست آوريد.(چهار ضلعي متوازي الاضلاع است)

ب) آيا مي توان با كاشي هاي به شكل 5 ضلعي منتظم يك سطح را كامل كاشي كاري كرد؟ چرا؟

7-الف) معادله مقابل را حل كنيد.

5x-2=8x+1

ب) عبارت زير را تجزيه كنيد.

(-----+14ab+7a2=----(2b

8-الف) اگر b=-2j , a=-3i+j باشند، مختصات بردار x را به دست آوريد.

x=a+b

ب)بردار حاصل جمع (برآيند) بردارهاي زير را رسم كنيد.

9-در شكل زير مقدار x را حساب كنيد.

10 -حالت هم نهشتي دو مثلث OAB و OCD را بنويسيد.(O مركز دايره است).

11-شكل هاي زير توسط چه تبديلي برهم منطبق خواهند شد ؟اندازه زاويه هاي خواسته شده را بيابيد.

12-حاصل را به صورت عددي توان دار بنويسيد.

=510*353*710

=18(3-) *86

13-الف) عدد جذر 43 بين دو عدد صحيح متوالي -------- و -------- قرار دارد.

ب)حاصل عبارت زير را بيابيد.

ج)عدد جذر 5 را روي محور رسم كنيد.

14-الف) ميانگين نمرات دانش آموزي در 5 درس 17/4شده است . مجموع نمرات او چقدر است ؟

ب)جدول را كامل كنيد.

15-سه سكه را باهم پرتاب كرده ايم :

الف) تعداد حالت هاي ممكن را بنويسيد.

ب) احتمال اينكه هر سه سكه رو بيايد، چقدر است؟

ج)احتمال اينكه دقيقا دو سكه رو و يكي پشت بيايد، چقدر است؟

16-با تو جه به شكل اندازه زاويه ها وكمان خواسته شده را بنو يسيد.

17-فاصله مركز دايره تا خطي برابر قطر همان دايره است. وضعيت خط ودايره نسبت به هم چگو نه است ؟( با رسم شكل )

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم  نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

تفاوت 2X و X2 چیست؟

مانند نمونه، طرف دیگر تساوی ها را بنویسید.(طبق شکل نمونه مندرج درکتاب درسی)

جدول زیر را برای مقدارهای مختلف a و b کامل کنید.(طبق شکل جدول مندرج درکتاب درسی)

از مقایسهٔ دو ردیف آخر، چه نتیجه ای می گیرید؟

مانند نمونه، عبارت ها را ساده کنید.(طبق شکل نمونه مندرج درکتاب درسی)

مانند نمونه، تساوی ها را کامل کنید.

=x3=x*x*x                          -x2

=x2 ) =                     (a+b)2-)

= 2(a-b)2=                        (x+1)

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.16 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی