نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب (نمونه دوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه نهم که به دنبال امتحانات نوبت اول (دی)هستید، نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول ( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت اول (دی ماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول(دی ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند.

بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول (دی ماه):

درستی  یا نادرستی جملات زیررا مشخص کنید 

الف-احتمال وقوع یک پیشامد قطعی 1است 

ب-ازدوران یک نیم دایره حول قطر آن دایره نیم کره به وجود می آید 

ج-به خواسته ی یک مسئله حکم می گویند 

د-اگر نسبت تشابه دوشکل عدد 1باشد دوشکل متشابهند 

نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب (نمونه دوم)

جاهای خالی رابااعداد یا کلمات مناسب پر کنید 

الف-دوسکه رابا هم پرتاب می کنیم تعداد حالات ممکن .....حالت است 

ب-مجموعه ی ......زیرمجموعه ی همه مجموعه هاست 

ج-عبارت 3برروی x-3 درنقطه ی ..........تعریق شده است 

د-مجموعهA= {1,2,3 }  دارای ......عضو است 

درهریک ازکسرهای زیرگویا می باشند 

مطالب مرتبط

ج-کدام یک ازحالت های زیر درهمنهشتی مثلث ها صحیح می باشد 

1-ض زز 

2-ز ز ض

3-ض زض 

4-ز ز ز

د-کدام یک ازشکل های زیر باهم متشابهند 

1-تمام مثلثها 

2-تمام مربع ها 

3-تمام مستطیل ها 

4-تمام چهارضلعی ها 

با توجه به نمودار ون مقابل به موارد خواسته شده پاسخ دهید 

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به ریاضی نهم  می باشد را مشاهده می کنید:

هنگام انجام فعالیت، هدایت (ایده)های خود و نیز قضاوت و ارزیابی افکار و روش های  دیدگاه ها و دفاع از اندیشه ٔبه ارائه معّلم است. به طور خلاصه فراهم کردن ریاضی دیگر دانش آموزان می پردازند، به عهده فرصت های یادگیری و دادن مجال به دانش آموز برای اینکه خود به کشف مفهوم بپردازد، می تواند یکی از دغدغه های همکاران عزیزمان باشد. کار در کلاس با هدف تثبیت و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری طراحی شده است وانتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل آن داشته باشند. حّل تمرین به عهده دانش آموزان است؛ اّما ارائه و بررسی پاسخ های دانش آموزان در کلاس ضروری است. ضرورت آموزش راهبردهای حل مسئله در بین پژوهشگران وآموزشگران تقریبًا ٔدرباره چگونگی این کار نظرات متفاوتی هست. در این کتاب ٔ اتفاق نظر وجود دارد. با این حال درباره آموزش راهبردها از متن درس جدا نشده است. ضمنًا اصراری بر ذکر عناوین راهبردها جز موارد مشخص و آشنا نبوده است. بنابراین سعی شده است که از عبارات و واژه های نامأنوس اجتناب شود. با آنکه بخش جداگانه ای با عنوان حل مسئله در کتاب وجود ندارد؛ ولی در اکثر فعالیت ها دانش آموزان به نوعی درگیر فرایند حل مسئله می شوند. علاوه بر این، اساسًا آموزش راهبردها معموًلا به زمانی طولانی نیاز دارد؛ زیرا هر راهبرد خود ممکن است شامل راه حل ها و روش های مختلف برای یک مسئله نیز به صورت ٔ ده ها راهبرد جزئی تر باشد. ارائه هدفمند دنبال شده است. پژوهش ها نشان می دهند که دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با یک مسئله ــ به ویژه وقتی که الگوریتمی مشخص برای حل آن فرانگرفته باشند ــ به روش های متفاوتی عمل می کنند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

E Erfan
05 اسفند 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی