نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول ( نمونه سوم ) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول (دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت اول (دی ماه):

1-جمله هاي درست را با علامت تیک و نادرست را با غلط مشخص کنید.

الف ) (( ب.م.م )) دو عدد متوالی ، برابر است با یک.

ب) حاصل جمع هر عدد دو رقمی با مقلوبش همواره بر 11 بخش پذیر است.

ج) در هر مثلث ، اندازه ي زاویه ي خارجی برابر است با مجموع دو زاویه ي داخلی مجاور آن.

د) عدد 15 ، یک عدد تقریباً اول است.

2-هر یک از جمله هاي زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید.

الف) در دایره ها می توانیم علامت + یا – بگذاریم. در این صورت کم ترین مقدار عبارت ( (7----)-(4-)----) 2---1- برابر است با ---------

ب) از رابطه های a ⊥ c و a ⊥ b نتیجه می گیریم که دو خط b و c با هم --------- هستند.

نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )

3-حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید.

4- مقدار عددي عبارت جبري زیر را به ازاي a=-1/2 و b=1 به دست آورید.

5-با استفاده از روش غربال ، اعداد اول 37 تا 69 را به دست آورید.( نوشتن روش حل الزامی است)

53 -52 -51- 50 -49- 48 -47- 46 -45- 44- 43 -42- 41 -40 -39- 38- 37

69- 68- 67- 66 -65- 64- 63- 62 -61- 60 -59- 58 -57 -56 -55 -54

مطالب مرتبط

6-حاصل عبارت زیر را به دست آورید. ( نوشتن راه حل الزامی است)

7-کدام یک از اعداد زیر گویا نیست؟

8-پنج برابر مجموع دو عدد اول 100 شده است. حاصل ضرب آن دو عدد ؛ مرکب است یا اول؟
( به کمک معادله دو عدد اول را مشخص کنید)

9-در روش غربال الگوریتم اعداد از 1 تا 100:

الف)آخرین عددي که خط می خورد چه عددي است؟

ب) پنجاه و سومین عددي که خط می خورد چه عددي است؟

10-اندازه ي هر زاویه ي داخلی یک n ضلعی منتظم 162 درجه است. مقدار n را بدست آورید.

11-در شکل زیر مقدار x را به دست آورید.( به کمک معادله)

12-هر یک از عبارت هاي جبري زیر را ساده کنید.

الف)   =(5x-7)(5x+7)

ب)  = (2x-5)2+(5-2x)

13-صورت و مخرج کسر زیر را تجزیه کنید سپس تا حد امکان آن را ساده کنید.

14-معادله ي زیر را حل کنید.

606=4x-8x-12x-16x- ----- -48x-2

15-در شکل زیر ، یک مربع و یک شش ضلعی منتظم را نشان داده ایم . پاره خط هاي AB و BC اضلاع مجاور یک چند  ضلعی منتظم هستند. این چند ضلعی چند ضلع دارد؟( نوشتن راه حل الزامی است)

16-آیا با هفت ضلعی منتظم می توان کاشی کاري کرد؟ چرا؟

17-تعداد محور تقارن هر یک از شکل هاي زیر را مشخص نمایید.

متوازي الاضلاع  -------- 50 ضلعی منتظم --------- ذوزنقه ي متساوي الساقین ---------

18-فرض کنید m و n دو عدد طبیعی باشند که m>3 و n>2 .ثابت کنید حاصل عبارت زیر عددي مرکب است.

=mn-2n+m-2 

19-توجه به بردارهاي زیر ، بردار m=2a-2b+c  را رسم کنید.

20-اگر بردار d=2i-3j و بردار b=3i+j باشد در معادله ي زیر ، مختصات x را به دست آورید.

21-براي شکل زیر ، یک جمع برداري و یک جمع مختصاتی بنویسید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.75 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

B Bita
12 دی 1397
ا اسماعیل رضای
03 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی