نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی نهم در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان نهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه نهم مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات ریاضی نهم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی نهم نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان ریاضی نهم نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

امتحانات دی ماه ریاضی نهم متوسطه

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال 2-  سانتي متر، دوران داده ايم: 1 ربع دايره ی  مقابل را حول شعاع 3سانتی متر دوران داده ایم

الف)نام شکل حاصل را بنویسید

ب)حجم آن را به دست آورید (نوشتن فرمول الزامیست )


سوال 3- اگر تاسي را بيندازيم چقدر احتمال دارد:

الف)عدد رو شده زوج واّول باشد.

ب)عدد رو شده كوچکتر از5باشدبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :


سوال 2-  الف ) حاصل عبارت زیر را با برداشتن قدر مطلق بنویسید

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )

ب ) حاصل عبارت رو به رو را به دست آورید

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )

ج ) صورت دیگر مجموعه ی Aرا روی محور نشان دهید .

(طبق محور مندرج درفایل دانلود )

سوال 3-  الف ) حاصل عبارت زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید

(طبق عبارت مندرج درفایل دانلود )

ب ) عبارت مقابل را ساده کنید

(طبق عبارت مندرج درفایل دانلود )

پ ) مخرج کسر زیر را گویا کنیدبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :


سوال 2- در هر یک از پرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید.

 الف) نمایش اعشاری کدام یک ازکسرهای زیر، مختوم است؟

(طبق عبارت های مندرج در فایل دانلود )


سوال 3- جمله های زیر را کامل کنید.

الف) در پرتاب یک تاس احتمال این که عدد رو شده زوج باشد، ......... است.

ب)درجه یک جمله ای 3x2y3  نسبت به متغییر x برابر ........است .

ج)از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یکی از ضلع های قائمه اش، یک .............................ایجاد می شودبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :


سوال 2-  درهریک ازپرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید.،

الف)نمایش اعشاری کدام یک از کسرهای زیر مختوم است؟

(طبق عبارت های مندرج در فایل دانلود )


سوال 3- درپرتاب یک تاس چقدر احتمال دارد عدد رو شده اول باشد؟

(طبق عبارت های مندرج در فایل دانلود )بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :


سوال 2- درشکل مقابل O مرکز دایره است وBC,AD بر دایره مماس می باشند نشان دهید که AD,BC برابرند

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )


سوال 3-   الف) حاصل عبارات مقابل زير را بدست آوريد

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )

ب) كسرزير را گويا كنيد

(طبق عبارت مندرج در فایل دانلود )


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :


سوال 2- گزینه صحیح را درهر موردمشخص کنید

الف)با توجه به شکل مقابل (شکل مندرج در فایل دانلود) معادله ی خط رسم شده کدام است ؟

              Y=-x-2                   y=-x+2

              Y=x+2                    y=-x-2                        

ب)کدام گزینه عددی گنگ است ؟

14/3         پی        76/2           0/03003000


سوال 3- هرسوال مناسب ترین عبارت کامل کنید

الف)مجموعه ی .............. زیر مجموعه همه ی مجموعه هاست

ب:عرض از مبدا خط 3x+2y=4 عدد ................ است


مطالب مرتبط

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :


سوال 2-جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب کامل کنید

الف)نسبت تشابه د رمثلث مقابل برابر ...... است .

ب)تعداد وجه های جانبی هرمی با قاعده مستطیل برابر .........است .

پ)به دلیل آوردن واستفاده از دانسته های قبلی برای معلوم کردن موضوعی که درابتدا مجهول بوده است ....... گوییم

سوال3- اگر خانواده های دوفرزند داشته باشد چه قدر احتمال دارد که این خانواده یک فرزند دختر ویک فرزند پسر داشته باشد .

سوال 4- ایا استدلالمسئله زیر معتبر است برای پاسخ خود دلیل بیاورید .

مسئله :نشان دهید مجموع زوایای خارجی هرمثلث 360درجه

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :

سوال 2- حاصل هریک ازعبارت های زیررا با استفاده ازاتحادها به دست آورید

الف)(x-3y)2                                   ب)103x97=


سوال 3- الف.درجاهای خالی عبارات مناسب قرار دهید .

2=36a4 +…………….+………..(……..+b)

ب)عبارت زیررا تجزیه کنید .

X-7x-30=           

سوال 4-الف.خطy=3x-2  را رسم کنید

ب.با توجه به شکل (شکل مندرج در فایل دانلود ) معادله خط  d را بنویسیدبخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :


سوال 2-جاهای خالی را با استفتاده از اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید

1-به مثالی که برای رد پای یک گزاره به کار گرفته می وشد ................ می گوییم

2-اگر هرم مربع القاعده ای را از بالا نگاه کنیم به شکل .........دیده می شود .بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم  ( نمونه دهم) :

2-درجاهای خالی عدد مناسب بنویسید 

الف)درمسئله ی ایا ئرهرمتوازی الاضلاع زاویه های روبه رو باهم برابرند متوازی الاضلاع بودن شکل .....مسئله است 

ب)عدد 4ریشه ی سوم عدد .........است 

ج)اگر قاعده ی هرمی یک مربع می باشد این هرم .......تاوجه جانبی دارد

درهرقسمت یک پاسخ درست است انرا مشخص کنید 

(طبق عبارات مندرج وبردارهای مندرج درفایل دانلود )

3-اگر تاسی رادوباربیندازیم :

الف)همه ی حالت های ممکن چند عضو هایش عدداول باشد 

ب)احتمال اینکه دوعدد روشده مثل هم باشد چقدراست ؟

(مطابق شکل مندرج درفایل دانلود)


نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی نهم به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

ا امیر حافظ
20 بهمن 1397
ر رضا غبیشاوی
02 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی