نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( نمونه اول ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ( خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (خرداد ماه):

دستور کار : گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) در روش غربال یکتا صد کدام عدد دیرتر خط میخورد ؟

الف) 100

ب) 99

ج)98

د) 97

2) مجموع زاویه هاي خارجی در یک پانزده ضلعی منتظم چند درجه است ؟

الف) 180

ب) 360

ج) 540

د) 720

نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

3) کدام الگو اعداد طبیعی فرد را نشان می دهد ؟

الف) k+1

ب) 2k+1

ج) 2k-1

د) k-1

4) عبارت 35+35+35 به صورت تواندار برابر است با ------

الف) 315

ب) 915

ج) 36

د) 45

دستور کار : عبارت هاي درست و نادرست را مشخص کنید.

5) حاصل ضرب دو عدد اول همواره عددي مرکب است .

درست نادرست

6) دو مثلث متساوي الساقین همواره همنهشت هستند.

درست نادرست

7) زاویه محاطی و کمان روبرو با هم برابرند.

درست نادرست

دستور کار : جاهاي خالی را کامل کنید .

دستور کار : پاسخ پرسش هاي زیر را به صورت تشریحی بنویسید.

12) حاصل عبارت ها را به دست آورید.

13) با روش تقسیم کردن اول یا مرکب بودن عدد ۶۷ را تشخیص دهید.

مطالب مرتبط

14) الف ) شکلی رسم کنید که چند ضلعی نباشد و دلیل چند ضلعی نبودن انرا بنویسید .

ب) مقدار مجهول را در شکل پیدا کنید .

16) عبارتهاي جبري راساده کنید .

الف)=(x-3)(x+3)

ب) 6a(3a-2b)-18a2+4b+10

16) معادله روبرو را حل کنید.

2x+1/4=2x/3

18) معادله مختصاتی روبرو را حل کنید .

19) اندازه ي مجهول را در مثلث قاِِِِم الزاویه پیدا کنید.

20) مثلث ABC انتقال یافته ي مثلث MNP است . اندازه هاي مجهول را پیدا کنید.

21) مثلث EFP متساوي الاضلاع و نقطه ی D وسط FP است . چرا دو مثلث FDH  و DPM  با هم همنهشت هستند.

22) عبارتها را به صورت تواندار بنویسید.

23) عدد 3 منهای جذر 2 را روي محور پیدا کنید .

24) الف ) جدول آماري را کامل کنید .

ب) آمار را تعریف کنید و یکی از کاربردهاي آن را بنویسید.

25) خانواده اي داراي سه فرزند است ، احتمال اینکه این خانواده دقیقا یک دختر داشته باشد چقدراست ؟

( نمودار درختی لازم را رسم کنید . )

26) میانگین هشت درس حسین 19 است.اگر دو نمره از یکی درسهاي او کم کنیم معدل او به چند می رسد؟( تا دو رقم اعشار )

27) اندازه هاي مجهول را در شکل ها پیدا کنید.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم  نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

تجزیه عبارت های جبری

در دورهٔ دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می توان کسر را ساده کرد.(طبق شکل مندرج درکتاب درسی)

کسرهای زیر را مانند نمونه ساده کنید.

=12/18                       =15/35

بعضی از عبارت های جبری را نیز می توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت:

a(b+c) = ab+ac    خاصیت توزیع پذیری

(ab + ac = a (b + c        (تبدیل به ضرب) تجزیه کردن

با توجه به تساوی بالا، عبارت ها را به ضرب تبدیل کنید.

=5ab+8ac=a(  +  )          x + xy

=5ab+3b=            3a+ab

برای تجزیهٔ یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می کنیم و بیرون پرانتز می نویسیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می توان عبارت ها را به صورت ضرب نوشت: (طبق عبارت تجزیه مندرج درکتاب درسی)

با توجه به تساوی بالا، عامل مشترک دو جملهٔ عبارت جبری چیست؟
با ضرب کردن چه عبارتی در جملهٔ مشترک، جملهٔ اول عبارت ساخته می شود؟
با ضرب کردن چه عبارتی در جملهٔ مشترک، جملهٔ دوم عبارت ساخته می شود؟

توجه! در متن بالا جاهایی که به شکل مندرج در کتاب درسی اشاره شده است،بیان گر شکلی است که در کتاب درسی موجود می باشد..

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.41 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

د دانش آموز دانش آموزی
09 خرداد 1398
ت تیم همکلاسی
29 تیر 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی