نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه نهم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول ( نمونه چهارم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول (دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول (دی ماه):

صحیح بودن جملات راباتیک وغلط بودن رابا ضربدرمشخص کنید

الف-مجموعه ی اعداد بین 7تا8بی شمارعضو دارد .......

ب-عدد اعشاری کسر سه چهارم مختوم است .......

ج-داده های یک مساله راحکم می نامند 

د-حاصل xyبه توان 1-برابر یک بر روی xyاست 

2-جمله های  زیررا با عبارت مناسب کامل کنید 

الف-درپرتاب یک تاس احتمال اینکه عدد روشده زوج باشد برابر با ......است 

ب-عدد پی یک عدد ......است (گنگ -گویا)

ج-به نسبت اضلاع متناظر دوشکل مشابه .....می گویند 

د-حاصل عبارت 3- به توان منفی 2به کل عبارت به توان منفی 1 مساوی ......است 

درهرقسمت گزینه ی صحیح راانتخاب کنید 

نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم )

مطالب مرتبط

ازدرون کیسه ای حاوی 3مهره قرمز5مهره سفید و4مهره بنفش یک مهره را به تصادف خارج کردیم احتمال های زیر را حساب کنید 

1-مهره سفید بیابید 

2-قرمزیا بنفش بیابید 

5-یک سکه ویک تاس را پرتاب می کنیم 

الف-(n(s بدست آورید 

ب-احتمال آنکه سکه (پشت )وتاس عدد (فرد) بیابید راحساب کنید 

با توجه به نمودار مقابل تساوی های کامل کنید 

الف-مجموعه A راروی محور نمایش دهید 

ب-بین 5ورادیکال 3دوعدد گنگ بنویسید 

الف-بین دوسوم وسه پنجم دوعدد گویا بنویسید روش دلخواه 

ب-حاصل عبارت رابه دست آورید وتاحدامکان ساده کنید 

ج-اعداد را ازکوچک به بزرگ مرتب کنید 

د-حاصل عبارت مقابل را به دست اورید 

الف-دریک نقشه مقیاس 1به 500است اگرفاصله ی دونقطه روی نقشه 4/5cm باشد فاصله این نقطه ها دراندازه واقعی چند سانتی متر است 

ب-آیا استدلال زیر صحیح است ؟چرا؟

هرمستطیل نوعی متوازی الاضلاع است      ----->    ABCD مستطیل است 

چهارضلعی ABCD متوازی الاضلاع است 

ازنقطه M خارج دایره دومماس MB,MA رابردایره رسم می کنیم 

آیا اندازه ی این دومماس باهم برابر است ؟درستی ادعای خود راثابت کنید 

درشکل مقابل مثلث ABC متساوی الساقین است 

وM,N روی قاعده ی BC طوری قرار دارند که BM=NC است 

نشان دهید مثلث AMN متساوی الساقین است 

الف-حاصل عبارت را به دست اورید 

ب-عبارت های زیر را ساده کنید 

ج-مخرج کسر را گویا کنید 

د-اگرX>0,Y<0 باشد حاصل عبارت مقابل را به دست آورید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی