نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی هشتم در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان هشتمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی هشتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات ریاضی هشتم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای هشتم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی هشتم مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی هشتم نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان ریاضی هشتم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

امتحانات دیماه ریاضی هشتم با پاسخ تشریحی
نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )
نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه چهارم )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال 2- جای خالی را با عبارت یا عدد مناسب کامل کنید

 الف)لوزی که قطرهای آن با هم برابر باشند، .................................. نام دارد.

ب)با ضرب عدد منفی در بردار، ................................... آن تغییر نمی کند.  

ج)اندازه قطر یک مربع به ضلع 5سانتی متر برابر ................... سانتی متراست .

د)زاویه محاطی روبه رو به قطر دایره، زاویه ....................................... درجه است.

سوال 3- پاسخ کوتاه دهید.

الف. متوازی الاضلاعی که اضلاع آن باهم برابرند، چه نامیده می شود؟

ب. حالت های همنهشتی دو مثلث را بنویسید.

 ج. اختلاف مرکز دسته های متوالی برابر با چیست؟

د. اگر به تمامی داده های آماری2 واحد اضافه شود، دامنه تغییرات چه تغییری میکند؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

سوال 2-  اگر شکلی را با یک یا چند تبدیل هندسی طوری به شکل دیگر منطبق کنیم که کاملا یکدیگر را بپوشانند، گوییم این دو

 شکل با یکدیگر ....................................... هستند.

سوال 3-  شعاع دایره در نقطه تماس بر ....................................... عمود است.

سوال 4-  زاویهای که راس آن روی دایره و ضلعهای آن دایره را قطع کرده باشند، ............................... نامیده میشود

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

سوال 2- مقدار عددی عبارت – x2+y3  به ازای x=2وy=-1 برابر 3 است               ص ....   غ .......


سوال 3- تعداد حالات ممکن در پرتاب سه سکه همزمان 8حالت است               ص ....   غ .......

سوال 4- دوعدد 77و22 نسبت به هم اول هستند                                           ص ....   غ .......

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال 2- هریک ازجملات زیر را باکلمه یا عدد مناسب کامل کنید

 الف ) )اگر ب.م.م دو عدد برابر یک باشد، می گوییم آن دو عدد  ....................................... هستند.

ب) در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطه مشترک دارند، می گوییم خط بر دایره........................ است.

پ ) اندازه ی زاویه محاطی مقابل به قطر  ............... درجه است.

ت) علم جمع آوری اطلاعات ، سازماندهی و بررسی آن ها را علم ......................... می گویند

سوال 3- الف) در بین اعداد مقابل، عدد یا اعداد اول را مشخص کنید

22و120و21و23

ب) برای این که ببینیم عدد107  اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟چرا؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم  ) :

سوال 2-  جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

 الف) دو عدد را که ب.م.م آنها نسبت به یکدیگر برابر 1 باشد را دو عدد ....................... می نامیم. 

ب) هر هشت ضلعی منتظم دارای ............................. محور تقارن میباشد. 

. ج)به چندضلعی که همه زاویه های آن کوچکتر از 180درجه باشد چند ضلعی .......................... میگویند

 د) به زاویه بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر در یک راس مثلث زاویه ................................ میگوییم.

ه) ................................. زاویه محاطی رو به روی یک کمان مشخص در دایره می توان رسم نمود.

 و) شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس ................................ است .


سوال 3- باروش غربال اول بین 85تا 105 را مشخص نمایید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 2دو تاس را همزمان پرتاب میکنیم. احتمال اینکه هر دو عدد روی تاس یکی باشد برابر کدام گزینه است؟


سوال 3-  -مجموع دو عدد اول 45 است حاصلضرب آن دوعدد را بدست آورید


سوال 4- در شکل مقابل مقدار مجهول را به دست آورید

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

سوال 2- جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید.

 الف) بین هر دو عدد گویا ..................... عدد گویا وجود دارد.

ب) مجموع زوایای خارجی هر7 ضلعی ........................ درجه است

 پ) لوزی ای که قطرهایش مساوی باشد، .......................... نام دارد.

 ت)جمع دو بردار قرینه برابر ....................................... است.

 ث) هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره خط از .................................. به یک فاصله است.

 ج) اگر همه داده های آماری را دو برابر کنیم، میانگین ............................... می شود.

سوال 3- در غربال اعداد1-150

الف) مضارب چند عدد اول خط می خورد؟

ب) بزرگترین عدد اول کدام است؟

ج)عدد8 چندمین عددی است که خط می خورد؟

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 2- هریک از جملات زیر را باعدد ویا عبارت مناسب کامل کنید .

الف)مقدارعددی عبارتX2+Y2 به ازای X=2,Y=1 برابر ...........است

ب)16برابر عدد82   به صورت عددتوان داربرابربا .............است .

پ)درجدول آماری خط نشان با .............برابراست .

ت)درهردایره شعاع درنقطه تماس برخط مماس ...........است .

سوال 3-پنج برابر حاصل ضرب دو عدد اول 370است اختلاف دوعدد اول را به دست آورید .

سوال 4- عدد 119اول است یا مرکب ؟چرا؟

سوال 5- با توجه به شکل مقابل اندازه زاویه های خواسته شده را مشخص کنید .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

a=……………                  b=…………………                    c=………………………

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

مطالب مرتبط

سوال 2- ب:جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید

5.اندازه ی هرزاویه داخلی هشت ضلعی منتظم برابر ...........درجه است .

6.اگراحتمال رخ دادن یک پیشامد پنج هشتم باشد احتمال رخ ندادن آن ...............است .

7.دوخط عمود بریک خط ...........هستند .

8.اندازه زاویه ....................برابر نصف کمان مقابلش است .


سوال 3 پ-گزینه صحیح را انتخاب کنید

9.دوتاس ویک سکه را هم زمان می اندازیم تعداد کل حالت های ممکن برای پیشامد برابراست با :

1)24          2)72            3) 12          4)14

10.درشکل مقابل مثلث ABC متساوی الساقین است CHوBH’دوارتفاع وارد بر ساق ها هستند .

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :


سوال 2- خرگوشی از نقطه A روی یک ضلع 9ضلعی منتظم شروع به حرکت می کند ودوباره به نقطه Aباز می گردد او روی هم چند درجه چرخیده است ؟چرا؟

بابیش تر شدن تعداد اضلاع این زاویه چه تغییری می کند ؟چرا؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)


سوال 3- یک سکه را می اندازیم وعقربه چرخنده زیر را هم می خرخانیم احتمال اینکه سکه را بیابید وعقربه چرخنده هم روی رنگ خاکستری بایستد چند است ؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :


سوال 2-به پرسش های یزر پاسخ دهید

1-عدد های 1تا 130را نوشته وغربال کرده ایم با توجه به آن به سوال های زیر پاسخ دهید

الف)اولین عددی که خط می خورد چیست ؟

ب)اولین عددی که در مضارب کدام عدد خط می خورد ؟

د)عدد 78چندمین عددی است که خط می خورد؟چرا ؟


سوال 3- چند ضلعی های داده شده د رشکل زیر منتظم هستند اندازه های X وY را به دست آورید .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

سوال 2- عددی از140بزرگ تر واز 170کوچکتر است برای این که تعیین کنیم این عدد اول است یا مرکب حداکثر چند تقسییم انجام می دهیم ؟چرا ؟

سوال 3- درشکل زیر مختصات بردارهای داده شده را بنویسید ورابطه بین آنها رابایک تساوی برداری ویک تساوی مختصاتی نشان دهید .(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )


سوال 4- مساحت چهارضلعی مقابل را به دست آورید .

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )

نمونه سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم
 نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی هشتم به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

ا ابوالفضل جعفریان
01 شهریور 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی